ΥπΑΑΤ: Νέα Πρόσκληση προς Δήμους & Περιφέρειες με 40 εκατ. για έργα άρδευσης

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δημοσίευσε Πρόσκληση στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, με δυ...


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δημοσίευσε Πρόσκληση στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, με δυνητικούς δικαιούχους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας, για τη Δράση «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

Τα έργα που υποστηρίζονται αφορούν σε μέτρα διαχείρισης της ζήτησης του νερού στη γεωργία και συμπεριλαμβάνονται στα εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ.

Πρώτης προτεραιότητας είναι τα έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην άρδευση), με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης. Τα έργα αυτά συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία.

Επιπλέον, δίνεται προτεραιότητα και σε έργα που χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές νερού (ανακυκλωμένα ύδατα).

Στο πλαίσιο αυτό η εν λόγω Δράση στηρίζει την υλοποίηση τεχνικών έργων όπως:

– εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδομών.

– ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

– χρήση ανακυκλωμένων υδάτων.

Συμπληρωματικά, σημαντικό ρόλο παίζει η καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού που χρησιμοποιείται στη γεωργία. Βασικό μέτρο διαχείρισης της απόληψης αποτελεί η αντικατάσταση της ανεξέλεγκτης ιδιωτικής άρδευσης – με απολήψεις από υπόγεια ή/και επιφανειακά σώματα – από συλλογικά ολοκληρωμένα έργα, η διαχείριση των οποίων βασίζεται στον προγραμματισμό των αρδεύσεων και στη μέτρηση του εφαρμοζόμενου νερού, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 40.000.000,00 €.

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 2,2 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 10/01/2022 και ώρα 00:00:01

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 06/05/2022 και ώρα 23:59:59

Σχόλια