ΟΠΕΚΕΠΕ- Εθνικό απόθεμα: Πώς θα χορηγηθούν τα δικαιώματα ενίσχυσης

Τις προδιαγραφές με τις οποίες θα χορηγηθούν στους αγρότες τα δικαιώματα ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2023 περιγράφει εγκύκλιος του...


Τις προδιαγραφές με τις οποίες θα χορηγηθούν στους αγρότες τα δικαιώματα ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2023 περιγράφει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δημιουργούνται 3 περιφερειακά αποθέματα βάσει των 3 αγρονομικών περιφερειών της χώρας, η περιφέρεια βοσκοτόπων (ΠΕ1), η περιφέρεια αροτραίων καλλιεργειών (ΠΕ2) και η περιφέρεια μόνιμων καλλιεργειών (ΠΕ3).

Για τη δημιουργία των ανωτέρω περιφερειακών αποθεμάτων εφαρμόζεται γραμμική ποσοστιαία μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ύψους 3%, η οποία κατανέμεται σύμφωνα με τα παρακάτω ποσοστά:
  • 27% στην ΠΕ1
  • 46% στην ΠΕ2
  • 28% στην ΠΕ3


Για τη δημιουργία περιφερειακών αποθεμάτων εφαρμόζεται γραμμική ποσοστιαία μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ύψους 3%

Εφόσον το αδιάθετο υπόλοιπο αδιάθετο υπόλοιπο από το εθνικό απόθεμα έτους 2022 επαρκεί για τη κάλυψη των απαιτήσεών έτους 2023 τότε πρέπει να συμπεριληφθεί αναπροσαρμοσμένο στο έτος 2023 και μοιρασμένο στις 3 περιφέρειες.Δημιουργούνται 3 περιφερειακά αποθέματα βάσει των 3 αγρονομικών περιφερειών της χώρας

Αναπλήρωση περιφερειακών αποθεμάτων

Η αναπλήρωση των περιφερειακών αποθεμάτων πραγματοποιείται βάσει των παρακάτω πηγών:

i) Γραμμική μείωση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο, όταν το περιφερειακό απόθεμα δεν επαρκεί για την κάλυψη των 3 περιπτώσεων χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, σε νέους γεωργούς και σε δικαιούχους βάσει οριστικής δικαστικής απόφασης ή τελεσίδικης διοικητικής πράξης,

ii) Δικαιώματα ενίσχυσης, τα οποία δεν συνεπάγονται καταβολές ενισχύσεων επί δύο συναπτά έτη, λόγω:μη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού
μη τήρησης της ελάχιστης προϋπόθεσης για τη λήψη άμεσων ενισχύσεων ποσού 150€, δηλαδή το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων προ της ανάκλησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων δεν υπερβαίνει τα 150€.Το όριο των 150 € δεν εφαρμόζεται για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

iii) Δικαιώματα ενίσχυσης που δεν έχουν ενεργοποιηθεί επί δύο συναπτά έτη, εκτός κι αν η ενεργοποίηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Ο ίδιος κανόνας ισχύει για τα δικαιώματα ενίσχυσης που δεν ενεργοποιήθηκαν κατά τη διετία 2022-2023, τα οποία επιστρέφονται στο αντίστοιχο περιφερειακό απόθεμα. Για τον καθορισμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων του γεωργού, που επιστρέφονται στο απόθεμα, δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώματα με την χαμηλότερη αξία

iv) Δικαιώματα ενίσχυσης που επιστρέφονται εκουσίως από τους γεωργούς

v) Αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης

vi) Την παρακράτηση που εφαρμόζεται κατά την οριστική μεταβίβαση ή μίσθωση δικαιωμάτων ενίσχυσης χωρίς επιλέξιμη γη. 3.Βασικές προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης από τα περιφερειακά αποθέματαΣε ποιους χορηγούνται τα δικαιώματα


Τα κριτήρια

Για την χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης από τα περιφερειακά αποθέματα απαιτείται οι εν δυνάμει δικαιούχοι γεωργοί να πληρούν σωρευτικά τα κάτωθι:

i) να έχουν αιτηθεί τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης από τα περιφερειακά αποθέματα στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ) έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ του έτους ενίσχυσης (εμπρόθεσμη και εκπρόθεσμη με ποινή)

ii) να πληρούν την προϋπόθεση του/της ενεργού γεωργού

iii) να δηλώνουν και να κατέχουν (μισθωμένες ή μη) επιλέξιμες εκτάσεις τουλάχιστον από 0,4 εκτάρια και άνω εκτός των γεωργών που η έδρα της εκμετάλλευσης τους βρίσκεται στα νησιά Αιγαίου Πελάγους με εξαίρεση την Εύβοια και την Κρήτη
Οι δικαιούχοι

