Οι αρμοδιότητες των υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διονύση Σταμενίτη & Σταύρου Κελέτση.

Δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφασή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες των υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης...


Δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφασή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες των υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύση Σταμενίτη και Σταύρου Κελέτση.

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των δύο υφυπουργών αφορούν:

Στον Υφυπουργό́ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρο Κελέτση του Δημητρίου, αναθέτουμε την άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

α) Της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

αα) Της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής,

αβ) της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας,

αγ) της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών, αδ) από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας:

i) της Διεύθυνσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων,

ii) της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων,

iii) της Διεύθυνσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών, αε) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία και Θάλασσα (ΕΥΔΕΠ ΑλΘ), και

β) Του Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων.

Στον Υφυπουργό́ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσιο Σταμενίτη του Ευαγγέλου, αναθέτουμε

Την άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

α) Της Γενικής Γραμματείας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής,

β) Από τη Γενική́ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

βα) της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, και

ββ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Την εποπτεία του Οργανισμού́ Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

Σχόλια