Στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επίσημα ΕΜΥ και ΕΑΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 206/Α/12-12-2023) ο νόμος 5075/2023 με τίτλο “Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας – Εθνικός Μ...


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 206/Α/12-12-2023) ο νόμος 5075/2023 με τίτλο “Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας – Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την κρατική αρωγή.”

Με το Νόμο τροποποιείται / συμπληρώνεται ο ν.4662/2020 περί του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων («Εθνικός Μηχανισμός»), όσον αφορά στην αναδιάρθρωση των δομών αυτού, σε οργανωτικά ζητήματα ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας, στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων καθώς και στην αξιοποίηση ιδιωτών και ιδιωτικών μέσων για τη διαχείριση κρίσεων.

Βασικά σημεία

– Συστήνεται, στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πενταμελής Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου από την εκδήλωση καιρικών φαινομένων και πάσης φύσεως κινδύνων πολιτικής προστασίας.

– Θα δημιουργηθεί εθνικός μηχανισμός αεροδιακομιδών με εναέρια μέσα για περιπτώσεις βαριά ασθενών, τραυματιών και εν γένει προσώπων που χρήζουν άμεσης βοήθειας και κατεπείγουσας ιατρικής φροντίδας από ή προς τον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό με την αξιοποίηση ιδιωτών και ιδιωτικών μέσων.

– Επικαιροποίηση των οδηγιών και του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112». Περιλαμβάνει προληπτικά μέτρα για την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Την μερική αναστολή υποχρέωσης σε εργασίες, την αναστολή λειτουργίας των σχολείων, για να μην γίνεται δια των τηλεοράσεων, ραδιοφώνων οι ανακοινώσεις. Περιπαμβάνει τη δυνατότητα αναστολής υπαίθριων εκδηλώσεων που θα γίνονται όχι από έναν γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας που μέχρι τώρα όριζε ο νόμος, αλλά από μια ειδική επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για ακραία καιρικά φαινόμενα.

– Μεταφέρεται η εποπτεία του ν.π.δ.δ. «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών» (ΕΑΑ), από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

-Μεταφέρεται, επίσης, στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.).

– Καθιερώνεται υποχρέωση των ιδιοκτητών, επικαρπωτών, μισθωτών ή εκμισθωτών οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων να προβαίνουν στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους στο ανωτέρω Εθνικό Μητρώο, ενώ για την αποτελεσματική διενέργεια ελέγχων δημιουργείται ηλεκτρονική φόρμα καταγγελιών.

Περαιτέρω, προβλέπεται:

-η επιβολή προστίμου ύψους χιλίων (1.000) ευρώ στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν την προαναφερόμενη δήλωση, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή,

-η διενέργεια καθαρισμών από τους οικείους Δήμους στις ιδιοκτησίες, στις οριζόμενες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών προς την εν λόγω υποχρέωση. Η σχετική δαπάνη καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους και αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Άρθρο 3 Αγοραπωλησία ακινήτων με τραπεζικά μέσα πληρωμής – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 20 του ν. 3842/2010 – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 1587/1950Άρθρο 4 Συνέπειες από την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Τροποποίηση άρθρου 15Α Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 5 Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών πληρωμών αναφορικά με την αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Προσθήκη άρθρου 15Δ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 1 Οδηγίας 2020/284)

Άρθρο 6 Κυρώσεις για χρήση μετρητών άνω του προβλεπόμενου ορίου – Προσθήκη παρ. 1Α και τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 54 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 7 Πρόστιμα για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό – Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 54ΣΤ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 8 Κυρώσεις για παράβαση της υποχρέωσης προς ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Προσθήκη άρθρου 54ΙΓ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 9 Πρόστιμα στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 15Δ – Προσθήκη άρθρου 54ΙΔ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 2 Οδηγίας 2020/284)

Άρθρο 10 Καταστροφή των αχρησιμοποίητων αποθεμάτων εντύπων παραβόλων που αντικαταστάθηκαν με ηλεκτρονικό παράβολο – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 29 του ν. 3943/2011

Άρθρο 11 Εφαρμογή κινήτρων για ηλεκτρονική τιμολόγηση – Μεταβατική διάταξη – Προσθήκη παρ. 84Α στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Άρθρο 12 Μείωση τέλους επιτηδεύματος – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 31 ν. 3986/2011

