Μέτρο 4.1.2 «Επιδότηση Αρδευτικών»: Διευκολύνσεις για την επιδότηση αγροτών για άνοιγμα νέας γεώτρησης

Με την προσκόμιση δύο εναλλακτικών δικαιολογητικών διευκολύνεται η επιδότηση ανοίγματος νέας γεώτρησης, σε περίπτωση που η έκδοση του απαι...


Με την προσκόμιση δύο εναλλακτικών δικαιολογητικών διευκολύνεται η επιδότηση ανοίγματος νέας γεώτρησης, σε περίπτωση που η έκδοση του απαιτούμενου πιστοποιητικού εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ καθυστερεί.

Σε συνέχεια καθυστερήσεων στην έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. μιας/ενός κατεστραμμένης/ου γεώτρησης/πηγαδιού-φρέατος ως ανενεργού σημείου υδροληψίας σε περίπτωση που το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης στα πλαίσια του Μέτρου 4.1.2 «Επιδότηση Αρδευτικών», οι διαχειριστικές αρχές προσφέρουν εναλλακτικές.

Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει ο προϊστάμενος της Μονάδας Επενδύσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ, Θύμιος Τσιατούρας, δύνανται να κατατεθούν τα ακόλουθα δύο δικαιολογητικά:
  1. Η απόφαση της χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για την ανόρυξη γεώτρησης αγροτικής χρήσης (άρδευση) σε αντικατάσταση υφιστάμενης, στην οποία θα αναφέρεται ο κωδικός Ε.Μ.Σ.Υ. της υφιστάμενης προς αντικατάσταση γεώτρησης και ότι το σημείο υδροληψίας που αντικαθίσταται, καθίσταται ανενεργό και
  2. Φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης αναγγελίας του υποψηφίου προς τη Δ/νση Υδάτων και τον αρμόδιο ΟΤΑ για την καταστροφή της υφιστάμενης γεώτρησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 της ΚΥΑ 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878 Β’), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

 πηγή: agronews.gr

Σχόλια