Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έρχονται ευρωκαμπάνες & πρόστιμα για την Ελλάδα για τα επαγγελματικά δικαιώματα & και το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα [ INFR(2023)4003 ]...


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα [INFR(2023)4003] λόγω μη συμμόρφωσης των εθνικών της κανόνων με την ενωσιακή νομοθεσία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. 

Μη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, απουσία σχεδίων δράσης για τον περιβαλλοντικό θόρυβο και θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων, όπως επίσης καθυστερήσεις πληρωμών από το δημόσιο είναι οι βασικές παραβάσεις, για τις οποίες εγκαλείται η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Μεταξύ άλλων υποθέσεων για τις Ευρωπαϊκές χώρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί τις διαδικασίες κατά τις Ελλάδας για τις ακόλουθες παραβάσεις:

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων: Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα [INFR(2023)4003] λόγω μη συμμόρφωσης των εθνικών της κανόνων με την ενωσιακή νομοθεσία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Οι εν λόγω ενωσιακοί κανόνες έχουν συμβάλει στη δημιουργία σύγχρονου συστήματος για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής πείρας σε ολόκληρη την ΕΕ. Διευκολύνουν τους επαγγελματίες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διάφορα κράτη μέλη, διασφαλίζοντας παράλληλα βελτιωμένο επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές και τους πολίτες.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ελληνικοί κανόνες δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι επαγγελματίες που έχουν αποκτήσει προσόντα συμβούλων σταδιοδρομίας σε άλλα κράτη μέλη πρέπει να αποκτήσουν ακαδημαϊκή και όχι επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων τους προκειμένου να είναι σε θέση να εργαστούν στην Ελλάδα.

Για μια άλλη υπόθεση [INFR(2022)4078], η οποία αφορά τη μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2005/36/ΕΚ, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι επαγγελματίες που έχουν αποκτήσει προσόντα διευθυντή σχολείου και λοιπών στελεχών εκπαίδευσης σε άλλα κράτη μέλη πρέπει να αποκτήσουν ακαδημαϊκή και όχι επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων τους προκειμένου να είναι σε θέση να εργαστούν στην Ελλάδα.

Σε αμφότερες τις υποθέσεις, η ελληνική νομοθεσία αντιβαίνει στους ενωσιακούς κανόνες, οι οποίοι προβλέπουν ότι πρέπει να εφαρμόζεται διαδικασία επαγγελματικής αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων.

Δεδομένου ότι η διαδικασία ακαδημαϊκής αναγνώρισης είναι πιο επαχθής από τη διαδικασία επαγγελματικής αναγνώρισης που προβλέπει η οδηγία, η πρόσβαση των εν λόγω επαγγελματιών στην ελληνική αγορά εργασίας καθίσταται δυσκολότερη. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί, για την πρώτη περίπτωση, να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα ή, για τη δεύτερη περίπτωση, να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περιβαλλοντικός θόρυβος: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να εγκρίνει στρατηγικούς χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2017)2150], επειδή δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες για τον περιβαλλοντικό θόρυβο (οδηγία 2002/49/ΕΚ).

Η Επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή τον Δεκέμβριο του 2017 και στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του 2020, απέστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή. Έκτοτε, διατηρούνται όλες οι αιτιάσεις εκτός από εκείνη που αφορά τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εν λόγω οδηγία ορίζει κοινή προσέγγιση με σκοπό την αποφυγή, την πρόληψη ή τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων από την έκθεση στον περιβαλλοντικό θόρυβο. Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εγκρίνουν χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης και να τα αναθεωρούν σε περιοδική βάση. Θα πρέπει να καταρτιστούν στρατηγικοί χάρτες θορύβου για ορισμένα πολεοδομικά συγκροτήματα και μεγάλους οδικούς άξονες, σιδηρόδρομους και αεροδρόμια. Τα σχέδια δράσης θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες για τις εν λόγω περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και θα πρέπει να καταρτίζονται από τις αρμόδιες αρχές σε διαβούλευση με το κοινό. Η Ελλάδα δεν έχει εγκρίνει ούτε επανεξετάσει αρκετούς χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης για διάφορα πολεοδομικά συγκροτήματα και οδικούς άξονες. Επιπλέον, ορισμένοι χάρτες και σχέδια έχουν εγκριθεί χωρίς να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία και χωρίς δέουσα διαβούλευση με το κοινό.

