ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ: 4η Πρόσκληση Πιστοποίησης Γεωργικών Συμβούλων

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 4ΗΣ / 2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Με την αριθ. 54 απόφαση της 06ης/29....


ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 4ΗΣ / 2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ


Με την αριθ. 54 απόφαση της 06ης/29.05.2024 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, οι αιτήσεις για την πιστοποίηση ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων και την εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων, στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα υποβάλλονται από 01.06.2024 έως 15.07.2024.

Για να πιστοποιηθεί ως Γ.Σ. ένα φυσικό πρόσωπο, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονομολόγου, Οινολόγου, Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας (Α.Ε.Ι.-Α.ΤΕ.Ι.) ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών, σχολών της αλλοδαπής.
Για τις ειδικότητες Περιβαλλοντολόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος και Οικονομολόγου απαιτείται τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών, σχολών της αλλοδαπής.
β) Να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ, από το οικείο Επιμελητήριο, εφόσον η επαγγελματική του ειδικότητα το απαιτεί.
γ) Να κατέχει «Βεβαίωση παρακολούθησης» του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης που θα διοργανωθεί από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. 
Μετά την εξέταση της πληρότητας και του περιεχομένου της αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, καταρτίζεται πίνακας συμμετεχόντων στο εισαγωγικό πρόγραμμα επιμόρφωσης. 
Οι συμμετέχοντες αξιολογούνται με εξέταση και στους επιτυχόντες χορηγείται «Βεβαίωση παρακολούθησης».
δ) Να μην υφίσταται σε βάρος του καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που σχετίζεται με την επαγγελματική του δραστηριότητα ή για οικονομικό αδίκημα.
ε) Να μην σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τον έλεγχο των Γ.Σ. και των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.)
στ) Να μην ασκεί εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων και να μην εργάζεται σε τέτοιου είδους εταιρείεςΗ παρούσα πρόσκληση θα κοινοποιηθεί στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), στην Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών (Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.), στην Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (Ε.Π.Π.Ε.), στην Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων (ΠΑΝ.ΕΝ.Π.Ο) καθώς και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, με στόχο την ευρεία και έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:ΠΗΓΉ: (elgo.gr) , Agro Time

Σχόλια