Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.(ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ Π.Ε. - ΜΕΛΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.): «Αλλαγή Οργανισμών Εσωτερικών Υπηρεσιών Περιφερειών & συμμόρφωση με το Προβάδισμα των Κατηγοριών Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ)»

Την  «Αλλαγή Οργανισμών Εσωτερικών Υπηρεσιών Περιφερειών  και συμμόρφωση με το Προβάδισμα των Κατηγοριών  Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ)» ονειρεύεται ...


Την  «Αλλαγή Οργανισμών Εσωτερικών Υπηρεσιών Περιφερειών  και συμμόρφωση με το Προβάδισμα των Κατηγοριών  Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ)» ονειρεύεται η ΠΟΓΕΔΥ (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΕ- ΜΕΛΗ ΓΕΩΤΕΕ)  στις Περιφέρειες της Χώρας…
Μάλιστα έστειλε και σχετική επιστολή ζητώντας να εφαρμοστεί το ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ της κατηγορίας ΠΕ Τα συμπεράσματα δικά σας ....
Στην Ελλάδα του 2022 κάποιοι επιθυμούν εργασιακό μεσαίωνα με διακρίσεις και προβαδίσματα εργαζομένων....

Αναλυτική σύμφωνα με τους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ μέλη της ΠΟΓΕΔΥ:

Αθήνα, 5-12-2022 Αριθ. πρωτ.:153

ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας -Γραφείο Περιφερειάρχη 

-Εκτελεστικό Γραμματέα -

Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού 

ΚΟΙΝ: Α΄ Σωματεία - Μέλη μας 

ΘΕΜΑ: «Αλλαγή Οργανισμών Εσωτερικών Υπηρεσιών Περιφερειών και συμμόρφωση με το Προβάδισμα των Κατηγοριών Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ)» 

Ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών των Περιφερειών (π.χ. Περιφέρεια Αττικής, Κρήτης) μη νομίμως προβλέπουν την επιλογή, κατά περίπτωση, υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) ως προϊσταμένων σε όλες τις Οργανικές Μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των Γεωτεχνικών Οργανικών Μονάδων (Διευθύνσεις και Τμήματα), χωρίς τεκμηρίωση, καταργώντας αδιακρίτως το θεσπιζόμενο με τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων προβάδισμα των Εκπαιδευτικών Κατηγοριών και ως μόνο κριτήριο για την τοποθέτηση σε θέση ευθύνης λειτουργεί ο βαθμός και οι υπόλοιπες επόμενες εκ του Νόμου προϋποθέσεις (π.χ. χρόνος υπηρέτησης σε θέση προϊσταμένου κλπ). 

Όπως έχει κριθεί από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλ. ιδίως ad hoc απόφαση 283/2020): «Το κατοχυρωμένο στο άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 και 99 Ν. 3584/2007 προβάδισμα των κατηγοριών των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ διαθέτει και συνταγματικό έρεισμα στις αρχές της ισότητας (4 παρ. 1 Συντ.), της ισότητας στην πρόσβαση στις Δημόσιες θέσεις (4 παρ. 4 Συντ.), της αξιοκρατίας (4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 Συντ.) και στην αρχή της ορθολογικής Οργανώσεως της Διοικήσεως (103 Συντ.).». 

Ειδικότερα σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 283/2020 απόφαση ΣτΕ: «……το καθοριζόμενο προβάδισμα των κατηγοριών των υπαλλήλων παύει να ισχύει μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Οργανικές διατάξεις βάσει του αντικειμένου των συγκεκριμένων Οργανικών Μονάδων και της ειδικότητας του κλάδου των υπαλλήλων προβλέπουν την τοποθέτηση ως προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας υπαλλήλου που έπεται κατά το προβάδισμα και όχι αδιακρίτως για όλες τις σχετικές Οργανικές Μονάδες (ΣτΕ 2816/2017 7μ.)», και «……μη νομίμως ο Οργανισμός αυτός προβλέπει την επιλογή, κατά περίπτωση, υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) ως προϊσταμένων σε όλες τις αναφερθείσες Οργανικές Μονάδες (Διευθύνσεις και Τμήματα), καταργώντας αδιακρίτως το θεσπιζόμενο προβάδισμα με το άρθρο 99 του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων…». 

