ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 2023 : 214 άτομα ΠΕ Γεωπόνοι ή εν ελλείψει ΤΕ Γεωπόνοι για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών

Πώς θα κατανεμηθεί το εποχικό προσωπικό για τη δακοκτονία 2023  Στους 750 ανέρχεται το εποχικό προσωπικό που θα εργαστεί στο πρόγραμμα καταπ...


Πώς θα κατανεμηθεί το εποχικό προσωπικό για τη δακοκτονία 2023 
Στους 750 ανέρχεται το εποχικό προσωπικό που θα εργαστεί στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2023.

Σύμφωνα με ΥΑ του ΥπΑΑΤ, το προσωπικό αυτό, το οποίο είναι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα απασχοληθεί θα κατανεμηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της χώρας.

Ειδικότερα, το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί ως εξής:

– οι τομεάρχες δακοκτονίας, 214 άτομα ΠΕ Γεωπόνοι ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών,

– το εργατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων

τα 186 άτομα έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών
τα 350 άτομα έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών η δε απασχόλησή τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30.11.2023.

Η κατανομή

Παρακάτω ακολουθούν οι πίνακες με την κατανομή του προσωπικού κατά ειδικότητα στις Περιφερειακές Ενότητες:Να σημειωθεί ότι, η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού για το οικονομικό έτος 2023 θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων ΟΤΑ β΄ βαθμού (Περιφέρειες) και θα καλυφθεί από τους αποδιδόμενους προς αυτές από τον τακτικό προϋπολογισμό Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων καλούνται να φροντίσουν ώστε οι προσλήψεις του προσωπικού να γίνουν έγκαιρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας για το έτος 2023.

Σχόλια