Μικροί οινοπαραγωγοί: Η διαδικασία για την επιστροφή/διαγραφή του ΕΦΚ (ΦΕΚ)

Στον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και της διαδικασίας για την επιστροφή/διαγραφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και των ...


Στον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και της διαδικασίας για την επιστροφή/διαγραφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών συνεισπραττόμενων, σύμφωνα μετον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, επιβαρύνσεων κρασιού μικρών οινοπαραγωγών, προχώρησαν με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, ο υφυπουργός Οικονομικών και ο διοικητής της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα:

Σκοπός της νέας απόφασης 1116/2020 είναι ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των διατυπώσεων για την επιστροφή/διαγραφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών συνεισπραττόμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα [ν. 2960/2001], επιβαρύνσεων, που βεβαιώθηκαν κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ΄ αρ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο., για κρασί παραγωγής των μικρών οινοπαραγωγών του άρθρου 71 του ιδίου Κώδικα, το οποίο μέχρι και την 31.12.2018 δεν είχε διατεθεί στην κατανάλωση ή εφόσον διατέθηκε από την 01-01-2019 και έπειτα ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και οι λοιπές επιβαρύνσεις δεν έχουν επιρριφθεί στην κατανάλωση ή συμψηφισθεί.

Προϋπόθεση για την επιστροφή είναι:

α) Το προϊόν να μην έχει διατεθεί στην κατανάλωση μέχρι την 31-12-2018.
β) Εφόσον το προϊόν έχει διατεθεί στην κατανάλωση από την 01-01-2019 και έπειτα, οι επιβαρύνσεις αυτές να μην έχουν επιρριφθεί στην κατανάλωση ή να μην έχουν συμψηφισθεί.Προϋπόθεση για την διαγραφή είναι:

α) Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και οι λοιπές συνεισπραττόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις να μην έχουν εισπραχθεί.
β) Το προϊόν να μην έχει διατεθεί στην κατανάλωση μέχρι την 31-12-2018.
γ) Εφόσον έχει διατεθεί στην κατανάλωση από την 01-01-2019 και έπειτα οι επιβαρύνσεις αυτές να μην έχουν επιρριφθεί στην κατανάλωση.

Για την επιστροφή/διαγραφή των φορολογικών επιβαρύνσεων, το δικαιούχο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση – δήλωση στο αρμόδιο τελωνείο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης, στην οποία περιλαμβάνονται:

• Η πλήρης επωνυμία της επιχείρησης/οντότητας και η ταχυδρομική διεύθυνση εγκατάστασής της,
• Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου,
• Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, προκειμένου για νομικά πρόσωπα,
• Τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail),
• Η ποσότητα του προϊόντος για την οποία ζητεί την επιστροφή/ διαγραφή του ΕΦΚ και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων,
• Το αιτούμενο ποσό επιστροφής/διαγραφής ΕΦΚ και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων,
• Ο αριθμός λογαριασμού IBAN του δικαιούχου, στον οποίο θα πιστωθεί το ποσό της επιστροφής.

Με την ανωτέρω αίτηση-δήλωση συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• Κατάσταση στην οποία καταγράφονται ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης (MRN) των Δηλώσεων ΕΦΚ, οι οποίες υποβλήθηκαν από 01-01-2016 έως και 31-12-2018 με τις αντίστοιχες ποσότητες προϊόντος,
• Κατάσταση πωλήσεων από 01-01-2016 έως και 31-12-2018 (αριθμός και ημερομηνία έκδοσης) με τις αντίστοιχες ποσότητες προϊόντος.
• Κατάσταση των πωλήσεων των αποθεμάτων της 31-12-2018, τα οποία διατέθηκαν στην κατανάλωση από 01-01-2019 έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιστροφής/διαγραφής.
• Αντίγραφο της δήλωσης παραγωγής της αμπελουργικής περιόδου 2018-2019 καθώς και αντίγραφο της Δήλωσης αποθεμάτων της αμπελουργικής περιόδου 2019-2020 που υπεβλήθησαν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32, αντίστοιχα, του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/273 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2017.
• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, στην οποία δηλώνεται ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και οι λοιπές συνεισπραττόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις για τις πωλήσεις των αποθεμάτων που διέθετε την 31-12-2018, δεν έχουν συμψηφισθεί ή επιρριφθεί στην κατανάλωση και ούτε πρόκειται να επιρριφθούν στην κατανάλωση, είτε να συμψηφισθούν στο μέλλον.

Δείτε το ΦΕΚ
 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια