Νέες ρυθμίσεις κοινοποιήθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ αναφορικά με τους εργάτες γής

Νέες ρυθμίσεις κοινοποιήθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ. Διευκρινίσεις για τις νέες ρυθμίσεις αναφορικά με την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στον αγρ...


Νέες ρυθμίσεις κοινοποιήθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ. Διευκρινίσεις για τις νέες ρυθμίσεις αναφορικά με την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στον αγροτικό τομέα και την απόδοση ΑΜΚΑ δίνει με γενικό έγγραφο ο e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, καθορίζεται ότι μόνο από τον ΗΔΙΚΑ και όχι από τις τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ μπορεί να γίνει η έκδοση ΑΜΚΑ για απασχολούμενους πολίτες τρίτων χωρών (εργάτες γης) στην αγροτική οικονομία.


Θεσμοθετούνται επίσης τα εξής:

1) Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, δύναται να υποβάλλει, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2022, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην αγροτική οικονομία.


Η αίτηση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 και στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος πρέπει να μην έχει συμπληρώσει το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας, καθώς και ο ΑΦΜ του εργοδότη, υποβάλλεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ).

2) Με τη συγκεκριμένη διαδικασία αίτησης, όπως περιγράφεται ανωτέρω, μπορούν να διαμείνουν και να απασχοληθούν και πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα και το καθεστώς διαμονής τους δεν έχει ρυθμιστεί.

3) Οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν. 4783/2021 όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 62 του Ν. 4950/2022, σε συνέχεια των αιτήσεων των παρ. 1 έως 3, εκδίδουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης του εργοδότη, συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων εργοδοτών και των πολιτών τρίτων χωρών της παρ. 1, και την αποστέλλουν προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαβατηριακού Ελέγχου της Αστυνομίας, ώστε να επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα των συγκεκριμένων πολιτών, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4 του Ν. 4251/2014.

4) Μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ηλεκτρονικών συνδέσεων των δημοσίων υπηρεσιών με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Μετανάστευση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου το οποίο υποστηρίζει τη λειτουργία της ανωτέρω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης κοινοποιούν, διά της ηλεκτρονικής οδού, σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των αιτούντων εργοδοτών και των πολιτών τρίτων χωρών. Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται, ώστε να είναι δυνατή, μεταξύ άλλων, η αυτόματη έκδοση του ΑΜΚΑ από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.


πηγή: in.gr

Σχόλια