Νέα ΚΑΠ: Τα υπολείμματα καλλιεργειών και το κομπόστ

Πώς θα εφαρμοστεί η κυκλική οικονομία στη γεωργία . Εντός των καλλιεργούμενων εκτάσεων και σε δύο φάσεις μπορεί να εφαρμοστεί η παρέμβαση γι...


Πώς θα εφαρμοστεί η κυκλική οικονομία στη γεωργία . Εντός των καλλιεργούμενων εκτάσεων και σε δύο φάσεις μπορεί να εφαρμοστεί η παρέμβαση για την επέκταση της κυκλικής οικονομίας στη γεωργία, των οικολογικών σχημάτων της νέας ΚΑΠ, που περιλαμβάνει τη δράση για τη συγκέντρωση και τον θρυμματισμό των υπολειμμάτων καλλιεργειών και των κλαδεμάτων και η εφαρμογή του κομπόστ (ιδιοπαραγώμενο ή μη).

Ειδικότερα, το οικολογικό αυτό σχήματα μπορεί να εφαρμοστεί σε πρώτη φάση στην απομάκρυνση από τον αγρό του συνόλου της παραχθείσας βιομάζας που δεν διατίθεται προς κατανάλωση και η οποία θα κατευθυνθεί σε χώρο όπου θα γίνει η διαχείρισή της. Σε δεύτερη φάση η δράση συνίσταται στην εφαρμογή στον αγρό χωνεμένης βιομάζας με σκοπό την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους ή/και τον εμπλουτισμό του με θρεπτικά στοιχεία.

Τα παραπάνω είναι δυνατό να επιτευχθούν είτε άμεσα είτε έμμεσα. Άμεσα εφόσον μετά τη συλλογή της βιομάζας ακολουθήσει κομποστοποίηση αυτής εντός της ίδιας της εκμετάλλευσης και διασκορπισμός του κομπόστ στα αγροτεμάχια. Έμμεσα εφόσον η βιομάζα διατεθεί σε κατάλληλο για τη διαχείρισή της φορέα και ακολούθως εφαρμοστεί εντός του αγρού κομπόστ ή χώνευμα κατάλληλο για γεωργική χρήση.

Ποιοι μπορούν να επιλεχτούν

Στη δράση είναι επιλέξιμοι οι ενεργοί γεωργοί που έχουν στην κατοχή τους εκτάσεις με μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώδεις, αμπέλια, ακτινιδιές) ή αροτραίες καλλιέργειες καθώς και κηπευτικά.

Οι αγρότες είναι υποχρεωμένοι να αφαιρούν τα παντός είδους γεωργικά υπολείμματα από την καλλιεργούμενη έκταση και


α. είτε να τα κομποστοποιούν και ακολούθως να εφαρμόζουν το κομπόστ στον αγρό,

β. είτε να διαθέτουν αυτά σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης γεωργικών υπολειμμάτων και ακολούθως να προμηθεύονται κομπόστ ή χώνευμα κατάλληλο για γεωργική χρήση

Το ύψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση που λαμβάνει ο αγρότης για τις παραπάνω ενέργειες σε € ανά Ha (1 Ha=10 στρέμματα) ανέρχεται στην ενίσχυση που αντιστοιχεί στη συγκέντρωση και απόσυρση των υπολειμμάτων (20 €/Ha), η οποία προσαυξάνεται με την ενίσχυση για την προμήθεια του κομποστ ανά ομάδα καλλιέργειας:

 

Οι υποχρεώσεις

Να σημειωθεί ότι για όλα τα αγροτεμάχια, οι αγρότες υποχρεούνται στην τήρηση του προτύπου ΚΓΠΚ 3 «Απαγόρευση της καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους φυτοπροστασίας» και του προτύπου ΚΓΠΚ 6 «Ελάχιστη κάλυψη του εδάφους για την αποφυγή ακάλυπτων εδαφών σε περιόδους που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες».

Ο γεωργός οφείλει να συγκεντρώνει και να απομακρύνει από τα καλλιεργούμενα αγροτεμάχια τα υπολείμματα της καλλιέργειας, καθώς και να εφαρμόζει στα αγροτεμάχιά του οργανική ύλη σε μορφή κομπόστ ή χωνεύματος με σκοπό την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους της εκμετάλλευσής του.

Ο γεωργός υποχρεούται να πραγματοποιεί ανάλυση του εδάφους των αγροτεμαχίων όπου εφαρμόζεται η δράση, προκειμένου να διαπιστώνεται η ευεργετική επίδραση της εφαρμογής του κομπόστ. 
Οι ποσότητες

Η ποσότητα κομπόστ ή χωνεύματος ή ιλύος που εφαρμόζεται εξαρτάται από παράγοντες όπως: οι ανάγκες της καλλιέργειας, η εδαφική σύσταση, η δομή και η περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ουσία, το είδος της καλλιέργειας που προηγήθηκε, το κλίμα της περιοχής.

Σε κάθε περίπτωση καθορίζεται ελάχιστη ποσότητα εφαρμογής κατά κατηγορία καλλιέργειας ως εξής:

  • Κηπευτικά 3.000 λίτρα/ha
  • αρόσιμες εκτάσεις 1.500 λίτρα/ha,
  • αμπέλια και ακτινίδια 1.550 λίτρα/ha
  • λοιπές μόνιμες καλλιέργειες 2.000 λίτρα/ha.

Σε περίπτωση εφαρμογής των κομποστοποιημένων υπολειμμάτων της ίδιας της καλλιέργειας, αρκεί η εφαρμογή του συνόλου των υπολειμμάτων σε κομποστοποιημένη μορφή στο αγροτεμάχιο άσχετα με την ποσότητα αυτών.

Αν η εφαρμογή του κομπόστ γίνει πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου, θεωρείται ότι το έδαφος είναι κατάλληλα καλυμμένο (πρακτική ισοδύναμου αποτελέσματος) ώστε να ικανοποιείται η τήρηση του προτύπου ΚΓΠΚ 6 της αιρεσιμότητας.


πηγή: in.gr

Σχόλια