Το ΦΕΚ της Υ.Α. 45317/2023 - Κατάρτιση, τήρηση & λειτουργία του εθνικού μητρώου στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υουργική Απόφαση 45317/30-12-2023 «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του εθνικού μητρώου στελεχών επιτροπών κρατι...


Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υουργική Απόφαση 45317/30-12-2023 «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του εθνικού μητρώου στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής του άρθρου 17 του ν. 4797/2021 (Α’ 66)».

2. Στο Μητρώο δύνανται να εγγραφούν:
α) Μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) του Δημοσίου Τομέα, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.),
αα) των κλάδων Μηχανικών, Γεωτεχνικών, Περιβάλλοντος ή
αβ) οποιουδήποτε άλλου κλάδου με επαγγελματική εμπειρία σε ελεγκτικά ή εκτιμητικά καθήκοντα τουλάχιστον δύο (2) ετών κατά την τελευταία πενταετία, η οποία αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  κ.λπ.ΠΗΓΗ: geotee.gr

Σχόλια