Αγρότες: Στο ΦΕΚ το θεσμικό πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης - Αιτήσεις στήριξης έως 150.000 ευρώ δύναται να υπογράφονται από ΤΕ Γεωπόνο.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το θεσμικό πλαίσιο των σχεδίων βελτίωσης που αφορά επενδύσεις αγροτών. Για την πρόσκληση των σχε...


Για την πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης έχουν προβλεφθεί πιστώσεις 180 εκ. ευρώ οι οποίες, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων θα αυξηθούν στα 230 εκ. ευρώ με υπερδέσμευση.

Ειδικότερα, με την Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.5 “Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022», δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα, γεωργούς, στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.
Πώς γίνεται η επιλογή

Οι βασικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των φυσικών προσώπων είναι:

– Να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους.

– Να έχουν υποβάλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022

– Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

– Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι) ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο


– Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

Αντίστοιχα για τα νομικά οι βασικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας είναι:

– Να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας.

– Να έχουν υποβάλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022

– Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.

– Να έχουν διάρκεια κατ΄ ελάχιστο μέχρι τις 31.12.2033


– Να είναι δικαστικά φερέγγυα.

Ως επιλέξιμες επενδύσεις μπορεί να κριθούν όλα τα πάγια επενδυτικά αγαθά που είναι καινούρια και αμεταχείριστα, προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης και έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογες της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης. Επίσης ενισχύονται οι αναγκαίες μελέτες και το απαραίτητο λογισμικό.

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι τα κτίρια, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η εγκατάσταση φυτειών, οι επενδύσεις που συμβάλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ, η αγορά γης όμορης προς ιδιόκτητη γη.

Οι αρχές κριτηρίων

Οι αρχές των κριτηρίων επιλογής είναι:

• Ο προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.

• Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης.

• Η δυναμική της εκμετάλλευσης.


• Οι επενδυτικές δαπάνες που καθιστούν ανθεκτική την εκμετάλλευση στους εξωγενείς κινδύνους.

• Η εισαγωγή/χρήση καινοτομίας με προτεραιότητα σε αυτές που αφορούν σε γεωργία ακριβείας και έξυπνη γεωργία.

• Η συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας.

• Η επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών.

Αναφορικά με την υπογραφή των «Σχεδίων Βελτίωσης», ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος δήλωσε ότι «συνεχίζουμε με πράξεις να είμαστε δίπλα στους Έλληνες παραγωγούς».

Πρόσθεσε δε πως: «Τα νέα ‘Σχέδια Βελτίωσης’ βάζουν την παραγωγή μας σε μια νέα εποχή, αυτή της ‘ευφυούς γεωργίας’ και της ‘γεωργίας ακριβείας, καθώς και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Τα οφέλη είναι πολλά: μειώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της γεωργίας -αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής– μειώνουμε το κόστος της ενέργειας, βελτιώνουμε τα προϊόντα μας. Δημιουργούμε, δηλαδή, ένα πραγματικά βιώσιμο και ‘πράσινο’ πρωτογενή τομέα».


Σημείωση: 

Στην υπό  διαβούλευση  υπουργική απόφαση αναφέρονταν τα εξής: 
  • Η αίτηση στήριξης συντάσσεται και υποβάλλεται από γεωπόνο τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ ή από τεχνολόγο γεωπονίας. 
  • Στην περίπτωση αιτήσεων στήριξης που προβλέπουν επενδύσεις για την εξυπηρέτηση κυρίως της ζωικής παραγωγής, η αίτηση δύναται να υποβάλλεται από κτηνίατρο, τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ.
ΤΕΛΙΚΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ:

  • Η αίτηση στήριξης συντάσσεται και υπογράφεται από γεωπόνο τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ.
  • Στην περίπτωση αιτήσεων στήριξης που προβλέπουν επενδύσεις για την εξυπηρέτηση κυρίωςτης ζωικής παραγωγής η αίτηση δύναται να υπογράφεται ή να συνυπογράφεται από κτηνίατρο, τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ. 
  • Στην περίπτωση αιτήσεων στήριξης προϋπολογισμού έως 150.000 ευρώ η αίτηση στήριξης δύναται να υπογράφεται από τεχνολόγο γεωπονίας. 
  • Η ορθή καταχώρηση και υποβολή πλήρους ηλεκτρονικού φακέλου στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΠΣΚΕ, η πληρότητα αυτού και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή του είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα.
ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΠΌ : Aftodioikisi.gr

Σχόλια