Το Σχέδιο Νόμου για τη ''συγχώνευση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο''

Το Σχέδιο Νόμου για τη ''συγχώνευση'' του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο... Δείτε ποια τμήματα ιδρύονται και...


Το Σχέδιο Νόμου για τη ''συγχώνευση'' του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο...
Δείτε ποια τμήματα ιδρύονται και σε ποια νησια. Επισυνάπτεται το Σχέδιο Νόμου για τη συγχώνευση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπως αυτό παραδόθηκε από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου στους Πρυτάνεις των δύο Ιδρυμάτων, προκειμένου να διατυπώσουν τις τελευταίες παρατηρήσεις τους.

Ειδικότερα το Σχέδιο Νόμου έχει ως εξής:

Άρθρο 01 – Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων (Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων), με έδρα το Αργοστόλι απορροφάται, από την 1η-10-2018, από το Ιόνιο πανεπιστήμιο, αυτοδικαίως, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

2. Από την ημερομηνία αυτή, το Ιόνιο πανεπιστήμιο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4, Τμήματα και Σχολές του Ιονίου πανεπιστημίου. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα. Το Ιόνιο πανεπιστήμιο συνεχίζει αυτοδικαίως τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

3. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου πανεπιστημίου, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις του και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα/προγράμματα που αυτός έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Η μονάδα οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης ενσωματώνεται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου πανεπιστημίου και χρέη προϊσταμένου της μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. τελεί ο σχετικός προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου πανεπιστημίου. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων/ έργων εξακολουθούν να ευθύνονται για την ολοκλήρωση του έργου τους. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ανασυγκροτείται εντός τριάντα ημερών από την έναρξη της διοικητικής λειτουργίας των Τμημάτων και προστίθενται ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισμένων μελών. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την πρώτη ανασυγκρότηση εκλέγεται ο αντιπρόεδρος με όμοια θητεία. Χρέη προέδρου τελεί ο υπηρετών, κατά την 1η-10-2018, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου πανεπιστημίου έως τη λήξη της θητείας του.

4. Στο Ιόνιο πανεπιστήμιο λειτουργεί από την 1η-10-2018 έως την 31η-8-2022 Συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν ο υπηρετών κατά την 1η-10-2018 πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, ως πρόεδρος, οι υπηρετούντες κατά την 1η-10-2018 αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, καθώς και ο εκάστοτε εκλεγμένος αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων του Ιονίου πανεπιστημίου, ως μέλη. Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διευθέτηση θεμάτων που αφορούν στην απορρόφηση του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, που παρέχονται μεταβατικά, σύμφωνα με το άρθρο 5, όπως ιδίως α) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την εύρυθμη λειτουργία και ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, β) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο και την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου για την πρόσληψη του αναγκαίου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων μέχρι την ολοκλήρωσή τους, γ) το συντονισμό και την επίλυση διαδικαστικών θεμάτων ως προς την ενοποίηση των προϋπολογισμών και της οικονομικής διαχείρισης των δύο ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων που αφορούν την ενοποίηση των δύο Ε.Λ.Κ.Ε., και την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των δύο ιδρυμάτων.

5. Ο υπηρετών κατά την 1η-10-2018 πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων συμμετέχει στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιονίου πανεπιστημίου, με δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα που αφορούν στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, έως την 31η-8-2022.

Άρθρο 02 – Ίδρυση Σχολών στο Ιόνιο πανεπιστήμιο

1. Στο Ιόνιο πανεπιστήμιο ιδρύονται την 1η-10-2018 οι κάτωθι Σχολές:
α) Σχολή Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου,
β) Σχολή Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας.

2. Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Σχολών που ιδρύονται με την παρ. 1 συνιστάται Γραμματεία, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

3. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων Σχολών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

4. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Σχολών που ιδρύονται με την παρ. 1 ολοκληρώνεται μέχρι τις 31-1-2019, σύμφωνα με τα άρθρα 16 έως 19 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). Η προκήρυξη των εκλογών για ανάδειξη κοσμήτορα γίνεται από τον πρύτανη του Ιονίου πανεπιστημίου έως τις 31-10-2018. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσμητεία, η οποία αποτελείται από τον προσωρινό κοσμήτορα, τους προέδρους των Τμημάτων της Σχολής, πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. από κάθε Τμήμα, τα οποία ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου πανεπιστημίου. Με όμοια απόφαση ορίζεται ο προσωρινός κοσμήτορας, καθηγητής α΄ βαθμίδας, άλλως αναπληρωτής καθηγητής, Τμήματος της Σχολής.