Τα δικαιώματα ενίσχυσης από τα περιφερειακά αποθέματα χορηγούνται σε:

i) Γεωργούς νεαρής ηλικίας που έχουν συστήσει νέα γεωργική εκμετάλλευση για πρώτη φορά, είναι ενήλικες και με ανώτατο όριο ηλικίας τα 40 έτη

ii) Νέοι γεωργοί οι οποίοι είναι για πρώτη φορά υπεύθυνοι/ες της εκμετάλλευσης

Επιπλέον, δικαιούχοι χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης από τα περιφερειακά αποθέματα ή αύξησης της αξίας των υφιστάμενων δικαιωμάτων ενίσχυσης από τα περιφερειακά αποθέματα είναι:

iii) Γεωργοί που ορίζονται δικαιούχοι βάσει οριστικής δικαστικής απόφασης

iv) Γεωργοί που ορίζονται δικαιούχοι βάσει τελεσίδικης διοικητικής πράξης.


Τι να προσέξετε

Για τον έλεγχο της γεωργικής δραστηριότητας τόσο των γεωργών νεαρής ηλικίας όσο και των νέων γεωργών, φυσικών και νομικών προσώπων και υπεύθυνων εκμετάλλευσης ΝΠ, συγκαταλέγονται και λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι: η υποβολή ΕΑΕ, η δημιουργία κωδικού ζωικής εκμετάλλευσης (αρχείο ΚΒΔ),ο αριθμός των ζώων οι σφαγές ή/και οι παραδόσεις γάλακτος (αρχείο ΕΛΓΟ-ARTEMIS), η συμμετοχή του ΦΠ σε ΝΠ που ασκεί γεωργική δραστηριότητα που προκύπτει από τον διοικητικό έλεγχο των ΝΠ (ξεκινώντας από τον πιο πρόσφατο) και το αρχείο της ΑΑΔΕ ή τον κωδικό ΚΑΔ .

Αναφορικά με το κριτήριο του γεωργού νεαρής ηλικίας για τον καθορισμό της πρώτης έναρξης της γεωργικής εκμετάλλευσης λαμβάνεται υπόψη το παλαιότερο έτος μεταξύ των ανωτέρω βάσεων και αρχείων. Ο γεωργός νεαρής ηλικίας μπορεί να ξεκινάει τη γεωργική του δραστηριότητα από το 2018 και μετά και ποτέ πριν από το εν λόγω έτος.

Αναφορικά με το κριτήριο του νέου γεωργού για τον καθορισμό της έναρξης της γεωργικής τους δραστηριότητας μεταξύ των ετών 2021-2023 λαμβάνεται υπόψη το παλαιότερο έτος μεταξύ αυτών από τις ανωτέρω βάσεις και αρχεία και από το έτος αυτό ελέγχεται αν στην 5ετία που προηγείται ο γεωργός ασκούσε γεωργική δραστηριότητα.

Επίσης, οι γεωργοί που στην ΕΑΕ 2023 έχουν τσεκάρει το πεδίο «Μη Ευρωπαίος Πολίτη δεν είναι επιλέξιμοι για την χορήγηση εθνικού αποθέματος 2023 εκτός κι αν αποστείλουν άδεια παραμονής στην χώρα με πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή στην επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν άδεια παραμονής επί μακρόν διαμένοντος μεγαλύτερη ή ίση των 5 ετών (σύζυγοι Ευρωπαίων πολιτών κλπ), άδειες για εξαρτημένη εργασία δεν γίνονται δεκτές.

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ απόπειρα δημιουργίας τεχνικών συνθηκών λήψης ενισχύσεων ή εικονικών στοιχείων για την κατανομή δικαιωμάτων τα ΑΦΜ δεσμεύονται προκριμένου να ελεγχθούν περαιτέρω.

Επίσης, σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης το εθνικό απόθεμα αφαιρείται εφόσον έχει αποδοθεί.


Η αξία δικαιωμάτων ενίσχυσης

Η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης των περιφερειακών αποθεμάτων για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας και τους νέους γεωργούς ανέρχεται στον περιφερειακό μέσο όρο της αξίας των δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης της αγρονομικής περιφέρειας κατά το έτος χορήγησης.

Η ανωτέρω αξία δεν υπόκειται σε σύγκλιση, αλλά σε ετήσιες σταδιακές προσαρμογές, λαμβάνοντας υπόψη τις προσαρμογές του εθνικού ανώτατου ορίου για τη βασική εισοδηματική στήριξη.

ΠΗΓΗ: in.gr

Σχόλια