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός: Η Επιτροπή καλεί της Ελλάδα να καταρτίσει θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και να της διαβιβάσει σχετικά αντίγραφα

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2021)2226] περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η οδηγία καθορίζει κοινή προσέγγιση για τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τον σχεδιασμό των θαλάσσιων περιοχών τους.

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός αποσκοπεί στην οργάνωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται διάφοροι οικολογικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι. Σ’ αυτούς τους στόχους συγκαταλέγονται η ανάπτυξη βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, η βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων και η διατήρηση υγιών θαλάσσιων οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας. Η μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων αυτών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η οδηγία απαιτεί από τα παράκτια κράτη μέλη της ΕΕ να καταρτίσουν θαλάσσια χωροταξικά σχέδια το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2021 και να υποβάλουν αντίγραφα των σχεδίων στην Επιτροπή και στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή τους.
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη για το ίδιο θέμα επίσης στη Βουλγαρία [INFR(2022)2025], στην Ιταλία [INFR(2021)2223], στην Κύπρο [INFR(2021)2227] και στην Ρουμανία [INFR(2021)2224], επειδή δεν εξασφάλισαν την ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2014/89/ΕΕ Η Ελλάδα, η Βουλγαρία, , η Ιταλία, η Κύπρος και η Ρουμανία εξακολουθούν να μην έχουν καταρτίσει θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και να μην της έχουν διαβιβάσει σχετικά αντίγραφα.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στα εν λόγω κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να άρουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθυστερήσεις πληρωμών: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να διασφαλίσει την έγκαιρη πληρωμή για την παράδοση εμπορευμάτων ή υπηρεσιών


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα [INFR(2023)2027 λόγω πλημμελούς εφαρμογής των κανόνων που θεσπίζονται στην οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει δύο προειδοποιητικές επιστολές στην Ελλάδα.

-Η πρώτη προειδοποιητική επιστολή αφορούσε καθυστερημένες πληρωμές σε δικηγόρους στο πλαίσιο εθνικού κρατικά χρηματοδοτούμενου προγράμματος νομικής συνδρομής που αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών σε πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η πρακτική της ελληνικής αρχής που είναι αρμόδια για το εν λόγω πρόγραμμα δυσχεραίνει την πληρωμή των δικηγόρων για τις συγκεκριμένες νομικές υπηρεσίες εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην οδηγία.

-Η δεύτερη προειδοποιητική επιστολή αφορούσε εθνικό κανόνα που προβλέπει την άμεση πληρωμή μακροχρόνιων οφειλών των δημόσιων νοσοκομείων προς τους ιδιώτες προμηθευτές τους υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προμηθευτές παραιτούνται από τα δικαιώματά τους σε τόκους, αποζημιώσεις και ένδικα μέσα. Η πρακτική αυτή συνιστά παράβαση των ενωσιακών κανόνων για τις καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, όπως έχουν ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη, επειδή δεν σημειώθηκε βελτίωση στις υπερβολικές καθυστερήσεις πληρωμών από δημόσια και στρατιωτικά νοσοκομεία.

Για το ίδιο θέμα, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο και στην Ιταλία, λόγω υπερβολικών καθυστερήσεων πληρωμών στον δημόσιο τομέα.

Η Ελλάδα, το Βέλγιο και η Ιταλία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα και στην Ιταλία και να αποφασίσει να παραπέμψει το Βέλγιο, την Ελλάδα και την Ιταλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εποχικοί εργαζόμενοι τρίτων χωρών:

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα, να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο όλες τις διατάξεις της οδηγίας για τους εποχικούς εργαζομένους.

Για το ίδιο θέμα η Εε κινεί διαδικασίες και για το ΒΕΛΓΙΟ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΥΠΡΟ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ και το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής:

Η Επιτροπή καλεί 11 κράτη μέλη μεταξύ των οποίων την Ελλάδα να μεταφέρουν πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές. Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι η εναρμόνιση της Ελλάδας με τη σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία έγινε με πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Παράλληλα η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 135 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

πηγή: ECOPRESS

Σχόλια