ΕΥΒΟΙΑ: Τι φταίει και δεν έχουν πληρωθεί από το 2020 οι πληγέντες αγρότες από την θεομηνία Θάλεια

Τι φταίει και δεν έχουν πληρωθεί από το 2020 οι πληγέντες αγρότες από την θεομηνία Θάλεια Απολογητική ανακοίνωση από το Γραφείο του Αντιπερι...


Τι φταίει και δεν έχουν πληρωθεί από το 2020 οι πληγέντες αγρότες από την θεομηνία Θάλεια
Απολογητική ανακοίνωση από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας.

Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας εκδόθηκε ανακοίνωση, σχετικά με την θεομηνία «Θάλεια» (πλημμύρα 8 και 9 Αυγούστου 2020) που έπληξε την Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας και αφορά την επιχορήγηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων μέσω του ενιαίου θεσμικού πλαισίου κρατικής αρωγής.

Προς ενημέρωσή όλων των ενδιαφερομένων επισημαίνονται τα εξής:Έχουν υποβληθεί συνολικά 450 αιτήσεις επαγγελματιών αγροτών και κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων για επιχορηγήσεις ζημιών που προκλήθηκαν στις εκμεταλλεύσεις τους. Διενεργήθηκαν αυτοψίες από τα μέλη της ‘Επιτροπής καταγραφής και αποτίμησης ζημιών’ για το σύνολο των αιτούντων.
Έχουν αποσταλεί στην Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, συνολικά 283 φάκελοι για πληρωμή της προβλεπόμενης επιχορήγησης. Συγκεκριμένα, 230 φάκελοι επαγγελματιών αγροτών και 53 φάκελοι κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, αλλά και του Υπουργείου, να εξαντλούν κάθε δυνατότητα συμπερίληψης φακέλων πληγέντων.

Η Επιτροπή καταγραφής και αποτίμησης ζημιών διατηρεί στο αρχείο της, 147 αιτήσεις, η επεξεργασία των οποίων δεν δύναται να ολοκληρωθεί λόγω έλλειψης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ειδικότερα λόγω αδυναμίας προσκόμισης από τους αιτούντες της δήλωσης ΟΣΔΕ, μια εκ των βασικών προϋποθέσεων σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Σύμφωνα με τον Ν. 4797/2021, όπως αυτός ισχύει σήμερα βάσει των νομοθετικών διατάξεων που ακολούθησαν από την έκδοση του νόμου, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά των δικαιούχων για επιχορήγηση, συνοπτικά, είναι τα ακόλουθα:
  • Μ.Α.Α.Ε του έτους 2020 με στοιχεία του φορολογικού έτους 2020.
  • Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης - Ο.Σ.Δ.Ε. για τα έτη 2020 και 2023.
  • Ασφαλιστική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Εξόφλησης Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς έτους 2020 στον ΕΛΓΑ.
  • Ε9 για τα έτη 2020 και 2023, με επισήμανση του ΑΤΑΚ για το αγροτεμάχιο που υπέστη ζημιά σε περιπτώσεις ζημιάς έγγειου κεφαλαίου.
  • Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου.
  • Επίσημο έγγραφο ή φωτοαντίγραφο αυτού, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει, όπως αντίγραφο βιβλιαρίου, εκτύπωση e-banking, έγγραφο της Τράπεζας (ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟ).
  • Λοιπά δικαιολογητικά, που αναζητούνται αυτοδίκαια από την ‘Επιτροπή Καταγραφής και Αποτίμησης Ζημιών’, όπως νομιμοποιητικά έγγραφα, πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας κ.λπ., τα οποία καθορίζονται κατά περίπτωση από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να ζητά από τις επιχειρήσεις επιπρόσθετα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο νομιμοποίησης των δικαιούχων, ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών.

Η Επιτροπή καταγραφής και αποτίμησης ζημιών, παράλληλα με την διενέργεια των απαιτούμενων αυτοψιών, την συγκέντρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους και την αποτίμηση του ποσού της ζημιάς για το σύνολο των δικαιούχων, συνέταξε τα πρακτικά πραγματογνωμοσύνης και τις βεβαιώσεις που συνοδεύουν τους φακέλους των δικαιούχων.

Εν συνεχεία, η ‘Επιτροπή καταγραφής και αποτίμησης ζημιών’ διαβίβασε 106 φακέλους δικαιούχων προς επιχορήγηση στο Υπουργείο Οικονομικών στις 26-10-2021 (αριθ. πρωτ. οικ. 239682/12701/26-10-2021 έγγραφο της ΠΕΕ) και ολοκλήρωσε σταδιακά την αποστολή των 283 φακέλων δικαιούχων στις 28-02-2023 (αριθ. πρωτ. οικ. 38805 και 38811/28-02-2023 έγγραφο της ΠΕΕ), ανάλογα με τον χρόνο προσκόμισης των δικαιολογητικών από τους δικαιούχους.

Στα πλαίσια της διαρκούς συνεργασίας της ‘Επιτροπής καταγραφής και αποτίμησης ζημιών’ με την Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και τον τελικό έλεγχο των 283 φακέλων δικαιούχων επιχορήγησης, δίνονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών για την ορθή πληρότητα των φακέλων και την πληρωμή όλων των δικαιούχων, προς τούτο συνδράμει η ‘Επιτροπή καταγραφής και αποτίμησης ζημιών’ και η Π.Ε. Ευβοίας.

Καθότι κρίνεται επιτακτική η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποζημίωσης των πληγέντων παραγωγών μας, καταβάλλονται προσπάθειες για την εντατικοποίηση της συνεργασίας και τον συντονισμό μεταξύ της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, της ‘Επιτροπής Καταγραφής και Αποτίμησης Ζημιών’ της Π.Ε. Ευβοίας, και των εκπροσώπων των πληγέντων αγροτών, προκειμένου να επιλυθούν άμεσα ζητήματα και ελλείψεις δικαιολογητικών που παρουσιάζονται στους φακέλους δικαιούχων, ενώ παράλληλα εκκινούν σε άμεσο χρόνο οι πληρωμές των αποζημιώσεων σε δικαιούχους που έχουν ορθή πληρότητα φακέλων.

Η Π.Ε. Ευβοίας και οι υπηρεσίες της είναι στην διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου χρειάζεται ενημέρωση ή όποια άλλη διευκρίνιση.


πηγή:(egnomi.gr)

Σχόλια