Προβάδισμα σε όσους κατέχουν γη για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ Περισσότερα μόρια δίνει στους Νέους Αγρότες η ιδιόκτητη γεωργική γη την οποία ο υποψήφιος νέος γεωργός κατέχει κατά π...

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ


Περισσότερα μόρια δίνει στους Νέους Αγρότες η ιδιόκτητη γεωργική γη την οποία ο υποψήφιος νέος γεωργός κατέχει κατά πλήρη κυριότητα και όχι κατά ψιλή κυριότητα ή επικαρπία, που βαθμολογείται στα κριτήρια ένταξης ως ποσοστό εισοδήματος που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζώα.
Οι τίτλοι νόμιμης κατοχής θα προσκομίζονται με το φάκελο υποψηφιότητας και οι αξιολογητές θα μοριοδοτούν με βάση αυτούς.

Αυτό ορίζεται σε σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο, που υπογράφει ο Ειδικός Γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Δημήτρης Ιατρίδης, σχετικά με τα δικαιολογητικά του φακέλου επιλεξιμότητας στο Μέτρο 112 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι τίτλοι νόμιμης κατοχής θα προσκομίζονται με το φάκελο υποψηφιότητας και οι αξιολογητές θα αξιολογούν -μοριοδοτούν ( π.χ. μοριοδότηση για ιδιόκτητα αγροτεμάχια ) με βάση αυτούς.

Επιπλέον, ενημερώνονται οι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες ότι καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Αυτό σημαίνει ότι είναι αποδεκτά ως δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας δημόσια έγγραφα που δεν είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αλλά απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση.

Πιο αναλυτικά, η εν λόγω εγκύκλιος ορίζει τα εξής:

Στα πλαίσια της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου 112 έτους 2014 του ΠΑΑ 2007-2013 και όσον αφορά τα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων να ενταχθούν στο πρόγραμμα των νέων γεωργών και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, σας διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

1. Σύμφωνα με το νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α ́161) και λοιπές ρυθμίσεις», καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Το Δημόσιο, πλέον, υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.

Κατά συνέπεια, είναι αποδεκτά ως δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας δημόσια έγγραφα που δεν είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αλλά απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων).

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Επιπλέον, κατ’ εφαρμογή του προαναφερόμενου νόμου καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόμενων από την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων.

Οι ΔΑΥ οφείλουν να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο , ανά τρίμηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί. Στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της ο ποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.

2. Κατά τον υπολογισμό της βαθμολογίας των κριτηρίων ένταξης, στο 4ο κριτήριο ένταξης «ποσοστό εισοδήματος που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζώα (υφιστάμενη κατάσταση)» συμπεριλαμβάνεται στο ποσοστό και βαθμολογείται η ιδιόκτητη γεωργική γη την οποία ο ίδιος ο υποψήφιος νέος γεωργός κατέχει κατά πλήρη κυριότητα (δεν βαθμολογείται η κατοχή από τον υποψήφιο γεωργικής έκτασης κατά ψιλή κυριότητα ή επικαρπία καθώς και η ιδιόκτητη γεωργική έκταση του/της συζύγου του υποψηφίου). Όπως έχουμε αναφέρει στην αρ. 5639/11-3-2014 διευκρινιστική εγκύκλιο (Ερώτηση – Απάντηση Νο 16), οι τίτλοι νόμιμης κατοχής θα προσκομίζονται με το φάκελο υποψηφιότητας και οι αξιολογητές θα αξιολογούν -μοριοδοτούν ( π.χ. μοριοδότηση για ιδιόκτητα αγροτεμάχια ) με βάση αυτούς.

3. Όπως έχουμε αναφέρει στην αρ. 5639/11-3-2014 διευκρινιστική εγκύκλιο (Ερώτηση–Απάντηση Νο 68), η ιδιοκτησία δενδροκομικών καλλιεργειών (ελιά, αμπέλι κλπ) με μέγεθος άνω των 0,5 ΜΑΕ για τις οποίες δεν αποδεικνύεται από τις φορολογικές δηλώσεις η εκ μίσθωσή τους, προσδιορίζει εγκατάσταση.

