ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ΟΣΔΕ χωρίς ποινή η Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ΟΣΔΕ χωρίς ποινή, ορίζεται η Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2023. Μετά την προθεσμία αυτή, επιβάλλεται ποιν...


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ΟΣΔΕ χωρίς ποινή, ορίζεται η Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2023.

Μετά την προθεσμία αυτή, επιβάλλεται ποινή, 1% ανά εργάσιμη ημέρα, επί των ποσών για δηλώσεις που θα οριστικοποιηθούν εκπρόθεσμα, ενώ μη αποδεκτές θεωρούνται αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 19 Σεπτεμβρίου.

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Τρίτη 19/9/2023), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

H ενιαία αίτηση προσυμπληρώνεται με βάση την έκταση που καθορίστηκε το προηγούμενο έτος (2022) ανά αγροτεμάχιο και διατίθενται στο/στη γεωργό βοηθητικά, προκειμένου να υποβάλλει την αίτηση του το έτος 2023

Περιεχόμενο της αίτησης

1. Η ενιαία αίτηση περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη, και ειδικότερα:

i. τα στοιχεία ταυτότητας του/της δικαιούχου· - επισημαίνεται ότι η οποιαδήποτε επικοινωνία με τον παραγωγό πραγματοποιείται μέσω των στοιχείων επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, Δ/νση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που έχουν καταχωρηθεί στην ΕΑΕ, των οποίων η ορθότητα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του γεωργού.
ii. τις λεπτομέρειες των καθεστώτων συνδεδεμένης στήριξης και των ειδικών μέτρων στήριξης στα μικρά νησιά Αιγαίου ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης
iii. τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης, την έκτασή τους σε εκτάρια, τη θέση τους και όποια άλλη πληροφορία είναι απαραίτητη ανάλογα με το αίτημα ενίσχυσης
iv. κατά περίπτωση, τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση των μη γεωργικών εκτάσεων για τις οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης
v. κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για το συγκεκριμένο καθεστώς ή/και μέτρο
vi. δήλωση του/της δικαιούχου ότι γνωρίζει τους όρους συμμετοχής στα εν λόγω καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης
vii. δήλωση ανάληψης δεσμεύσεων και υποχρεώσεων του/της δικαιούχου.

2. Για την αναγνώριση όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης που αναφέρεται στο στοιχείο 1 σημείο iii της παρούσας παραγράφου, κατά την καταχώρηση, αναγράφεται η μέγιστη επιλέξιμη έκταση ανά αγροτεμάχιο αναφοράς για τους σκοπούς του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης. Επιπλέον, μέσω του ΟΠΣ 2023– GIS διακρίνονται τα όρια των αγροτεμαχίων αναφοράς, μέσα στα οποία ο/η γεωργός εντοπίζει και υποδεικνύει τα αγροτεμάχιά του, τα οποία στη συνέχεια ψηφιοποιούνται.

Διαβάστε την εγκύκλιο πατήστε εδώ

Σχόλια