 Περαιτέρω, όσον αφορά την τήρηση του προβαδίσματος των κατηγοριών και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 2811- 2813/2017, 2816 - 2818/2017), οι οποίες ακύρωσαν Οργανικές διατάξεις φορέων, καθώς «…ο προσβαλλόμενος οργανισμός παρανόμως προβλέπει την επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως Προϊσταμένων σε όλες τις αναφερθείσες Οργανικές Μονάδες (Διευθύνσεις και Τμήματα), καταργώντας αδιακρίτως το θεσπιζόμενο προβάδισμα με το άρθρο 97…», το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την με αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-6-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨΣΟΔ) εγκύκλιο, με την οποία δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες και διευκρινίσεις προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για τη σύνταξη ή την τροποποίηση Οργανισμών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκύπτει ότι σύμφωνα με το ισχύον Θεσμικό πλαίσιο, η ένταξη των υπαλλήλων σε θέσεις κλάδου των οριζόμενων εκ του Υπαλληλικού Κώδικα κατηγοριών και η διατήρηση της διάκρισης και του προβαδίσματος των κατηγοριών αυτών, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος της υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων, η οποία συμφωνεί προς τις διατάξεις που καθορίζουν τις βαθμίδες και κατηγορίες εκπαίδευσης και ειδικότερα όσον αφορά την τοποθέτηση προϊσταμένων κατόπιν επιλογής ή και σύμφωνα με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης. 

Προκύπτει σε κάθε περίπτωση η βούληση του νομοθέτη για διάκριση των κατηγοριών ΤΕ και ΠΕ, με προβάδισμα στην κατηγορία ΠΕ. Προς επίρρωση των ανωτέρω, στην περίπτωση της μετάταξης από θέση κλάδου της κατηγορίας ΤΕ σε θέση κλάδου της κατηγορίας ΠΕ, τηρουμένου του προβαδίσματος των κατηγοριών, η μετάταξη αυτή ορίζεται ως μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία. 

Σε ότι αφορά τις προβλέψεις των οικείων Οργανικών Διατάξεων αναφορικά με τους προϊσταμένους, αυτές αποτελούν αρμοδιότητα του κάθε Φορέα, όπως άλλωστε και οι προσλήψεις. 

Τέλος, η ίδια η Τεχνολογική Εκπαίδευση όπως αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διαφοροποιείται τόσο εντός της ίδιας αυτής βαθμίδας εκπαίδευσης (π.χ. Τ.Ε.Ι, Α.Τ.Ε.Ι., ισοτιμίες τίτλων σπουδών ΚΑΤΕΕ με ΤΕΙ κ.α.), οπότε και αβίαστα προκύπτει ότι αφενός όλοι οι απόφοιτοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δεν απολαύουν άνευ ετέρου τα ίδια δικαιώματα και περαιτέρω οι απόφοιτοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δεν είναι δυνατόν να εξομοιωθούν για κάθε συνέπεια με τους απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατ’ αρχάς γιατί το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα μέχρι την κατάργηση των Τ.Ε.Ι. δεν παρείχε αυτήν τη δυνατότητα και επιπλέον θα θίγονταν δικαιώματα των αποφοίτων Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Επισημαίνουμε ότι οι Οργανικές διατάξεις που καθορίζουν τις κατηγορίες υπαλλήλων που μπορούν να τοποθετηθούν σε θέση Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας πρέπει υποχρεωτικά να σέβονται το προβάδισμα των κατηγοριών, όπως διαμορφώνονται στο άρθρο 97 Ν. 3528/2007 και 99 Ν. 3584/2007, και να μην προβαίνουν στον ανωτέρω καθορισμό με τρόπο που να το καταργεί αδιακρίτως. 

Η κατάργηση στην πράξη του προβαδίσματος των εκπαιδευτικών κατηγοριών σε συνδυασμό με την αδιαφορία για τον σεβασμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων υπογραφής των Γεωτεχνικών που απορρέουν από το Ενωσιακό και Εθνικό Δίκαιο καθώς και από Διεθνείς συμβάσεις, προκειμένου να εξυπηρετηθούν πρόσωπα, υπονομεύει την αξιοκρατία, τους θεσμούς και τελικά την ίδια την κοινωνία. 

Ενόψει των επικείμενων αλλαγών-τροποποιήσεων των Οργανισμών Εσωτερικών Υπηρεσιών ορισμένων Περιφερειών, εφιστούμε την προσοχή στους αρμόδιους υπαλλήλους καθώς και στους πολιτικούς τους προϊσταμένους σχετικά με την υποχρέωση συμμόρφωσης των εν λόγω Οργανισμών με το προβάδισμα των εκπαιδευτικών κατηγοριών, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Υπαλληλικού Κώδικα και την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (Αποφάσεις ΣτΕ 2811- 2813/2017, 2816-2818/2017 7μ., 283/2020). 

 Για το Δ.Σ. 


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΝΙΚ. ΚΑΚΑΒΑΣ


 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΚΑΤΣΙΠΟΔΑΣ ΣΠΥΡ


ΠΗΓΗ:(geotee.gr)

Σχόλια