Στις περιπτώσεις που οι αξιολογητές και ο φορέας εφαρμογής κρίνουν ότι αποδεικνύεται από τα διαθέσιμα στοιχεία (ΟΣΔΕ, φορολογικές δηλώσεις κτλ) ότι οι εν λόγω εκτάσεις καλλιεργούνταν στο παρελθόν από άλλο άτομο δύναται να προσδιορισθεί ως ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης, η ημερομηνία έναρξης της καλλιέργειας των εν λόγω εκτάσεων από τον υποψήφιο.

4. Για στάβλους ή μελισσοκομικά εργαστήρια απαιτείται η ύπαρξη και υποβολή τους με το Φάκελο υποψηφιότητας δικαιολογητικών νόμιμης κατοχής ή εφόσον έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) δεν απαιτείται η υποβολή τους στο φάκελο υποψηφιότητας του νέου γεωργού (αρ. 5639/11-3-2014 διευκρινιστική εγκύκλιος-Ερώτηση–Απάντηση Νο 107). Στις περιπτώσεις που δεν έχει δηλωθεί στο ΟΣΔΕ (στάβλος ή μελισσοκομικό εργαστήριο) αρκεί η δήλωση του στο επιχειρηματικό σχέδιο και η προσκόμιση των δικαιολογητικών κατοχής (μισθωτήριο ή τίτλος ιδιοκτησίας).

5.Στις περιπτώσεις υποψηφίων ή δικαιούχων που δηλώνουν στο επιχειρηματικό σχέδιο διπλές κυψέλες, μπορεί να γίνει αποδεκτή η υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι έχει στην κατοχή του διπλές κυψέλες και να υπολογιστούν οι ώρες εργασίας και το εισόδημα βάσει των δεικτών που αντιστοιχούν στις διπλές κυψέλες.

6.Σε συνέχεια της παραγράφου 5 της αρ. 5607/11-3-2014 διευκρινιστικής εγκυκλίου και σύμφωνα με το αρ. 1474/64971/29-5-2013 έγγραφο της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ –Τμήμα Μελισσοκομίας–Σηροτροφίας του ΥΠΑΑΤ, μπορεί να γίνει δεκτή ως αποδεικτικό

στοιχείο απόκτησης μελισσοσμηνών, εφόσον δεν υπάρχουν νόμιμα παραστατικά μεταβίβασης μελισσοσμηνών (τιμολόγια ή αποδείξεις ή ιδιωτικά συμφωνητικά αγοράς/πώλησης μελισσοσμηνών ή συμβολαιογραφικές πράξεις παραχώρησης ή δωρεάς μελισσοσμηνών θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ), υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86, με όλες τις συνέπειες που αυτή μπορεί να έχει για τον υπογράφοντα τη δήλωση.

7. Όσο αφορά το Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του υποψηφίου και του μελετητή, πρέπει να τηρούνται οι φορολογικές διατάξεις. Κατά συνέπεια, γίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο έχει θεωρηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ είτε θεωρημένο αντίγραφο της τριμηνιαίας συγκεντρωτικής κατάστασης συμφωνητικών που υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία για θεώρηση στην αρμόδια ΔΥΟ ανά τρίμηνο (που περιλαμβάνει και το εν λόγω συμφωνητικό).

8. Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης της αρχικής απόφασης έγκρισης πράξης δεν μπορεί να αυξηθεί λόγω τροποποίησης απόφασης έγκρισης. Ομοίως, δε ν μπορεί να αυξηθεί ή να επανέλθει στο αρχικό ύψος ενίσχυσης που μειώθηκε κατόπιν τροποποίησης της αρχικής απόφασης ένταξης.


Κοντονής Γιώργος
http://www.agronews.gr/business/programmata/arthro/114255/provadisma-se-osous-katehoun-gi-gia-to-programma-ton-neon-agroton/?fb_action_ids=10204131573473854&fb_action_types=og.likes


Σχόλια