Σε δημόσια διαβούλευση η πρόσκληση Αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών έως τις 23/3/22– Δικαιούχοι & επιλέξιμες δαπάνες

Οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια μένουν εκτός επιλεξιμότητας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 23 Μαρτίου 2022 βρίσκε...


Οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια μένουν εκτός επιλεξιμότητας.
Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 23 Μαρτίου 2022 βρίσκεται η πρόσκληση για το υποέργο «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών», ύψους 170 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025. 

Εκτός της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών μένουν οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια.

Στόχος της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας των δενδρωδών καλλιεργειών στον πρωτογενή τομέα, η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων στις αγορές με τη χρήση νέων ποικιλιών. Παράλληλα, στοχεύει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στη βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενισχύονται επενδύσεις για αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών και σχετικών άυλων δαπανών. Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη.

Ο δυνητικός δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί το σύνολο των προϋποθέσεων του Γενικού μέρους και του κατά περίπτωση ειδικού άρθρου του Καν. 702/2014, ακόμα και εάν αυτές δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα πρόσκληση». Προϋπόθεση που θα πρέπει να προστεθεί για ενισχύσεις με κάθε νομική βάση. 

Ως επιλέξιμα αγροτεμάχια ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Όσα έχουν εγκατεστημένες υφιστάμενες δενδρώδεις καλλιέργειες οι οποίες θα εκριζωθούν στο πλαίσιο αναδιάρθρωση (σύμφωνα με την ΕΑΕ 2022)

β) Όσα δεν έχουν εγκατεστημένες υφιστάμενες δενδρώδεις καλλιέργειες (σύμφωνα με την ΕΑΕ 2021) και δεν καλλιεργούνται ή καλλιεργούνται με ετήσιες καλλιέργειες, θα υπαχθούν στο παρόν υποέργο με την προϋπόθεση ότι η δράση θα συνοδεύεται με εκρίζωση πολυετούς/δενδρώδους καλλιέργειας οποιουδήποτε είδους/ ποικιλίας, ίδιας έκτασης (απόκλιση έκτασης ±10%).

γ) Νέα αγροτεμάχια που θα δηλωθούν για πρώτη φορά στην ΕΑΕ του 2022.

δ) Οι νέες φυτείες θα πρέπει να εγκαθίστανται σε ενιαίες ή/και όμορες εκτάσεις σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της συνολικά δηλωθείσας έκτασης

ε) Ο δικαιούχος δύναται να εφαρμόσει πλάνο αναδιάρθρωσης για το σύνολο των μελών του και των εκτάσεων αυτών, με την υποχρέωση εκπόνησης μελέτης με σκοπό την εγκατάσταση των νέων φυτειών σε ενιαίες ή/και όμορες εκτάσεις σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της συνολικά δηλωθείσας έκτασης

στ) Οι επιλέξιμες γεωργικές εκτάσεις και εκμεταλλεύσεις θα συμμορφώνονται με του κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης

Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή: 

α) Αναδιάρθρωση πολυετών/δενδρωδών καλλιεργειών και συγκεκριμένα:
  • Εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας (όπως προκύπτει από τη δήλωση της ΕΑΕ 2022)
  • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση – παλμέτα)

Οι νέες, επιλέξιμες ποικιλίες θα πρέπει:

α) Να είναι ανθεκτικές στη κλιματική αλλαγή

β) Να είναι ανθεκτικές σε εχθρούς και ασθένειες που έχουν καταγραφεί και επηρεάζουν την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων

γ) Τα παραγόμενα αγαθά και προϊόντα να έχουν εξαγώγιμο εμπορικό προσανατολισμό

δ) Δεν είναι επιλέξιμες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις ΜΜΕ, εγγεγραμμένα στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) του ν. 4384/2016, Οργανώσεις Παραγωγών του ν. 4384/2016 και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις»

β) Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

2. Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Διάρκεια υλοποίησης σχεδίων

Η διάρκεια υλοποίησης των σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης – ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν δύναται να ξεπερνά την 31ηΔεκεμβρίου 2025.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του υποέργου

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από 15 Μαΐου 2022 έως 15 Νοεμβρίου 2022 και η διάρκεια της αξιολόγησης υπολογίζεται σε 7 μήνες από την 15η Μαΐου 2022 έως την 30η Νοεμβρίου 2022.

Το τρίτο τρίμηνο του 2022 (Οκτώβριος 2022) αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτημάτων πληρωμής.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση ΕΔΩ

πηγή:in.gr

Σχόλια