Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία»: Αιτήσεις για βιολογικά από 16 Φεβρουαρίου έως τις 16 Μαρτίου 2022

Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης που ανακοινώθηκε για τα βιολογικά ανέρχεται σε 490.000.000 ευρώ και αφορά στη στήριξη επιλέξιμων αροτραίων κ...


Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης που ανακοινώθηκε για τα βιολογικά ανέρχεται σε 490.000.000 ευρώ και αφορά στη στήριξη επιλέξιμων αροτραίων καλλιεργειών, 116 εκατ. ευρώ, μόνιμων καλλιεργειών, κηπευτικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, 210 εκατ. ευρώ, εκτροφών βοοειδών και αιγοπροβάτων, 130 εκατ. ευρώ, κατεχόμενων κυψελών και παραφυάδων, 34 εκατ. ευρώ. 

 Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, που δημοσιεύτηκε στη διαύγεια, το ΥΠΑΑΤ καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 - «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014 - 2020, από τις 16 Φεβρουαρίου έως τις 16 Μαρτίου 2022. Με 34 εκατ. ευρώ θα πριμοδοτηθούν οι μελισσοκόμοι που θα ενταχθούν στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία». 

Για να ενταχθεί ο μελισσοκόμος στο πρόγραμμα χρειάζεται να κάνει πιστοποίηση. 

Οι κυψέλες και παραφυάδες (νέο μικρό μελίσσι) που διατηρεί κατ’ έτος ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι καταχωρημένες στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο και ο ελάχιστος αριθμός αυτών να είναι πέντε (5). 

Για τη Δράση 11.1.2 (ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής) θα καταβληθούν συνολικά 22.000.000 ευρώ. 

Για τη Δράση 11.2.2 (ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής) θα καταβληθούν συνολικά 12.000.000 ευρώ. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων όλων των δράσεων είναι τρία έτη.


Σχόλια