Υποχρεωτική εγγραφή στο μητρώο αγροτών & στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ όλοι όσοι καλλιεργούν

Υπάρχουν εκατοντάδες καλλιεργητές αγροτικής γης, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του υπουρ...


Υπάρχουν εκατοντάδες καλλιεργητές αγροτικής γης, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Γιώργος Παπαδημητρίου

Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσα

Υπάρχουν εκατοντάδες καλλιεργητές αγροτικής γης επίσης, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι στον ΕΦKΑ/ΟΓΑ, όπως έχουν υποχρέωση να κάνουν.


∆εν έχω καταλάβει πως προέκυψε αυτή η αδιαφορία να την πω; Άρνηση να την πω; Το µόνο βέβαιο είναι ότι υπάρχει πρόβληµα και αφορά όλους όσοι καλλιεργούν (δηµόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι είτε του ∆ηµοσίου είτε του ιδιωτικού τοµέα) κι δεν έχουν εγγραφεί ούτε στο Μητρώο, ούτε στον ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ/ΟΓΑ. Ας δούµε κάποιες από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νοµοθεσία:

  • Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3874/2010 (Α’ 151) στο ΥπΑΑΤ τηρείται Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκµετάλλευση.
  • Σύµφωνα µε την ισχύουσα ενωσιακή νοµοθεσία (Καν. (ΕΕ) 1306/2013 και Καν. (ΕΕ) 809/2014) οι κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης ανεξάρτητα από το αν λαµβάνουν ή όχι ενισχύσεις είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατ’ έτος, σύµφωνα και µε τις ειδικές διατάξεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
  • Με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3877/2010 (A’ 160) η ασφάλιση στον ΕΛΓΑ είναι υποχρεωτική και σ’ αυτήν υπάγονται όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προσώπων που έχουν την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία ή µόνο την εκµετάλλευση αγροτικών εκµεταλλεύσεων της χώρας, πλην της περιοχής του Αγίου Όρους. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ οι πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και οι εκµεταλλεύσεις ανθοκοµικών και καλλωπιστικών προϊόντων και τα φυτώρια.

Την ανωτέρω υποχρέωση, προκειµένου για τη χορήγηση βεβαίωσης Μ.Α.Α.Ε. έχουν και οι πτηνοτροφικές, χοιροτροφικές επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις ανθοκοµικών και καλλωπιστικών προϊόντων, οι φυτωριακές επιχειρήσεις, οι µελισσοκόµοι, οι µονάδες υδατοκαλλιέργειας µε χερσαίες εγκαταστάσεις καθώς και οι απασχολούµενοι στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100KW. (Ισχύει µέχρι 500KW, αφού τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του ν.3874/10).

Προβλέπεται υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών Αγροτικών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων για όλους όσους καλλιεργούν. ∆εν εννοώ κάποιον ο οποίος έχει 200 τ.µ. κήπο στο σπίτι του και ασχολείται για να περάσει την ώρα του. Αναφέροµαι σε όλους όσοι ασχολούνται µε την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, τα οποία στη συνέχεια τα πουλάνε µε οποιονδήποτε τρόπο. Το ίδιο ισχύει και για την ενηµέρωση του ασφαλιστικού φορέα ΕΦΚΑ/ΟΓΑ: υποβολή της αίτησης για εγγραφή. Το αν προκύψει ή όχι υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, είναι άλλο θέµα.

Αναρωτιούνται πολλοί: Είµαι δηµόσιος υπάλληλος. Είµαι συνταξιούχος του ∆ηµοσίου. Είµαι ιδιωτικός υπάλληλος. Είµαι συνταξιούχος του ιδιωτικού τοµέα. Πρέπει να εγγραφώ;

Προφανώς και πρέπει να εγγραφεί όποιος καλλιεργεί µε σκοπό την πώληση των προϊόντων του. Η υποχρέωση προκύπτει από τα ανωτέρω αναγραφόµενα και δεν έχει καµία σχέση µε την ιδιότητα του καθενός. Το ίδιο ισχύει και για ελεύθερους επαγγελµατίες, λογιστές, µελετητές ή ιδιοκτήτες ατοµικών επιχειρήσεων.

Ίδια υποχρέωση υπάρχει για εγγραφή στον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα: τον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ. Όλοι οι ανωτέρω, πρέπει να περάσουν από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ, να ενηµερωθούν και να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή τους.

Είναι άλλο η υποχρέωση εγγραφής στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ κι άλλο αν τελικά θα προκύψει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή όχι. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, που συνεχίζουν και καλλιεργούν και µετά τη λήψη σύνταξης, διότι βρίσκονται ήδη καταχωρηµένοι ως καλλιεργητές.

∆εν ισχύει το ίδιο όµως για όλους τους υπόλοιπους συνταξιούχους παλαιούς και νέους, διότι -µέχρι στιγµής- η ενοποίηση όλων των ταµείων σε ένα µε την επωνυµία ΕΦΚΑ, αποτελεί ένα µεγάλο ψέµα. Κι αυτό επειδή στην πράξη λειτουργούν το καθένα µόνο του…

Συµπληρωµατικές φορολογικές δηλώσεις

Οι συµπληρωµατικές φορολογικές δηλώσεις για το έτος 2019 και προηγουµένων ετών, θα υποβληθούν µέχρι τις 31.12.2021 ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα. Φέτος είναι η τελευταία φορά που θα παραστεί η ανάγκη αυτή, αφού από του χρόνου όλες οι επιδοτήσεις θα φορολογούνται στο χρόνο είσπραξης. Έτσι, οι συνδεδεµένες του 2020 που εισπράχθηκαν το 2021, θα δηλωθούν στη φορολογική δήλωση του 2021.

Θεώρηση των χειρόγραφων µισθωτηρίων για το γνήσιο της υπογραφής. Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής αφορά τα μισθωτήρια για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής και οι ιδιοκτήτες επιλέγουν να μην τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσα από το Taxisnet (αυτό ισχύει για ποσά έως 960 ευρώ το έτος).


πηγή:agronews.gr

Σχόλια