ΟΣΔΕ: Πότε ένα αγροτεμάχιο θεωρείται μη επιλέξιμο;

Ένα δηλούμενο αγροτεμάχιο δεν πληροί τους όρους επιλεξιμότητας της ενωσιακής νομοθεσίας και ένα μέρος του ή ολόκληρο θεωρείται ως μη επιλέξι...


Ένα δηλούμενο αγροτεμάχιο δεν πληροί τους όρους επιλεξιμότητας της ενωσιακής νομοθεσίας και ένα μέρος του ή ολόκληρο θεωρείται ως μη επιλέξιμο, άρα δεν ενισχύεται, όταν:

⇒ η επιλέξιμη έκταση είναι μικρότερη από 0,05 εκτάρια πλην ελαιοτεμαχίων.

⇒ η επιλέξιμη έκταση είναι μικρότερη από 0,03 εκτάρια αν πρόκειται για αγροτεμάχιο.

⇒ η επιλέξιμη έκταση είναι μικρότερη από 0,01 εκτάρια αν πρόκειται για ελαιοτεμάχιο που βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

⇒ δεν καλλιεργείται από τον αιτούντα ή αυτός δεν μπορεί να αποδείξει ότι το καλλιεργεί.

⇒ αποτελεί αντικείμενο πολλών δηλώσεων από πολλούς/-ές παραγωγούς.

⇒ αποτελεί αντικείμενο αίτησης ενιαίας ενίσχυσης και δεν πληροί τους όρους επιλεξιμότητας που προβλέπονται.

⇒ η σπορά και η καλλιέργεια δεν έχουν γίνει σύμφωνα με τους συνήθεις αγρονομικούς κανόνες ή δεν πληρούνται οι όροι επιλεξιμότητας της, προκειμένου για το βαμβάκι.

⇒ η σπορά δεν είχε ολοκληρωθεί το αργότερο πριν από τις 31 Μαΐου 2022, προκειμένου για το βαμβάκι.

⇒ η καλλιέργεια, κατά περίπτωση, δεν έχει φτάσει στο στάδιο ανθοφορίας ή δεν παρέμεινε έως 06, όπου απαιτείται, ή η συγκομιδή δεν έγινε μετά το στάδιο της γαλακτικής ωρίμανσης.

⇒ το τιμολόγιο αγοράς πιστοποιημένου σπόρου σποράς, για τις ενισχύσεις που προβλέπεται η προσκόμισή του φέρει ημερομηνία μετά τις 31 Ιανουαρίου2023 ή μετά τις 15/2/2023 στην περίπτωση που υπάρχει δελτίο αποστολής έως 31/1/2023.

⇒ η χρησιμοποιούμενη ποικιλία είναι μη επιλέξιμη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις για τα συνδεδεμένα καθεστώτα και την ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι.

⇒ έχει καλλιέργεια για την οποία απαιτείται η χρήση πιστοποιημένου σπόρου σποράς και δεν έχουν υποβληθεί σχετικά παραστατικά.

Σχόλια