ΟΣΔΕ 2023: Όσα ισχύουν για τα Δικαιώματα

Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί για τη Βασική Εισοδηματική Στήριξη. Το 2023, η στήριξη δυνάμει του καθεστώτος βασικ...


Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί για τη Βασική Εισοδηματική Στήριξη. Το 2023, η στήριξη δυνάμει του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης διατίθεται στους ενεργούς/-ες γεωργούς, οι οποίο/-ες κατέχουν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης το 2023:

(α) είτε μέσω πρώτης χορήγησης το 2015

(β) είτε μέσω μεταβίβασης τα έτη 2016 έως 2022 Επισημαίνεται ότι για τις ενοικιάσεις δικαιωμάτων χωρίς γη έτους 2016 -2022 με λήξη μίσθωσης έως και 15-6-2022, τα δικαιώματα επιστρέφουν στο μεταβιβαστή το 2023

(γ) είτε μέσω χορήγησης δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα 2017 – 2022 και είτε μέσω τυχόν χορήγησης δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα 2022 σε γεωργούς, που πληρούν το κριτήριο του «γεωργού νεαρής ηλικίας» ή του νεοεισερχόμενου γεωργού, όπως καθορίζεται στην υπ' αριθμ. 1930/81861/2015 ΥΑ, όπως κάθε φορά τροποποιημένη ισχύει

(δ) είτε με μεταβίβαση το έτος 2022. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων το 2022 περιγράφονται στην υπ' αριθ. 1406/52601/2019 ΥΑ (Β' 1291/2019), όπως τροποποιημένη ισχύει καθώς και στην σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Επισήμανση:

Η αξία των ΔΒΕ δεν είναι οριστική.

Η αξία των ΔΒΕ οριστικοποιείται μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασία τους αλλά και τη διασφάλιση της τήρησης του εθνικού ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης κάθε έτους σύμφωνα με το άρθρο 22(5) του Καν. ΕΕ 1307/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με ενδεχόμενη εφαρμογή γραμμικής μείωσης ή αύξησης της αξίας των ΔΒΕ. 

Ειδικά για το έτος 2023, η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2022, προσαρμόζεται σύμφωνα με τους όρους της σύγκλισης όπως προβλέπονται στο μεταβατικό κανονισμό (ΕΕ) 2220/2020 και τις εθνικές μας επιλογές δυνάμει των διατάξεων του καν. 2115/2021.


Ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2023 εφαρμόζεται γραμμική μείωση εφόσον είναι απαραίτητο της αξίας όλων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ύψους έως 3%, για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα. Δικαιούχοι Εθνικού Αποθέματος είναι:


Γεωργοί νεαρής ηλικίας, που είναι ενήλικες, δηλαδή είναι γεννημένοι έως και τις 31/12/2005


Νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί όπως περιγράφονται παρακάτω:


Νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί είναι:


Τα φυσικά πρόσωπα που άρχισαν τη γεωργική τους δραστηριότητα μεταξύ των ετών 2020-2023 και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και είναι ενήλικοι, δηλαδή είναι γεννημένοι έως και τις 31/12/2005.


Νομικά πρόσωπα που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα από το έτος 2021 και μετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν άλλο νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και το φυσικό πρόσωπο (οικονομικός διαχειριστής) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου είναι νεοεισερχόμενος γεωργός, δηλαδή:

Γεννήθηκε έως και 31/12/2005

Αρχίζει τη γεωργική του δραστηριότητα από το έτος 2021 και μετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας του ΝΠ, δεν άσκησε γεωργική δραστηριότητα στο όνομά του και υπ’ ευθύνη του ούτε ήλεγχε άλλο νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα 

Ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους για το έτος υποβολής αίτησης ενίσχυσης από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.


Ως μακροχρόνιος έλεγχος ορίζεται χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών και αφορά σε νεοεισερχόμενους γεωργούς με ποσοστό κατοχής/μερίδιο στο κεφαλαίου του νομικού προσώπου μεγαλύτερο του 50% ώστε να μην ασκείται αρνησικυρία.


Υπό τους εξής όρους:


Ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας νοείται η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας από το έτος 2021 και μετά (2022-2023), και τα ΝΠ υποβάλουν ΕΑΕ είτε το έτος 2021 είτε το αργότερο δύο έτη μετά το έτος κατά το οποίο άρχισαν να ασκούν τη γεωργική τους δραστηριότητα (2021- 2022).


Το κριτήριο του/της νεοεισερχόμενου/-ης γεωργού πρέπει να πληρείται τόσο στο ΝΠ όσο και στο ΦΠ που ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους (οικονομικός/-ή διαχειριστής/-στρια).


Ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας του ΦΠ, νοείται η εγκατάσταση του νεοεισερχόμενου γεωργού (ΦΠ - οικονομικός/-ή διαχειριστής/-στρια) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου και ασκεί έλεγχο επί του ΝΠ.


Το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας του οικονομικού διαχειριστή θα πρέπει να είναι από το έτος 2021 και μετά.


Σε διαφορετική περίπτωση, αν από τον έλεγχο έναρξης γεωργικής δραστηριότητας προκύπτει ότι ο οικονομικός διαχειριστής είχε γεωργική δραστηριότητα με την εγκατάσταση του στο εν λόγω ΝΠ ενώ αυτό ασκούσε γεωργική δραστηριότητα πριν από το πρώτο έτος έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του ΝΠ στο πλαίσιο της ΒΕ, δηλαδή πριν από τα έτη 2021-2023, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος. 

