Παράταση για τοποθέτηση ΔΠΕΑ στα Παλαιά Τρακτέρ έως 31/10/24

Δόθηκε νέα παράταση από το ΥπΑΑΤ για τοποθέτηση ΔΠΕΑ στα Παλαιά Τρακτέρ μέχρι 31/10/24 με απόφαση του υφυπουργού Διονύση Σταμενίτη.  Το Υπου...


Δόθηκε νέα παράταση από το ΥπΑΑΤ για τοποθέτηση ΔΠΕΑ στα Παλαιά Τρακτέρ μέχρι 31/10/24 με απόφαση του υφυπουργού Διονύση Σταμενίτη. 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων απαιτεί από όλους τους κατόχους τρακτέρ που έχουν απογραφεί πριν τις 21 Μάιου 1998, να εφοδιαστούν με προστασία έναντι ανατροπής έως 31 Οκτωβρίου 2024.Συγκεκριμένα:
 
Με την τροποποιητική Υπουργική Απόφαση από το ΥπΑΑΤ Γ38 847/146813 /24-05-2024 , που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3041/29.05.2024 τα τρακτέρ που έχουν ταξινομηθεί ή απογραφεί πριν τις 21.5.1998 και δεν φέρουν διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής εγκεκριμένου τύπου (Δ.Π.Ε.Α.), υποχρεούνται όπως εφοδιαστούν με αυτή μέχρι και την 31.10.2024.


Αναλυτικότερα πρόκειται για την με αριθμό Γ38 847/146813 /24-05-2024 Υπουργική Απόφαση, η οποία τροποποιεί την υπό στοιχεία οικ. 11337/Γ3Β/2365/27.5.2009 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων» (Β’ 1146), ως εξής:


Άρθρο 1

Η υπό στοιχεία οικ. 11337/Γ3Β/2365/27.5.2009 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. β του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Οι γεωργικοί ελκυστήρες που έχουν ταξινομηθεί ή απογραφεί πριν τις 21.5.1998 και δεν φέρουν διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής εγκεκριμένου τύπου, υποχρεούνται όπως εφοδιαστούν με αυτή μέχρι και την 31.10.2024.

Οι διατάξεις προστασίας έναντι ανατροπής εγκρίνονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. Β του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 11338/ Γ4/2366/27.5.2009 (Β’ 1156) υπουργικής απόφασης».


Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα 24 Μαΐου 2024

Ο Υφυπουργός

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ


Σχόλια