Στο ΥπAAT παραπέμπει την έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τα νεα 5ετή Γεωπονικά Τμήματα Γαβρόγλου ο Συρίγος ......

Στο ΥπAAT παραπέμπει την έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τα νεα 5ετή Γεωπονικά Τμήματα Γαβρόγλου  ο Συρίγος .Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνω...


Στο ΥπAAT παραπέμπει την έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τα νεα 5ετή Γεωπονικά Τμήματα Γαβρόγλου  ο Συρίγος .Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κατέθεσε πρόταση προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για νομοθετική ρύθμιση, με την οποία επεκτείνεται το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωπόνου σε όλους τους πτυχιούχους των Τμημάτων γεωπονικής κατεύθυνσης που λειτουργούν σήμερα στα Πανεπιστήμια της χώρας.


Σύμφωνα με δημοσίευμα του essos.gr : 

Εισήγηση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Γεωπονικών τμημάτων. Η απάντηση του υφ. Παιδείας στη Βουλή

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κατέθεσε πρόταση προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για νομοθετική ρύθμιση, με την οποία επεκτείνεται το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωπόνου σε όλους τους πτυχιούχους των Τμημάτων γεωπονικής κατεύθυνσης που λειτουργούν σήμερα στα Πανεπιστήμια της χώρας.


Αυτό τονίζει ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για τα ΑΕΙ, Α. Συρίγος, σε απάντησή προς τη Βουλή, μετά από σχετική ερώτηση Βουλευτών, ενώ σημειώνει τα εξής:

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (Α ́ 297), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 41 του Ν. 4262/2014 (Α ́ 114), «η άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου επιτρέπεται μόνον:

α) στους πτυχιούχους γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και
Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, και,

β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις (Α ́ 78), όπως ισχύει, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με αυτό».

Β. Στις ανωτέρω διατάξεις δεν υπήρχε πρόβλεψη για τη δυνατότητα επέκτασης των εν λόγω επαγγελματικών δικαιωμάτων ή για τη διαδικασία απονομής τους στο μέλλον πτυχιούχων νέων πανεπιστημιακών Σχολών και Τμημάτων γεωπονικής κατεύθυνσης.

Γ. Η αρμοδιότητα για την απονομή αυτοτελών επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. ανήκει στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και στους εποπτευόμενους από αυτά φορείς (επιμελητήρια), σύμφωνα με το κατά περίπτωση αντικείμενο του ενδιαφερόμενου Τμήματος, και ότι τα προσόντα μόνιμου διορισμού και πρόσληψης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού ορίζονται στο Π.Δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)» (Α ́ 232).


πηγή: sos.gr

Σχόλια