Στρατηγικές δράσεις για την αειφορική ανάπτυξη και τόνωση της γνώσης και της καινοτομίας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση στρατηγικών δράσεων για την αειφορική ανάπτυξη και τόνωση της γνώσης και της καινοτομίας του αγροδια...


Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση στρατηγικών δράσεων για την αειφορική ανάπτυξη και τόνωση της γνώσης και της καινοτομίας του αγροδιατροφικού κλάδου της Δυτικής Ελλάδας συνάπτει η Περιφέρεια, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της ΠΔΕ.

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί έναν από τους τέσσερις πυλώνες προτεραιότητας με βάση τη Στρατηγική «Έξυπνης Εξειδίκευση» της, ενώ εκτός από τις προαναφερθέντες παγκόσμιες προκλήσεις παρουσιάζει και μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης. Στον αγροδιατροφικό κλάδο και την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων στην Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υπογραμμίζονται ελλείψεις στα: γνώση των προϊόντων που παράγονται στην, πιστοποίηση της ποιότητας τους, προβολή των προϊόντων και των επιχειρήσεων που τα παράγουν, εντοπισμό και προσέγγιση νέων αγορών για τη διάθεση των προϊόντων αυτών, εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών των αγροτικών επιχειρήσεων αλλά και των μεμονωμένων παραγωγών σε ψηφιακά εργαλεία, σε σύγχρονες στρατηγικές μάρκετινγκ και προώθησης προϊόντων αλλά και σε ευρωπαϊκές στρατηγικές και οδηγίες που αφορούν την αειφορική ανάπτυξη του αγροδιατροφικού κλάδου (όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιρούνι», η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κ.α.).

Η εις βάθος ανάλυση και καταγραφή όλων των στοιχείων του κλάδου, η υιοθέτηση ενός στρατηγικού σχεδίου προώθησης των αγροδιατροφικών προϊόντων της περιοχής και η σύνδεσή τους με το τουριστικό προϊόν, η ένταση της εξωστρέφειας και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της καινοτομίας αλλά και της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στον κλάδο, κρίνονται ως απαραίτητες ενέργειες για την αύξηση της ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού κλάδου και την περαιτέρω ενίσχυση των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν ενώ αποτελούν και βασικό στοιχείο της αγροτικής περιφερειακής πολιτικής που εφαρμόζει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.


Οι δράσεις που θα αναλάβει κάθε φορέας

Για τους λόγους αυτούς, θεωρείται αναγκαία η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για τη συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την ανάδειξη καινοτομιών και την υλοποίηση συγκεκριμένου πλάνου δράσεων με σκοπό την αειφορική ανάπτυξη και τόνωση της γνώσης των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι δράσεις που αναφέρονται ως παραδοτέα από τους φορείς που συμμετέχουν στην Προγραμματική Σύμβαση είναι:
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Δράση 1: Δημιουργία Template Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και Αναλυτικός Οδηγός Διαδικασίας Δημιουργίας Ενημερωτικού και Εκπαιδευτικού Ψηφιακού Υλικού.

Δράση 2: Σχεδιασμός και Υλο- ποίηση Συστήματος MOOC για την Ανάρτηση Ψηφιακού Υλικού Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης. Δράση 3: Δημιουργία Συστήματος Online Αξιολόγησης Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης Διαδικασίας Ενημέρωσης Επωφελούμενων.

Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Δράση 1: Μελέτη του κλάδου των αγροδιατροφικών προϊόν- των που παράγονται στα διοικητικά όρια ΠΔΕ.

Δράση 2: Τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων συνδεόμενων με τον αγροδιατροφικό κλάδο.

Δράση 3: Τόνωση της καινοτομίας μέσω της προώθησης και δημιουργίας αποτελεσματικών Συστημάτων Γνώσης και Καινοτομίας στη Γεωργία (Agricultural Knowledge and Innovation Systems – AKIS).


Δράση 4: Κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 195.920 ευρώ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου 24 μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.


Σχόλια