Πτυχία ΤΕΙ πριν το 2001: Τι απαντούν ΥΠΑΙΘ & ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 3ΕΑ/2022

Τι απαντούν ΥΠΑΙΘ και ΑΣΕΠ για τη διάκριση πτυχίων ΤΕΙ πριν και μετά το 2001 στην προκήρυξη 3ΕΑ/2022 Στον πίνακα Β' εντάσσονται οι υποψή...


Τι απαντούν ΥΠΑΙΘ και ΑΣΕΠ για τη διάκριση πτυχίων ΤΕΙ πριν και μετά το 2001 στην προκήρυξη 3ΕΑ/2022

Στον πίνακα Β' εντάσσονται οι υποψήφιοι που διέθεταν πτυχίο από πρώην ΤΕΙ με ημερομηνία κτήσης μετά την 11η-6-2001. Αυτό απαντά το υπουργείο Παιδείας σε ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή για τη διάκριση που γίνεται στην προκήρυξη 3ΕΑ/2022.

Από την πλευρά του, το ΑΣΕΠ παραθέτει το πλαίσιο του νέου συστήματος διορισµού και πρόσληψης εκπαιδευτικών και επισυνάπτει την απάντηση του υπουργείου Παιδείας.

Τι απαντά το ΥΠΑΙΘ

Στην απάντησή του, το υπουργείο Παιδείας αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με το προσοντολόγιο των εκπαιδευτικών κλάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, ειδικότερα, με βάση τις διατάξεις των περ. ιζ) και ιη) της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 (Α΄167), ορίστηκε ο κλάδος ΑΤ17 Τεχνολόγων, καθώς και τα προσόντα ένταξης σε αυτόν, ως εξής: «πτυχίο της ανώτερης σχολής εκπαιδευτικών τεχνολόγων μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) της ΣΕΛΕΤΕ ή αντίστοιχο πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ) ή ΚΑΤΕΕ και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ», καθώς επίσης και ο κλάδος ΑΤ18 πτυχιούχων λοιπών τμημάτων ΤΕΙ με προσόν ένταξης το «πτυχίο ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ…». Δυνάμει της παρ. 12 του ίδιου άρθρου του ίδιου νόμου, ορίστηκε ότι «12. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθμός των θέσεων για κάθε ειδικότητα των κλάδων ΑΤ12, ΑΤ13, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18, ΑΡ1, και ΜΕ1».

Με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄38), ορίστηκαν οι νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ορισμένοι εκ των οποίων προέρχονται από την ενοποίηση, κατά την παρ. 1 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόμου, υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων. Στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου του ίδιου νόμου ορίζεται ότι:


«Τα προσόντα διορισμού των εκπαιδευτικών στους κλάδους και τις ειδικότητες που ενοποιούνται, παραμένουν ως έχουν στους κλάδους από τους οποίους προέρχονται οι ενοποιημένοι κλάδοι και στις ειδικότητες από τις οποίες προέρχονται οι ενοποιημένες ειδικότητες.».

Επίσης, με το άρθρο 1 του ν. 2916/2001 (Α΄ 114), τα Τ.Ε.Ι. εντάχθηκαν στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ως εκ τούτου, έπαψαν να αποτελούν σχολές επαγγελματικής κατεύθυνσης ανώτερης βαθμίδας και κατέστησαν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τεχνολογικής κατεύθυνσης. Όπως έχει κριθεί (ΣτΕ 1958/2000 Ολ.) και από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του Συντάγματος προκύπτει ότι η ανώτατη εκπαίδευση και η ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση ανήκουν, μεν, και οι δύο στην Τρίτη βαθμίδα της εκπαιδεύσεως, πλην όμως, διακρίνονται σαφώς μεταξύ τους.

Περαιτέρω, σε εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 16 του ν.3699/2008 (Α’ 199), όπως ισχύει, στην αριθμ. 3ΕΑ/ 2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (τ. ΑΣΕΠ 20/18.04.2022), ορίζεται ότι «Η στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης, ήτοι των ΣΜΕ.Α.Ε., των Τμημάτων Ένταξης, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι (παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008) γίνεται από:

α) Εκπαιδευτικούς Ε.Α.Ε. πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, και
β) Εκπαιδευτικούς Ε.Α.Ε. πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.

Σημειώνεται, ακόμη, ότι για την ένταξη στον αξιολογικό πίνακα Β΄ Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης απαιτείται:

α) Διδακτορικό δίπλωμα στην Ε.Α.Ε. ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής (ΚΩΔ: 001) ή

β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ε.Α.Ε. ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής (ΚΩΔ: 002) ή

γ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην Ε.Α.Ε. των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής (ΚΩΔ: 003) ή

δ) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία (50 μήνες) στην Ε.Α.Ε. (ΚΩΔ: 004) ή

ε) Για τον κλάδο ΠΕ11, πέραν των όσων ορίζονται στις περ. α, β, και δ, πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την «Ε.Α.Ε.» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία» (ΚΩΔ: 005).

Για την ένταξη στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα απαιτείται:

α) Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από ΑΕΙ ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών (ΚΩΔ: 006) ή

β) Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους (10 μήνες) στην Ε.Α.Ε. (ΚΩΔ: 007) ή

γ) Να είναι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (ΚΩΔ: 008)».

