Αιτήσεις αναδιάρθρωσης αμπελώνων έως τις 20 Νοεμβρίου μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ

Έως τις 20 Νοεμβρίου μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο Πρ...


Έως τις 20 Νοεμβρίου μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2023-2024 να υποβάλουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση και αναλυτικό πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων.

Αυτό τονίζεται από τη ΔΑΟΚ Τριφυλίας και σημειώνεται πως για την πρόσβαση στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥπΑΑΤ ακολουθείται η διαδρομή: www.minagric.gr - Ψηφιακές Υπηρεσίες - Οίνος-Αμπέλι-Αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων ή στην πύλη https://www.minagric.gr/e-services-minagric-new/13033-e-services-minagric-ampelones:

«Η παρέμβαση καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:

 α) Την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού, 
β) τη μετεγκατάσταση των αμπελώνων, 
γ) τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο της παρέμβασης.

Δεν ενεργοποιείται στο πλαίσιο της παρέμβασης η κατηγορία δράσεων του άρθρου 58 παρ. 1a(iii) του καν. (ΕΕ) 2021/2115 σχετικά με την αναφύτευση αμπελώνων, όπου αυτό απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής εκρίζωσης για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς σκοπούς καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής. Οι δράσεις αναλύονται σε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα στον αμπελώνα.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:

α) Εκρίζωση - μετεγκατάσταση, που επιμερίζεται σε: εκρίζωση, προετοιμασία εδάφους, αναφύτευση-μετεγκατάσταση.
β) Φύτευση αμπελώνων που περιλαμβάνει: προετοιμασία εδάφους, φύτευση (βάσει άδειας αναφύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013).
γ) Επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων).
δ) Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων που αναλύονται σε: υποστύλωση, κατασκευή αναβαθμίδων.

Η παρέμβαση αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής. 
Ως κανονική ανανέωση των αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής νοείται η αναφύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία σύμφωνα με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας. 
Δικαιούχοι της στήριξης της παρέμβασης αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για τα μέτρα που αναφέρονται παραπάνω, είναι αποκλειστικά αμπελοκαλλιεργητές που κατέχουν αμπελώνες ή άδειες αναφύτευσης ή μετεγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013. 
Δηλαδή μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η έδρα της εκμετάλλευσής τους δύναται να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε. ή/και διαθέτουν άδεια αναφύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για όσο χρονικό διάστημα ισχύει. 
Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω άδειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στήριξη στο πλαίσιο της παρέμβασης, μόνο για όσο χρονικό διάστημα αυτές ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδοτούμενες δράσεις και τις προϋποθέσεις ένταξης, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: Στη ΔΑΟΚ Τριφυλίας στην Κυπαρισσία, 1ος όροφος, γραφεία 2 και 3, τηλ. 27613 61502 και 506.

Στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Γαργαλιάνων, τηλ. 27630 22510. Στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Φιλιατρών, τηλ. 27610 22338».


Σχόλια