Οικολογικά σχήματα: Οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις των αγροτών - «Δασολιβαδικά συστήματα» με 10 ευρώ/στρέμμα

Μία νέα δράση για κτηνοτρόφους, τα «Δασολιβαδικά οικοσυστήματα» (31.5 Β) εντάσσονται στα Οικολογικά Σχήματα στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-31...


Μία νέα δράση για κτηνοτρόφους, τα «Δασολιβαδικά οικοσυστήματα» (31.5 Β) εντάσσονται στα Οικολογικά Σχήματα στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-31.5 «Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου», της νέας ΚΑΠ, με το ύψος της ενίσχυσης να ανέρχεται στα 10 ευρώ/στρέμμα.

ΝΕΟ πρόγραμμα για ενίσχυση ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ στα πλαίσια της δράσης eco-schemes με τίτλο «Δασολιβαδικά οικοσυστήματα» με ύψος ενίσχυσης 10 ευρώ το στρέμμα,

Η δράση συνίσταται στη βελτίωση των υφιστάμενων δασολιβαδικών συστημάτων. Το πεδίο εφαρμογής της παρέμβασης είναι συστήματα μερικώς δασοσκεπών βοσκότοπων που συνδυάζουν εκτάσεις βοσκοτόπων με κάλυψη δένδρων μέχρι 40% και υποόροφο με ποώδη, θαμνώδη ή ξυλώδη βλάστηση, όπως αυτές αποτυπώνονται στο γεωχωρικό περιβάλλον της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σε περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως ορεινές, με βάση ευρωπαϊκή οδηγία ή σε ημιορεινές περιοχές, με βάση τον σχετικό χαρακτηρισμό της ΕΛΣΤΑΤ.


Η δράση συνίσταται στη συστηματική φροντίδα/καθαρισμό των δένδρων του δασολιβαδικού συστήματος

Επίσης, η δράση συνίσταται στη συστηματική φροντίδα/καθαρισμό των δένδρων του δασολιβαδικού συστήματος.

Να σημειωθεί ότι με βάση τροποποιητική απόφαση, η νέα δράση περιλαμβάνει και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2023.

Ύψος ενίσχυσης

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στα 100 €/εκτάριο (Κωδικός προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού 31.5-1).

Η πληρωμή θεωρείται ενίσχυση πρόσθετη της βασικής ενίσχυσης, λόγω των σημαντικών οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχονται. Σε κάθε περίπτωση εκτός των λοιπών όρων στήριξης για την καταβολή της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης. Ειδικά για την παρέμβαση 31.5-Β στην οποία οι ενισχύσεις λαμβάνονται ως πρόσθετες της βασικής εισοδηματικής στήριξης, ο δικαιούχος ενεργός γεωργός θα πρέπει να λαμβάνει βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα της παρέμβασης Π1-21, για το σύνολο ή μέρος των επιλέξιμων εκταρίων του για το σχετικό οικολογικό σχήμα.

Yποxρεωτικές απαιτήσεις

Στις υποχρεωτικές απαιτήσεις περιλαμβάνεται η τήρηση του προτύπου για την Καλή Γεωργική και Περιβαλλοντική Κατάσταση (ΚΓΠΚ) 8, όπως αυτό καθορίζεται στην υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του καθεστώτος της αιρεσιμότητας και ειδικότερα:

α) της δεύτερης απαίτησης του ΚΓΠΚ 8 περί διατήρησης των στοιχείων του τοπίου,

β) της τρίτης απαίτησης του προτύπου ΚΓΠΚ 8 περί απαγόρευσης της κοπής φυτοφρακτών και δένδρων κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πτηνών μεταξύ 1ης Μαρτίου και 30ης Ιουνίου,

γ) της τέταρτης απαίτησης του προτύπου ΚΓΠΚ 8 περί λήψης μέτρων για την αποφυγή χωροκατακτητικών φυτικών ειδών.
Δεσμεύσεις γεωργών

Οι γεωργοί υποχρεούνται να προβαίνουν στη συστηματική φροντίδα και καθαρισμό των δένδρων του δασολιβαδικού συστήματος.

Η κάλυψη των δένδρων κυμαίνεται από 1% έως και 40% και ελέγχεται σε επίπεδο βοσκοτόπου.

Η ελάχιστη βοσκοφόρτωση στους επιλέξιμους βοσκοτόπους, ορίζεται σε 0,2 ΜΜΖ/ εκτάριο.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ


ΠΗΓΉ: in.gr


Σχόλια