5. Οι προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να παρατείνονται για έως δύο φορές, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 03 – Ίδρυση Τμημάτων στο Ιόνιο πανεπιστήμιο

1. Στο Ιόνιο πανεπιστήμιο ιδρύονται την 1η-10-2018 τα κάτωθι Τμήματα:
α) Τμήμα Εθνομουσικολογίας, με έδρα την πόλη του Ληξουρίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Σπουδών,
β) Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής με έδρα την πόλη του Αργοστολίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος,
γ) Τμήμα Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος,
δ) Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, με έδρα την πόλη της Λευκάδας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
ε) Τμήμα Τουρισμού με έδρα την πόλη της Κέρκυρας το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
στ) Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, με έδρα την πόλη του Αργοστολίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής.

2. Στα Τμήματα της παρ. 1 λειτουργεί από την 1η-10-2018 προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός πρόεδρος, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, έως την ανάδειξη προέδρου με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο, άλλως έως να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στα Τμήματα αυτά η ανάδειξη προέδρου με εκλογική διαδικασία ολοκληρώνεται έως και την 31η-1-2019. Οι πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Ιονίου πανεπιστημίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017.

3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων της παρ. 1 και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

4. Σε κάθε Τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τους. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013.

5. Στο Τμήμα Τουρισμού συστήνονται από την ίδρυσή του οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π..

6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων του παρόντος άρθρου διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατ’ εξαίρεση η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου στο Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

7. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του παρόντος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 04 – Προσωπικό

1. Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως, από την 1η-10-2018, στο Ιόνιο πανεπιστήμιο, κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με σχετικές πράξεις του πρύτανη του Ιονίου πανεπιστημίου, οι οποίες μνημονεύουν τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχουν στην 1η-10-2018.

2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται στα Τμήματα του Ιονίου πανεπιστημίου ως εξής:

αα) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου πανεπιστημίου.
ββ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται στο Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής του Ιονίου πανεπιστημίου.
γγ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου πανεπιστημίου.
δδ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου πανεπιστημίου.
εε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου πανεπιστημίου ή στο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου πανεπιστημίου, με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες των Τμημάτων. Η αίτηση κατατίθεται έως τις 31-10-2018, η απόφαση ένταξης εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχει στην 1η-10-2018.

3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του απορροφώμενου Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Ιονίου πανεπιστημίου κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόμενων θέσεων (α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές, επίκουροι, υπηρετούντες λέκτορες), και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 4.

4. α) Οι κατέχοντες, κατά την 1η-10-2018, προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Ιονίου πανεπιστημίου και οι κατέχοντες τακτική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Ιονίου πανεπιστημίου, με την επιφύλαξη της υποπερίπτ. ε΄.

β) Οι αναπληρωτές καθηγητές και επίκουροι καθηγητές οι οποίοι κατέχουν τακτική θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων κατά την 1η-10-2018 εντάσσονται επίσης σε προσωποπαγείς θέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Ιονίου πανεπιστημίου, οι οποίες μετατρέπονται σε οργανικές της ίδιας βαθμίδας, ύστερα από αίτησή τους, με απόφαση της Συγκλήτου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 31η-12-2018 και η πράξη μετατροπής εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην 1η-10-2018.

γ) Οι καθηγητές α΄ βαθμίδας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται ομοίως σε προσωποπαγείς θέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Ιονίου πανεπιστημίου και αιτούνται τη μετατροπή της θέσης τους σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης, σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια. Για τη μετατροπή θέσης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσεται, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την 31η Αυγούστου 2024 και κρίνονται από πενταμελείς επιτροπές κρίσης, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, αποτελούμενες από καθηγητές πανεπιστημίου α΄ βαθμίδας και συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο κάθε Τμήματος. Με πράξη του πρύτανη του Ιονίου πανεπιστημίου ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται μία επιτροπή κρίσης σε καθένα από τα Τμήματα του άρθρου 3. Η Σύγκλητος συντάσσει έναν κατάλογο είκοσι εκλεκτόρων για κάθε Τμήμα, τον οποίο υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή, η Συνέλευση ή και μεμονωμένα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος μπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτορα αν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και αν αντιλέγουν ως προς τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των εκλεκτόρων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου η Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή επιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη αυτής. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολογία σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Σε περίπτωση που εξαιρεθούν τόσα μέλη από τον κατάλογο ώστε τα εναπομείναντα δεν επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτροπής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τμήματος. Τα μέλη των επιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των προβλεπόμενων στην υποπερίπτ. iii της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προσόντων. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο εντός διμήνου από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στη Σύγκλητο, η οποία τις κοινοποιεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας. Αν δεν αναπεμφθούν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την περιέλευσή τους στο Υπουργείο, θεωρούνται εγκεκριμένες και ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη που μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην 1η-10-2018, εφόσον η αίτηση υποβληθεί ως την 30η-12-2018. Αιτήσεις μετατροπής θέσης υποβάλλονται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης το μέλος Δ.Ε.Π. παραμένει στη θέση την οποία κατέχει.

