Εκτός προδιαγραφών του Ταμείου Ανάκαμψης η αναδιάρθρωση συκιών

Δύσκολα θα προχωρήσει η αναδιάρθρωση συκιών - Εκτός προδιαγραφών του Ταμείου Ανάκαμψης  Η απλή αντικατάσταση γερασμένων συκιών δεν θεωρείται...


Δύσκολα θα προχωρήσει η αναδιάρθρωση συκιών - Εκτός προδιαγραφών του Ταμείου Ανάκαμψης 
Η απλή αντικατάσταση γερασμένων συκιών δεν θεωρείται αναδιάρθρωση και γι' αυτό δεν ενισχύεται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αυτό αναφέρει ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Μπαγινέτας σε έγγραφη απάντηση του σε αναφορά του βουλευτή Γιάννη Λαμπρόπουλου. Ο κ. Μπαγινέτας αφήνει όμως ένα παράθυρο ανοικτό να χρηματοδότηση της ανανέωσης των των συκεώνων αναφέροντας πως "δίνεται η δυνατότητα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Σύκων και Ξηρών Καρπών "ΣΥΚΙΚΗ” να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών με την εγκατάσταση ποικιλιών προσαρμοσμένων στην κλιματική αλλαγή, με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και εξαγωγική δυναμική"

Αναλυτικά η απάντηση του κ. Μπαγινέτα στην αναφορά του κ. Λαμπρόπουλου: «Σχετικά με την αναφορά του θέματος και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σημειώνεται ότι οι παρατηρήσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σύκων και Ξηρών Καρπών "ΣΥΚΙΚΗ” περιήλθαν στην Υπηρεσία μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατά το στάδιο διαβούλευσης της Πρόσκλησης του Υποέργου «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών» και ελήφθησαν υπόψη, στο βαθμό που επιτρέπονταν από τις ενωσιακές διατάξεις που αφορούν το Υποέργο. Ειδικότερα, σημειώνονται τα ακόλουθα:

1.Με τη στενή έννοια του όρου «αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών» εννοείται η αντικατάσταση υφιστάμενων δενδρωδών καλλιεργειών με νέες, προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Οι στόχοι αυτοί ορίζονται με σαφήνεια στην Πρόσκληση του Υποέργου (παράγραφος 3.7 «Επιλέξιμες δαπάνες»). Η αντικατάσταση υφιστάμενων «γερασμένων» δενδρωδών καλλιεργειών με όμοιες, ως προς την ποικιλία και την καλλιεργητική τεχνική, ονομάζεται «απλή αντικατάσταση», δεν θεωρείται αναδιάρθρωση, και γι' αυτό δεν ενισχύεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

2. Οι δαπάνες που ενισχύονται από το Υποέργο, έχουν ως νομική βάση τον Καν. 702/2014 της Επιτροπής «για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και ιδίως, το άρθρο 14 «Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή». Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή ενισχύονται δαπάνες μόνο σε «ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού» και συνεπώς, δεν ενισχύονται δαπάνες εγγείων βελτιώσεων (π.χ. διαμόρφωσης χώρου) και καλλιεργητικών εργασιών (π.χ. βασικής λίπανσης και κλαδέματος). Όμως, οι δαπάνες για «εκρίζωση» και «προμήθεια και εγκατάσταση δενδρυλλίων και συστημάτων στήριξης» είναι επιλέξιμες για ενίσχυση, όπως με σαφήνεια ορίζεται στην περίπτωση 2α της παραγράφου 3.7.

3. Όσον αφορά το «διαφυγόν εισόδημα», σύμφωνα πάντα με τον Καν. 702/2014, που όπως προαναφέρθηκε συνιστά τη νομική βάση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τέτοια χρηματοδότηση επιτρέπεται μόνο στα δασικά είδη για τη δημιουργία δασικών εκτάσεων και όχι στα παραγωγικά είδη.

4.Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 500.000 ευρώ ανά αίτηση, ΑΦΜ, επιχείρηση και επενδυτικό σχέδιο, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παρανράώου 1 του άρθρου 4 του Καν. 702/2014 «Όρια κοινοποίησης», στην οποία ορίζεται ότι «ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή σύμφωνα με το άρθρο 14: 500.000 ευρώ  ανά επιχείρηση και ανά επενδυτικό σχέδιο». Συνεπώς, με ποσοστό ενίσχυσης 50% δεν είναι δυνατή η έγκριση αιτήσεων ενίσχυσης με προυπολογισμό μεγαλύτερο του 1.000.000 ευρώ .

5. Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 «Διάρκεια υλοποίησης σχεδίων» της πρόσκλησης του υποέργου, η διάρκεια υλοποίησης των 18 μηνών μπορεί για ορισμένες καλλιέργειες να θεωρηθεί περιοριστική. Ωστόσο, το 18μηνο τέθηκε προκειμένου να υπάρξει άμεση υλοποίηση και να μην παρατηρηθούν οι καθυστερήσεις των Σχεδίων Βελτίωσης. Όμως, στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι «Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης — ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν δύναται να ξεπερνά την 31η Δεκεμβρίου 2025» και συνεπώς παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της διάρκειας υλοποίησης ανάλογα την πρόοδο κάθε επενδυτικού σχεδίου.

Σε κάθε περίπτωση με τη συγκεκριμένη πρόσκληση δίνεται η δυνατότητα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Σύκων και Ξηρών Καρπών "ΣΥΚΙΚΗ” να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών με την εγκατάσταση ποικιλιών προσαρμοσμένων στην κλιματική αλλαγή, με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και εξαγωγική δυναμική, ικανοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των μελών του και τη δημιουργία εκμεταλλεύσεων οικονομικά βιώσιμων, με εξαγωγικό χαρακτήρα».

Σχόλια