Εκτός Δακοκτονίας και το 2024 οι ΤΕ Γεωπόνοι

Εκτός Δακοκτονίας και το 2024 οι ΤΕ Γεωπόνοι, με την εφαρμογή του ”εν ελλείψει ΠΕ Γεωπόνων” μελών του ΓΕΩΤΕΕ Πώς θα κατανεμηθεί το εποχικό π...


Εκτός Δακοκτονίας και το 2024 οι ΤΕ Γεωπόνοι, με την εφαρμογή του ”εν ελλείψει ΠΕ Γεωπόνων” μελών του ΓΕΩΤΕΕ

Πώς θα κατανεμηθεί το εποχικό προσωπικό για το 2024.Συνολικά 750 εργαζόμενοι θα κατανεμηθούν σε Περιφερειακές Ενότητες και Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για τις εποχικές ανάγκες του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2024.

Το προσωπικό θα προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενώ θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ. Για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2024 θα προσληφθούν 750 εργαζόμενοι

Οι ειδικότητες του εποχιακού προσωπικού δακοκτονίας 2024 σε αριθμό ατόμων κατά ειδικότητα έχει ως εξής:Το προσωπικό

Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί ως εξής :

– oι τομεάρχες δακοκτονίας, τα 216 άτομα ΠΕ Γεωπόνοι ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών,

– το εργατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτωντα 188 άτομα έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών
τα 346 άτομα έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών η δε απασχόλησή τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30.11.2024

Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και λοιπές διατάξεις» από τα αρμόδια για την πρόσληψη όργανα.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού για το οικονομικό έτος 2024 θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων ΟΤΑ β΄ βαθμού (Περιφέρειες) και θα καλυφθεί από τους αποδιδόμενους σε αυτούς από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

«Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων να φροντίσουν ώστε οι προσλήψεις του προσωπικού να γίνουν έγκαιρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας για το έτος 2024», επισημαίνεται στην σχετική απόφαση.Σχόλια