Επενδυτές στις διοικήσεις συνεταιρισμών - Οι όροι & οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους

Εκπνέει στις 10 Μαρτίου η προθεσμία του Νόμου 4673/2020 (παράγραφος 2 του άρθρου 36), η οποία προβλέπει ότι όσοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί λει...


Εκπνέει στις 10 Μαρτίου η προθεσμία του Νόμου 4673/2020 (παράγραφος 2 του άρθρου 36), η οποία προβλέπει ότι όσοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Συνεταιρισμών κατά την έναρξη του νόμου, υποχρεούνται να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους 1.040 ενεργούς Συνεταιρισμούς πανελλαδικά και 110 στη Θεσσαλία, οι μισοί έχουν εκπληρώσει αυτήν την υποχρέωση, γι’ αυτό επιβάλλεται το επόμενο διάστημα οι ενεργοί Α.Σ. να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους. 

Ειδικότερα, όσοι Α.Σ. λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρθρου 19 του Ν. 4384/2016 κατά την έναρξη του νόμου 4673/2020, υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του, εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του, ήτοι έως τις 10/3/2022. Εάν μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι Α.Σ. δεν έχουν προσαρμόσει το καταστατικό τους, δύναται να διαγραφούν από το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για να τροποποιηθεί το καταστατικό των Αγροτικών Συνεταιρισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4673/2020, θα πρέπει να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση του Α.Σ., με θέμα: «Εναρμόνιση και προσαρμογή του καταστατικού του Α.Σ. στις διατάξεις του Ν. 4673/2020». Επιπλέον το Δ.Σ. κάθε αγροτικού συνεταιρισμού πρέπει να συγκεντρώσει πίνακα των εγγεγραμμένων μελών του Α.Σ., το τελευταίο καταστατικό, αντίγραφο της απόφασης σύστασης και των τροποποιήσεων του καταστατικού από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, αντίγραφο βεβαίωσης ενημερότητας του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Η εναρμόνιση είναι απαραίτητη, διότι πέραν της διαγραφής από το ΕΜΑΣ, θα χάσουν τη νομιμοποίηση των τραπεζών, στις οποίες οι Α.Σ. διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς.

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ.

Ο δικηγόρος Λαρίσης Γεώργιος Αποστολόπουλος, ο οποίος ειδικεύεται στους Συνεταιρισμούς και στις Ομάδες Παραγωγών, αναφέρει ότι ο νέος νόμος περί αγροτικών συνεταιρισμών εισάγει τον θεσμό του επενδυτή και καλεί τους υφιστάμενους Α.Σ. να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους. Ωστόσο, ο Ν. 4673/2020 ανοίγει τον δρόμο της εισόδου των ιδιωτών μελών - επενδυτών στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, συμμετέχοντας με ποσοστό έως 35%. 

Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό, μπορεί να γίνουν μέλη-επενδυτές τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν στο συνεταιριστικό κεφάλαιο, και απασχολούνται σε οποιονδήποτε κλάδο της αγροτικής οικονομίας, αλλά δεν υποχρεούνται να συναλλάσσονται με τον Α.Σ. 

Η δικλείδα ασφαλείας είναι ότι τα μέλη-επενδυτές συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Α.Σ. με δικαίωμα ψήφου και ο συνολικός αριθμός των ψήφων τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του συνολικού αριθμού των ψήφων που διαθέτουν τα μέλη του Α.Σ. 

Επίσης, εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό, μπορεί να γίνουν μέλη-επενδυτές φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν στο συνεταιριστικό κεφάλαιο και απασχολούνται σε οποιονδήποτε κλάδο της αγροτικής οικονομίας. Ωστόσο, δεν υποχρεούνται να συναλλάσσονται με τον συνεταιρισμό.

Γ. Ρούστας


πηγή:eleftheria.gr

Σχόλια