ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ: Νέα Θεματικά Πεδία για Πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων με απόφαση Δ. Σταμενίτη - Δείτε το σχετικό ΦΕΚ

Νέα Θεματικά Πεδία για την Πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων  μετά την  Τροποποίηση της υπ’ αρ. 163/13692/2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής...


Νέα Θεματικά Πεδία για την Πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων  μετά την Τροποποίηση της υπ’ αρ. 163/13692/2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (Β’ 267, διόρθωση σφάλματος Β’ 590) , την οποία υπέγραψε ο υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης Διονύσης Σταμενίτης .

Συγκεκριμένα με την απόφαση  :

Το Παράρτημα συμπληρώνεται με τα θεματικά πεδία ΧΙ και ΧΙΙ ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών

XI. Συμβουλές για τις απαιτήσεις και τα πρότυπα βάσει της «αιρεσιμότητας» σχετικά με:

α) το κλίμα και περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, του εδάφους και της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων, β) τη δημόσια υγεία και υγεία των φυτών και γ) την καλή διαβίωση των ζώων.

ΧΙΙ. Συμβουλές για προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων «Οικολογικά προγράμματα».

Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 163/13692/2018 (Β’ 267, Β’ 590) απόφαση.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συνημμένα παρατίθεται το ΦΕΚ Αρ. 6105/20-10-2023 /ΤΕΥΧΟΣ Β' :

Σχόλια