δ) Τα μέλη ΔΕΠ των περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ που παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε τακτικές θέσεις υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου από την 1η-1-2020, εφόσον η πράξη μετατροπής εκδοθεί πριν την ημερομηνία αυτή, άλλως από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.

ε) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρμογών), εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρμογών, αναλόγως με τη θέση που κατέχουν την 1η-10-2018, διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι. και στα αντίστοιχα Τμήματα σύμφωνα με την παρ. 2. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου και υπάγεται: α) στις κείμενες πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές εφαρμογών, και β) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν στους υπηρετούντες λέκτορες ως προς το δικαίωμα εκλέγειν, καθώς και συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύματος. Ως προς το ωράριο διδακτικής απασχόλησης ισχύει η νομοθεσία που διέπει τους υπηρετούντες λέκτορες πανεπιστημίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υποβάλλει αίτηση έως την 31η-12-2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα μονιμοποίησης και εξέλιξης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4009/2011. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το απαιτούμενο δικαιολογητικό, η οποία μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν υποβολής ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Οι πράξεις μετατροπής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχουν έναρξη ισχύος την 1η-10-2018, εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος κατά την ημερομηνία αυτή, άλλως την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς λέκτορα πανεπιστημίου γίνεται με την έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής, ενώ η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν την ημερομηνία αυτή, άλλως από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.

στ) Η ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στο Ιόνιο πανεπιστήμιο και η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου, γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης ειδικής διάταξης.

5. Διατάξεις που παρέχουν δικαίωμα μετατροπής υφιστάμενης, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγούς θέσης σε τακτική δεν θίγονται.

6. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως την 1η-10-2018, και οι διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως την 1η-10-2018, καθώς και οι διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά την 1η-10-2018, συνεχίζονται κανονικά από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με την παρ. 2, Τμημάτων του Ιονίου πανεπιστημίου και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παρ. 4.

7. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. από Τμήμα σε Τμήμα του άρθρου 3 του παρόντος του Ιονίου πανεπιστημίου. Αυτό ισχύει για την πρώτη μετακίνηση μετά την ένταξη των καθηγητών σε Τμήμα του Ιονίου πανεπιστημίου, αφορά και στους ήδη υπηρετούντες καθηγητές του Ιονίου πανεπιστημίου για μετακίνηση προς τα Τμήματα του άρθρου 3. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν μόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος υποδοχής.

8. Τα έτη που τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθμίδα ως μέλη Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. συνυπολογίζονται, μετά την ένταξή τους στο Ιόνιο πανεπιστήμιο, σαν να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα καθηγητή πανεπιστημίου.

9. α) Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εντάσσονται σε Τμήματα/Σχολές του Ιονίου πανεπιστημίου, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 2, ή στο ίδρυμα, αναλόγως με το που ανήκουν οι θέσεις τους. Εάν οι θέσεις τους είναι κατανεμημένες σε Τομείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τμήμα του πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τομέας. Τα μέλη της παρούσας παραγράφου εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν (οργανική θέση ή προσωποπαγή) και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πανεπιστημίου, καθώς και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2020. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

β) Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος του Ιονίου πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται.

10. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την 1η-10-2018 στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Ιόνιο πανεπιστήμιο σε αντίστοιχη θέση αυτής που κατέχει (οργανική θέση ή προσωποπαγή) με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει. Για την αλλαγή της πόλης εργασίας απαιτείται αίτηση του υπαλλήλου, η οποία κατατίθεται στη γραμματεία του ιδρύματος. Οι δικηγόροι με σύμβαση αορίστου χρόνου και πάγια έμμισθη εντολή μεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Ιόνιο πανεπιστήμιο με την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.

11. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Ιόνιο πανεπιστήμιο με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για τις συναφθείσες συμβάσεις έργου.

12. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων μεταφέρονται στο Ιόνιο πανεπιστήμιο. Θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) προκηρύσσονται από το Ιόνιο πανεπιστήμιο.

13. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, όπως ιδίως ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία μετατροπής θέσης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών αυτών.

Άρθρο 05 – Φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, ήτοι όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με τις περιπτ. αα΄, ββ΄, γγ΄ ή δδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 ή της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις παρ. 3 και 6.

2. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται σε Τμήμα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις παρ. 3 και 6.

3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την 1η-10-2018, φοιτητών και όσων εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 φοιτητές. Οι φοιτητές των προηγούμενων εδαφίων συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι..

4. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι., και τα οποία συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτά διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση των οργάνων του Τμήματος του πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του ιδρύματος.

5. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων αυτών, αρμόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με τις περιπτ. αα΄, ββ΄, γγ΄ ή δδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 ή της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, Τμημάτων του Ιονίου πανεπιστημίου. Ειδικά για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, η ευθύνη ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών και οι αρμοδιότητες του προηγούμενου εδαφίου ανατίθενται σε Τμήμα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου πανεπιστημίου μετά από απόφαση της Συγκλήτου. Σε κάθε περίπτωση, με απόφαση της Συγκλήτου τα καθήκοντα της παρούσας παραγράφου μπορεί να ανατίθενται σε άλλα όργανα του ιδρύματος.

6. Οι φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα θεωρητικά μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του αντίστοιχου, σύμφωνα με τις περιπτ. αα΄, ββ΄, γγ΄ ή δδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 ή της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, Τμήματος, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι σύμφωνα με την παρ. 3, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα θεωρητικού χαρακτήρα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η αίτηση υποβάλλεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα, άλλως εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του προέδρου του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του πανεπιστημίου. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

7. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι..

8. Οι εγγραφές νέων φοιτητών, καθώς και οι διαδικασίες μετεγγραφής στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ολοκληρώνονται κανονικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 06

1. Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την απορρόφηση των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών των Τμημάτων και η κατανομή σε αυτές του προσωπικού, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου πανεπιστημίου, σύμφωνα και με όσα ορίζονται στον οργανισμό και τον εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος.

2. Εκκρεμείς υποθέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ενώπιον του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου, παραπέμπονται και κρίνονται από το αρμόδιο πλέον πειθαρχικό συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων.
3. Εκκρεμείς διαδικασίες (όπως μετατάξεις κλπ.) συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του Ιονίου πανεπιστημίου.

4. Μέλος Δ.Ε.Π. που κατέχει τακτική θέση ως μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Ιόνιο πανεπιστήμιο, έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί κοσμήτορας, πρόεδρος Τμήματος, διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο ν. 4485/2017. Σε θέση πρύτανη και αντιπρύτανη εκλέγονται μόνο οι κατέχοντες οργανική θέση στο Ιόνιο πανεπιστήμιο. Εάν μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για πρύτανης ή αντιπρύτανης η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την 1η-10-2018, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο Ιόνιο πανεπιστήμιο, δεν έχουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων.

5. Mέλη Δ.Ε.Π. που κατείχαν τακτικές θέσεις ως μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μετέχουν στα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 εκτός όπου απαιτείται η ιδιότητα του καθηγητή α΄ βαθμίδας, οπότε μετέχουν μόνο οι καθηγητές α΄ βαθμίδας που κατέχουν τακτική θέση στο Ιόνιο πανεπιστήμιο. Εκλεκτορικά που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.

6. Καταργούνται τα π.δ. 343/94 (Α’ 181) και 84/13 (Α΄ 124), με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 5.

Άρθρο 07 – Ερευνητικό Κέντρο Ιονίου πανεπιστημίου

1. Ιδρύεται στο Ιόνιο πανεπιστήμιο ερευνητικό κέντρο ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την εποπτεία της Συγκλήτου και του Ιονίου πανεπιστημίου, με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Ιονίων Νήσων» (Κ.Ε.Ι.Ν.).

2. Η έδρα του Κ.Ε.Ι.Ν. είναι η έδρα του Ιονίου πανεπιστημίου, στις εγκαταστάσεις του οποίου στεγάζεται και λειτουργεί, χρησιμοποιώντας τις υλικοτεχνικές υποδομές του πανεπιστημίου που του παραχωρούνται με απόφαση της Συγκλήτου, μέχρις ότου αποκτήσει ιδιόκτητους χώρους εγκατάστασης. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Κ.Ε.Ι.Ν. μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

3. Σκοπός του Κ.Ε.Ι.Ν. είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων, η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, η διαμεσολάβηση ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων στις επιχειρήσεις, η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό. Για την προώθηση των σκοπών του προηγούμενου εδαφίου ιδρύονται ινστιτούτα στο Κ.Ε.Ι.Ν.

4. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Κ.Ε.Ι.Ν.:

α) εκπονεί μελέτες κάθε φύσης και εκτελεί ή διαχειρίζεται εγκεκριμένα ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα και έργα, τα οποία εμπίπτουν στους τομείς της προηγούμενης παραγράφου,

β) συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων,

γ) συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, το ελληνικό δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τους Ο.Τ.Α., τις κατά τόπους Περιφέρειες, συνεταιρισμούς, επιστημονικές ενώσεις, φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και Α.Ε.Ι. και επιστημονικά ή τεχνολογικά πάρκα, διαμεσολαβώντας στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση και την παραγωγή αγαθών,

δ) συνεργάζεται με έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου του για την προώθηση των σκοπών του,

ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους παραπάνω σκοπούς.

5. Η Σύγκλητος του Ιονίου πανεπιστημίου ορίζει, με απόφασή της, τους διευθυντές των ινστιτούτων, μέλη Δ.Ε.Π. του Ιονίου πανεπιστημίου, οι οποίοι προΐστανται των υπηρεσιών των ινστιτούτων και έχουν τριετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Επιπλέον κριτήρια επιλογής των διευθυντών ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κ.Ε.Ι.Ν. Οι διευθυντές έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία του ινστιτούτου, την κατάρτιση και εισήγηση στο διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του ινστιτούτου, την κατάρτιση σχεδίου για τα κονδύλια του ετησίου προϋπολογισμού του ερευνητικού κέντρου που αφορούν στις δραστηριότητες του ινστιτούτου και ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους ανατίθεται από το διοικητικό συμβούλιο.

6. Οι πόροι του Κ.Ε.Ι.Ν. είναι:

α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο Ιόνιο πανεπιστήμιο ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,

β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς, το ελληνικό δημόσιο, χορηγίες από ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες,

γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές και έκτακτες εισφορές ή παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,

δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων (δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., διεθνών και μη οργανισμών και ιδιωτών) ή την διάθεση πνευματικών προϊόντων που παράγει το Κ.Ε.Ι.Ν.,

ε) τόκοι από καταθέσεις,

στ) πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της περιουσίας του Κ.Ε.Ι.Ν., επιχορηγήσεις από άλλες πηγές και

ζ) λοιπά πάσης φύσεως έσοδα.

7. α) Το Κ.Ε.Ι.Ν. διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου έχουν τριετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζεται, συγκροτείται ή ανασυγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από τους διευθυντές των ινστιτούτων, τους οποίους ορίζει η Σύγκλητος του Ιονίου πανεπιστημίου και δύο (2) μέλη, τα οποία ορίζει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μεταξύ των δύο (2) αυτών μελών είναι και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

β) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι καθηγητές Α.Ε.Ι., επιστήμονες με διεθνές κύρος, διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τα αντικείμενα των ινστιτούτων του ερευνητικού κέντρου, με εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά προγράμματα ή έργα και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας.

γ) Αν για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον αντιπρόεδρο, ο οποίος ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των λοιπών μελών του. Σε περίπτωση που ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του κάποιος διευθυντής ινστιτούτου, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου.

δ) Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση και στη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, στη διαχείριση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τις δραστηριότητές του, στη διάθεση των πόρων του και γενικά για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.

8. Στο Κ.Ε.Ι.Ν. τοποθετείται προσωπικό του Ιονίου πανεπιστημίου, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου. Στο Κ.Ε.Ι.Ν. επίσης απασχολείται προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων/έργων που αυτό διαχειρίζεται.

9. Στο Κ.Ε.Ι.Ν. εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 60 έως 67 του ν. 4485/2017 που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων, στις προμήθειες, στον τρόπο απασχόλησης και στις μετακινήσεις του προσωπικού του Κ.Ε.Ι.Ν. και των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων που αυτό διαχειρίζεται.

10. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται εντός εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας καθορίζονται ιδίως τα ακόλουθα θέματα:

α) οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου και των διευθυντών των ερευνητικών ινστιτούτων και ο τρόπος λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου,

β) η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να διαθέτουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι διευθυντές των ινστιτούτων,

γ) η διαδικασία παύσης μελών του διοικητικού συμβουλίου,

δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του ερευνητικού κέντρου,

ε) οι λεπτομέρειες σχετικά με την οικονομική διαχείριση του ερευνητικού κέντρου,

στ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστημονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,

ζ) οι διαδικασίες και κάθε ειδικό ζήτημα σχετικά με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολούμενων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,

η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων του,

θ) η διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,

ι) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,

ια) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση του ερευνητικού κέντρου και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του και την εκπλήρωση του σκοπού του.

Έως την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, τα ανωτέρω θέματα ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου πανεπιστημίου.

Άρθρο 08 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.
 
 
  Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter

Σχόλια