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας προκύπτει ότι το ΦΠ (οικονομικός διαχειριστής) είχε γεωργική δραστηριότητα ως ΦΠ ή με την εγκατάστασή του σε άλλο ΝΠ που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα πριν από την ημερομηνία εγκατάστασης του στο εν λόγω ΝΠ μεταξύ των ετών 2021-2023, τότε το ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.


Σε περίπτωση που τόσο το ΝΠ όσο και ο/η οικονομικός/-ή διαχειριστής/-στρια του ως ΦΠ έχουν υποβάλλει αίτημα χορήγησης ΔΒΕ από το ΕΑ το 2023, τότε κρίνεται δικαιούχος εκείνο το πρόσωπο (ΝΠ ή ΦΠ) που προηγείται χρονικά με το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας από το 2021 και μετά.


Σε περίπτωση που τόσο το ΝΠ όσο και ο/η οικονομικός/-ή διαχειριστής/-στρια του ως ΦΠ έχουν υποβάλλει αίτημα χορήγησης ΔΒΕ από το ΕΑ το 2022 και από τον έλεγχο της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας προκύπτει ότι το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας από το 2020 και μετά ταυτίζεται, τότε δικαιούχος κρίνεται το ΦΠ.


Σε περίπτωση που το ΝΠ έχει οικονομικό διαχειριστή/στρια που πληροί το κριτήριο του/της νεοεισερχόμενου/-ης γεωργού και έλαβε το 2015 ή το 2017 ή το 2018 ή το 2019 ή το 2020 ή το 2021 ή το 2022 ΔΒΕ από το ΕΑ ή ΠΜΟ ως ΦΠ (για λογαριασμό του) ή ως οικονομικός διαχειριστής/-στρια άλλου ΝΠ, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.


Σε περίπτωση που το Φυσικό Πρόσωπο που ήταν οικονομικός διαχειριστής/-στρια σε ΝΠ και το ΝΠ έλαβε ΔΒΕ ή ΠΜΟ από το ΕΑ το 2015 ή το 2017 ή το 2018 ή το 2019, ή το 2020, ή το 2021 ή το 2022 το ΦΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.


Επισήμανση:


Δεν κρίνονται δικαιούχοι εθνικού αποθέματος έτους 2023 γεωργοί νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενοι/- ες γεωργοί, οι οποίοι/-ες έχουν λάβει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ή αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων τους στον περιφερειακό μέσο όρο του εθνικού αποθέματος ως ΦΠ ή ως ΝΠ ή για λογαριασμό κάποιου ΝΠ (ως διαχειριστές/-στριες) από το εθνικό απόθεμα το έτος 2015 ή 2017 ή 2018 ή 2019 ή 2020 ή 2021.


Κατ’ εξαίρεση, εν δυνάμει δικαιούχοι εθνικού αποθέματος 2023 είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί που κατείχαν μόνο μισθωμένα δικαιώματα το 2015.


⇒ Ο/η γεωργός, προκειμένου να κάνει χρήση ενός δικαιώματος ενίσχυσης, δηλώνει τα αγροτεμάχια που αντιστοιχούν στα επιλέξιμα εκτάρια τα οποία συνδέονται με δικαίωμα ενίσχυσης. Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεμάχια αυτά πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του/της γεωργού στις 31 Μαΐου
⇒ Για τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων, που αφορούν επιλεξιμότητα ή τις προϋποθέσεις περιφερειοποίησης και ενεργοποίησης δικαιωμάτων επί εκτάσεων ή περιπτώσεις εξέτασης επικαλύψεων αγροτεμαχίων, εκδίδεται από τον Οργανισμό εγκύκλιος, με την οποία ορίζονται οι διαδικασίες και οι προθεσμίες υποβολής αιτημάτων.


ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ


Ως μη χρησιμοποιηθέντα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης που οδηγούνται στο εθνικό απόθεμα θεωρούνται:


α. Τα δικαιώματα ενίσχυσης που δεν συνεπάγονται καταβολές ενισχύσεων επί δύο συναπτά έτη, λόγω οποιουδήποτε εκ των κατωτέρω: μη τήρησης της προϋπόθεσης του/της ενεργού γεωργού το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων προ της ανάκλησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων δεν υπερβαίνει τα 150€


β. αριθμός δικαιωμάτων ενίσχυσης που δεν ενεργοποιείται από γεωργό επί δύο συναπτά έτη, εκτός αν η ενεργοποίηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Για τον καθορισμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων του/της γεωργού που επιστρέφονται στο εθνικό απόθεμα, δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώματα με τη χαμηλότερη αξία·


γ. ο αριθμός δικαιωμάτων ενίσχυσης που επιστρέφονται εκουσίως στο εθνικό απόθεμα από το γεωργό, το έτος ενίσχυσης 2023


Οι γεωργοί που επιστρέφουν εκουσίως τα δικαιώματα τους στο εθνικό απόθεμα το 2023 και υποβάλλουν ΕΑΕ 2023, συμπληρώνουν το πεδίο «Εκούσια παραχώρηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στο εθνικό απόθεμα το έτος ενίσχυσης 2023» και επισυνάπτουν Υπεύθυνη Δήλωση


Οι γεωργοί που δεν υποβάλλουν ΕΑΕ 2023 και επιθυμούν να επιστρέψουν εκουσίως τα δικαιώματα τους στο εθνικό απόθεμα το 2023, αποστέλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση με συστημένη επιστολή έως και την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης, στην ταχυδρομική διεύθυνση Δομοκού 5, Αθήνα ΤΚ. 10445.πηγή: e-ea.gr

Σχόλια