Δηλώσεις αγροτεμαχίων: Πώς θα δηλωθούν στο ΟΣΔΕ 2023 – Μισθωτήρια, Α.Τ.ΑΚ. & ΚΑΕΚ

Τι ισχύει για τις Δηλώσεις αγροτεμαχίων Πώς θα δηλωθούν στο ΟΣΔΕ 2023 – Μισθωτήρια, Α.Τ.ΑΚ. και ΚΑΕΚ Σε συνέχεια ερωτημάτων αγροτών και οργα...


Τι ισχύει για τις Δηλώσεις αγροτεμαχίων
Πώς θα δηλωθούν στο ΟΣΔΕ 2023 – Μισθωτήρια, Α.Τ.ΑΚ. και ΚΑΕΚ

Σε συνέχεια ερωτημάτων αγροτών και οργανώσεών τους και λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο του κτηματολογίου στη χώρα, καθώς και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία Διευκρινίζουμε τα ακόλουθα για τη σωστή προετοιμασία των αγροτών και τα οποία θα περιληφθούν στη σχετική εγκύκλιο του ΟΣΔΕ 2023 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Α. Μισθωτήρια αγροτεμαχίων

1. Όλα τα μισθωτήρια αγροτεμαχίων που αφορούν εκτάσεις ανά αγροτεμάχιο πάνω από 40 στρέμματα ή με αντικείμενο μισθίου από 960 ευρώ και πάνω θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.
2. Χειρόγραφα μισθωτήρια που αφορούν περιπτώσεις εκτός των περιπτώσεων 1 γίνονται αποδεκτά, στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία του ΚΑΕΚ και του Α.Τ.ΑΚ. ανά περίπτωση.
3. Εξακολουθούν να ισχύουν οποιασδήποτε κατηγορίας πολυετή χειρόγραφα μισθωτήρια αγροτεμαχίων, τα οποία έχουν υποβληθεί παλαιότερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκονται σε ισχύ το 2023.

Β. Αναγραφή - ΚΑΕΚ: Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου

1. Για τις περιοχές που υπάρχει λειτουργούν κτηματολόγιο θα αναγράφεται ο κωδικός του κτηματολογίου (ΚΑEΚ) στην Αίτηση ΑΕΕ 2023.
2. Στις περιοχές που είναι υπό ανάρτηση ή κατάρτιση όμοια θα αναγράφεται ο κωδικός του κτηματολογίου (ΚΑEΚ).

Γ. Αναγραφή Α.Τ.ΑΚ.: Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου

1. Ο έλεγχος της χρήσης του ΑΤΑΚ – συνεχίζεται να είναι ένα στοιχείο απλοποιημένου ελέγχου της νόμιμης κατοχής.
2. Θα γίνονται δεκτά αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:
2.1 Για αγροτεμάχια στα οποία αναγράφεται ο ΚΑΕΚ.
2.2 Για αγροτεμάχια μέχρι 40 στρέμματα για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο το ΑΤΑΚ, ο μισθωτής καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους μη διαθεσιμότητας (π.χ. μη ολοκλήρωση αποδοχής κληρονομιάς, κάτοικος εξωτερικού κ.λπ.). Δεν θα γίνονται δεκτά νέα αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ σε αυτήν την κατηγορία εάν δηλώνονται, το 2023, για πρώτη φορά στο ΟΣΔΕ.

Με συνεργασία ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ μέσω Web Services απλοποιείται ο τρόπος ελέγχου για να μην είναι γραφειοκρατικός και πολύπλοκος και να δημιουργεί προβλήματα στην καταβολή των ενισχύσεων σε παραγωγούς που έχουν στη διάθεσή τους τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Σε περιπτώσεις εντοπισμού δημιουργίας τεχνητών συνθηκών λήψης ενισχύσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβαίνει σε περαιτέρω αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών εγγράφων.

Δ. Δημόσιες εκτάσεις: 

Οι δημόσιες εκτάσεις θα υπάρχουν στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων του ΟΠΕΚΕΠΕ (LPIS), ώστε να το γνωρίζουν οι παραγωγοί κατά την ψηφιοποίηση, ότι οι εκτάσεις αυτές ανήκουν στο Δημόσιο και να αποφεύγονται τα λάθη.


Σχόλια