Στα 6,5 ευρώ/κιλό το αρνάκι στη στάνη !!!- Όμως το κέρδος των Κτηνοτρόφων εξανεμίζεται από τις ακριβές ζωοτροφές...

Στα 6,5 ευρώ/κιλό το αρνάκι στη στάνη - Οι δράσεις στήριξης των κτηνοτρόφων στη νέα ΚΑΠ. Η έλλειψη ζωικού κεφαλαίου προκαλεί αντίστοιχη έλλε...


Στα 6,5 ευρώ/κιλό το αρνάκι στη στάνη - Οι δράσεις στήριξης των κτηνοτρόφων στη νέα ΚΑΠ. Η έλλειψη ζωικού κεφαλαίου προκαλεί αντίστοιχη έλλειψη προσφοράς αμνοεριφίων στην αγορά και κατά συνέπεια καλές τιμές πώλησης στους κτηνοτρόφους, ωστόσο το κέρδος εξανεμίζεται από τις επιβαρύνσεις των παραγωγών με τις ακριβές ζωοτροφές.

Σύμφωνα με πληροφορίες η τιμή πώλησης για τον κτηνοτρόφο στο σφάγιο αρνάκι πιάνει 6,5 ευρώ το κιλό, στο κατσικάκι λίγο πάνω ή λίγο κάτω των 6,5 ευρώ το κιλό, στο πρόβατο 4 με 4,5 ευρώ ανά κιλό και τέλος οι γίδες σφάζονται προς 2 και 2,5 ευρώ το κιλό.

*Στο Στρατηγικό Σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ, όπως έγινε γνωστό στην ημερίδα της Νίκαιας για τη στήριξη της κτηνοτροφίας, γίνεται προσπάθεια μείωσης της εξάρτησης της ελληνικής κτηνοτροφίας από τις εισαγόμενες ζωοτροφές, μέσω της παροχής συνδεδεμένων ενισχύσεων σε κτηνοτροφικά ψυχανθή και σανοδοτικά, ενώ, στο πλαίσιο του Β΄ Πυλώνα, τα έργα οδοποιίας (βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις) από τους δημόσιους φορείς θα πραγματοποιηθούν μόνο σε ορεινές περιοχές. 

Επιγραμματικά, στον Α’ Πυλώνα, οι αιγοπροβατοτρόφοι, εκτός της Βασικής Ενίσχυσης, μπορούν να λαμβάνουν τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρόβειου και Αίγειου Κρέατος, αλλά και να εφαρμόσουν κάποια από τα οικολογικά σχήματα. 

Όσον αφορά τον Β΄ Πυλώνα, οι παρεμβάσεις με τον υψηλότερο προϋπολογισμό αφορούν την ευζωία των αιγοπροβάτων, τη διατήρηση των αυτόχθονων φυλών, τις επενδύσεις στην κυκλική οικονομία (αυτόνομα Φ/Β συστήματα, εγκαταστάσεις ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμματικής βιομάζας κ.α.) και την εξισωτική αποζημίωση. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιολογική κτηνοτροφία και στον σχηματισμό Συλλογικών Σχημάτων.

Σχόλια