Φορολογικά οφέλη για τις Ομάδες Παραγωγών οι οποίες πλέον θα αντιμετωπίζονται ως αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Ομάδες παραγωγών-  Εξομοιώνονται με τις …αγροτικές εκμεταλλεύσεις – Τα φορολογικά οφέλη Επικαιροποιείται ο ορισμός της αγροτικής εκμετάλλευσ...


Ομάδες παραγωγών-  Εξομοιώνονται με τις …αγροτικές εκμεταλλεύσεις – Τα φορολογικά οφέλη
Επικαιροποιείται ο ορισμός της αγροτικής εκμετάλλευσης

Φορολογικά οφέλη για τις Ομάδες Παραγωγών, οι οποίες πλέον θα αντιμετωπίζονται ως αγροτικές εκμεταλλεύσεις, προβλέπει ρύθμιση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του ΥπΑΑΤ «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη ρύθμιση, επικαιροποιείται ο ορισμός της αγροτικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται και τα μέλη των Ομάδων Παραγωγών (ΟΠ), που είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ). Με αυτόν τον τρόπο δίδεται η δυνατότητα στις Ομάδες Παραγωγών που υλοποιούν επενδύσεις ή παρέχουν υπηρεσίες προς όφελος των μελών τους αγροτών, να αντιμετωπίζονται ως γεωργική εκμετάλλευση και όχι ως επιχείρηση του δευτερογενούς ή του τριτογενούς τομέα, με αποτέλεσμα να απολαμβάνουν την αντίστοιχη φορολογική μεταχείριση.


Ρυθμίζεται η εξομοίωση των ΟΠ με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτών

Η ρύθμιση

Συγκεκριμένα, επιχειρείται όσες ΟΠ υλοποιούν επενδύσεις ή παρέχουν υπηρεσίες προς όφελος των μελών τους, να αντιμετωπίζονται ως γεωργική εκμετάλλευση και όχι ως επιχείρηση του δευτερογενούς ή του τριτογενούς τομέα, προκειμένου να μπορούν να αποκομίσουν τα οφέλη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Έτσι, με το άρθρο 35 δίνεται η δυνατότητα σε ομάδες παραγωγών (νομικά πρόσωπα) να μπορούν να εγκαταστήσουν μονάδες αποθήκευσης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων σε γεωργικές εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί υψηλής παραγωγικότητας. Να σημειωθεί ότι η δυνατότητα αυτή υπάρχει ήδη για μεμονωμένους παραγωγούς (φυσικά πρόσωπα).

Επίσης, κάθε ΟΠ ελέγχεται ετησίως από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της, ως προς την τήρηση της υποχρέωσης εγγραφής της στο ΕΜΑΣ, και μια φορά ανά τριετία, ως προς την τήρηση της υποχρέωσης λειτουργίας της αποκλειστικά προς όφελος των μελών τους.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα με τους ελέγχους σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων των ΟΠ, ιδίως η συγκρότηση επιτροπών ελέγχου, τα αρμόδια όργανα και οι διοικητικές διαδικασίες, καθώς και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις.πηγή: in.gr

Σχόλια