Δεδομένης της διάκρισης της τριτοβάθμιας εκπ/σης σε ανώτερη και ανώτατη, πριν την ένταξη των Τ.Ε.Ι. στην τελευταία, το 2001, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσοντολόγιο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για τους εκπ/κούς που ανήκουν στους προβλεπόμενους κλάδους Γενικής Εκπαίδευσης, ορίζει το πτυχίο Α.Ε.Ι. ως βασική προϋπόθεση ένταξης, ειδικά, στον πίνακα Β΄ της ΕΑΕ [περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 56 του ν.4589/2019, Α΄13], μαζί με το επιπλέον προσόν εξειδίκευσης σε αυτή, η αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. μερίμνησε για την υλοποίηση των μηχανογραφικών διαδικασιών, προκειμένου να ενταχθούν στον πίνακα Β΄ οι υποψήφιοι που διέθεταν πτυχίο (από πρώην ΤΕΙ) με ημερομηνία κτήσης μετά την 11η-6-2001 (ημερομηνία δημοσίευσης / έναρξης ισχύος του ν. 2916/2001), κατά τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία και στην οικεία προκήρυξη του ΑΣΕΠ.


Τι απαντά το ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ απαντά σχετικά:

Σχετικά με την ανωτέρω ερώτηση, η οποία κατατέθηκε από τη Βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ», κα Σοφία-Χάιδω Ασημακοπούλου, με θέμα «Αυθαίρετη η διάκριση βασικών πτυχίων ΤΕΙ ως προ και μετά 2001 στην προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π. “3ΕΑ/2022”», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ι. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) είναι η συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή (άρθρα 101Α΄, 103 παρ. 7 και 118 παρ. 6 του Συντάγματος), η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), έχει ως αποστολή την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για διαδικασίες που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών του Δημοσίου με όρους διαφάνειας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας, και ιδίως τη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών με διαδικασίες προσλήψεων για την επιλογή των πλέον κατάλληλων για κάθε θέση υποψηφίων. Το Α.Σ.Ε.Π. εκδίδει προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων που αποφασίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τα αρμόδια όργανα της Κυβερνήσεως και διενεργεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες έως τον καθορισμό των διοριστέων.

ΙΙ. Στο Κεφάλαιο Ε΄ του Μέρους Γ΄ (άρθρα 53 έως 67) του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) προβλέπεται νέο σύστηµα για τον διορισµό και την πρόσληψη εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα:

 στο άρθρο 53 ορίζεται ότι: «Οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτονται με επιλογή προσωπικού που διενεργείται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) βάσει προτεραιότητας, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα»,

 στο άρθρο 54 ορίζονται ότι: «1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο (2) σχολικά έτη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης πραγματοποιούνται ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο διατυπώνεται, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά κλάδο και ειδικότητα…. 2. Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόνταδιορισμού στην πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. …»,

 στο άρθρο 55 ορίζεται ότι: «Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τον διορισμό τους ως μόνιμων ή/ και την πρόσληψή τους ως αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., με τον τρόπο που ορίζεται στη σχετική προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.»,

 στο άρθρο 61 ορίζεται ότι «1.Το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης …, οι
οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων….. 2. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων ... 3. Ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, καταρτίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης, …, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την περίπτωση ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α΄131)».

ΙΙI. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις :

1. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τα υπό στοιχεία 16785/ΓΔ5/22- 12-2021 και 22216/ΓΔ5/28-2-2022 έγγραφά του ζήτησε από το Α.Σ.Ε.Π. την προκήρυξη
της διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.). Με τα ως άνω έγγραφά του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και τα ειδικά προσόντα, κατά κλάδο και ειδικότητα, που απαιτούνται για τη συμμετοχή και την κατάταξη των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες.

2. Το Α.Σ.Ε.Π. εξέδωσε, μεταξύ άλλων, την προκήρυξη 3ΕΑ/2022 (Φ.Ε.Κ. 20/18-4- 2022) για την κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, κατηγορίας ΠΕ., με την οποία καθορίστηκαν τα κατ΄ ιδίαν τυπικά προσόντα των υποψηφίων των επιμέρους κλάδων/ ειδικοτήτων της προκήρυξης.

IV. Όσον αφορά τη διαμαρτυρία της Ομάδας Εκπαιδευτικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής (ΟΕΤΕ ΕΑΕ), με την οποία διαμαρτύρονται για την απόρριψή τους από την προκήρυξη 3ΕΑ/2022 του Α.Σ.Ε.Π. λόγω έλλειψης τίτλων σπουδών, σας ενημερώνουμε ότι τα τυπικά προσόντα, αλλά και οι τίτλοι σπουδών που τα αποδεικνύουν, καθορίζονται με διάφορους νόμους, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο προοίμιο της προκήρυξης.

Προς ενημέρωσή σας αλλά και την ενημέρωση του κου βουλευτή, σας επισυνάπτουμε το αριθμ. πρωτ. 4/Υ.Σ./14-9-2022 έγγραφο-απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά στην Ερώτηση 6968/26-8-2022 της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας «ΜΕΡΑ25», κας Μ. Απατζίδη με το ίδιο θέμα και περιεχόμενο με αυτό της παρούσας αναφοράς.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα παράπονα υποψηφίων επί του συγκεκριμένου θέματος, που τίθεται με την αναφορά και για το οποίο έχουν υποβληθεί σχετικές ενστάσεις, θα τύχουν της οριστικής και αιτιολογημένης απάντησης από τα αρμόδια Τμήματα του Α.Σ.Ε.Π. με την έκδοση σχετικών αποφάσεών τους.πηγή:  Alfavita

Σχόλια