Άρθρο 13 Μεταφορά ζημιών από την επιχειρηματική δραστηριότητα – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 27 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 14 Χρήση έμμεσων τεχνικών για τον προσδιορισμό εισοδήματος – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 28 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 15 Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας – Προσθήκη άρθρου 28Α στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 16 Εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας – Προσθήκη άρθρου 28Β στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 17 Άλλες μειώσεις του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και ειδικές ρυθμίσεις – Προσθήκη άρθρου 28Γ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 18 Διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας – Προσθήκη άρθρου 28Δ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 19 Φορολόγηση επί του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα που έπαυσαν την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητά τους και έχουν συστήσει μονοπρόσωπη εταιρεία – Προσθήκη άρθρου 28Ε στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 20 Μεταβατική διάταξη για προκαταβολή φόρου σε περίπτωση τεκμαρτού προσδιορισμού εισοδήματος – Προσθήκη παρ. 87 στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 21 Μέτρα δέουσας επιμέλειας για τη διάθεση και τη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων Άρθρο 22 Παραβάσεις σχετικές με τα καύσιμα – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 119Α Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Άρθρο 23 Έλεγχος συστημάτων εισροών-εκροών – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 31 ν. 3784/2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Άρθρο 24 Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή και καταγραφή ήχου ή και εικόνας – Προσθήκη παρ. 6Α έως 6Γ στο άρθρο 3 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Άρθρο 25 Καταγραφή ελέγχων της Φορολογικής Διοίκησης και συναλλαγών με φορολογουμένους – Προσθήκη παρ. 4 και 5 στο άρθρο 23 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 26 Χρηματική επιβράβευση προσώπων κατόπιν επιβολής προστίμου μετά από επώνυμη καταγγελία – Προσθήκη παρ. 3 έως 9 στο άρθρο 54ΣΤ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ‘: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 27 Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων – Τροποποίηση άρθρου 39Α Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 28 Διάρκεια και φορολογική αντιμετώπιση βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων – Τροποποίηση άρθρου 111 ν. 4446/2016

Άρθρο 29 Υπαγωγή βραχυχρόνιας μίσθωσης σε καθεστώς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Tροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 8 και παρ. 2 Κεφαλαίου Β’ Παραρτήματος ΙΙΙ Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 30 Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση – Αντικατάσταση άρθρου 53 ν. 4389/2016 και τροποποίηση Παραρτήματος Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 31 Έκπτωση δαπανών ανακαίνισης κτιρίων – Τροποποίηση άρθρου 39Β Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 32 Επιστροφή καταβληθέντος φόρου μεταβίβασης ακινήτου σε περίπτωση ματαίωσης του συμβολαίου – Κατάργηση παρ. 1 και αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 16 άρθρου πρώτου ν. 1587/1950

Άρθρο 33 Δημιουργία ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού προς απόδοση στο Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό

Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ποσών εκ του νόμου παρακρατούμενων

Άρθρο 34 Σύσταση και τήρηση Βάσης Δεδομένων στοιχείων ακινήτων και αξιών Άρθρο 35 Σύσταση και τήρηση Ολοκληρωμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων

Άρθρο 36 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 37 Επιδόσεις εγγράφων που εκδίδονται στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Προσθήκη παρ. 3Α, τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 5 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 38 Εξαίρεση από την απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου σε εγγραφόμενους σε ειδικά καθεστώτα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 11 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 39 Άμεσος προσδιορισμός φόρου σε περίπτωση δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων ηλεκτρονικού εμπορίου – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 40 Σειρά εξόφλησης οφειλών που προκύπτουν από ειδικά καθεστώτα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 44 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 41 Εκτελεστοί τίτλοι σε ειδικά καθεστώτα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου – Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 45 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 42 Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής σε ειδικά καθεστώτα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 43 Πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με ειδικά καθεστώτα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 58Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 44 Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή προστίμων που σχετίζονται με ειδικά καθεστώτα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου – Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 62 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45 Φόρος κατανάλωσης σε ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό – Τροποποίηση άρθρου 53Α Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Άρθρο 46 Διαδικασίες μεταβολής φορολογικής κατοικίας – Τροποποίηση παρ. 2α άρθρου 4 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 47 Χωριστή φορολογική δήλωση συζύγων – Αντικατάσταση περ. β) παρ. 4 άρθρου 67 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 48 Διατάξεις για την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών – Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4714/2020

Άρθρο 49 Μείωση συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου – Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 1676/1986

Άρθρο 50 Μείωση συντελεστή φόρου πώλησης εισηγμένων μετοχών – Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 9 ν. 2579/1998

Άρθρο 51 Προθεσμία για υποβολή δήλωσης και καταβολή τέλους παρεπιδημούντων – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 17 ν. 2130/1993

Άρθρο 52 Καταργούμενες διατάξεις – Κατάργηση άρθρου 32 ν. 3220/2004

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 53 Συντελεστές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Τροποποίηση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, παρ. 5 άρθρου 49 ν. 4772/2021 και κατάργηση παρ. 2 άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Άρθρο 54 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας που αποδόθηκε για την υπηρεσία διακοπτόμενου φορτίου

Άρθρο 55 Συμπληρωματικά μέτρα στήριξης των πληγέντων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 59 και άρθρου 62 ν. 5039/2023

Άρθρο 56 Αναστολή διατάξεων για τη διάθεση προϊόντων – Τροποποίηση άρθρου 55 ν. 4447/2016

Άρθρο 57 Επιβατικές μεταφορές σε περιοχή αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 ν. 3920/2011 Άρθρο 58 Διοικητική και οικονομική υποστήριξη Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 59 Έναρξη ισχύος


πηγή: Meteo24News

Σχόλια