Νέος Κανονισμός μειώνει τα μέγιστα επιτρεπτά όρια διοξινών στο κρέας

Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (PCB) σε ορισμένα τρόφιμα, μεταξύ τω...


Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (PCB) σε ορισμένα τρόφιμα, μεταξύ των οποίων και διάφορα είδη κρέατος, μειώνει νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2002 της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2022, ο οποίος τροποποιεί τον υφιστάμενο Κανονισμό (ΕΚ) 1881/2006.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του νέου Κανονισμού «Οι εκτιμήσεις της χρόνιας διατροφικής έκθεσης του ανθρώπου σε διοξίνες και παρόμοια με τις διοξίνες PCB με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για την παρουσία των ουσιών αυτών δείχνουν σημαντική υπέρβαση της ανεκτής εβδομαδιαίας πρόσληψης για τους πληθυσμούς όλων των ηλικιακών ομάδων».

Γι αυτό και επέρχεται μείωση στα ανώτατα επιτρεπτά όρια. 

Όπως εξηγεί ο Κανονισμός μάλιστα: 

«Εν αναμονή της ολοκλήρωσης της εν λόγω επανεξέτασης και προκειμένου να εξασφαλιστεί εν τω μεταξύ υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, είναι σκόπιμο να καθοριστούν μέγιστα επίπεδα για τις διοξίνες και για το άθροισμα των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB για τα τρόφιμα τα οποία δεν καλύπτονται ακόμη από τη νομοθεσία της Ένωσης και για τα οποία προστέθηκαν πρόσφατα στοιχεία παρουσίας στη βάση δεδομένων της Αρχής, όπως το κρέας και τα προϊόντα με βάση το κρέας από αιγοειδή, άλογα, κουνέλια, αγριόχοιρους, φτερωτά θηράματα και ελάφια και το ήπαρ αιγοειδών, αλόγων και φτερωτών θηραμάτων, καθώς και να επεκταθεί το ισχύον μέγιστο επίπεδο για τα αυγά όρνιθας σε όλα τα αυγά πουλερικών με εξαίρεση τα αυγά χήνας». 

Στον υφιστάμενο Κανονισμό υπήρχαν όρια μόνο για βοοειδή και πρόβατα, πουλερικά και χοίρους.

Αντίστοιχα τροποποιούνται τα επιτρεπτά επίπεδα διοξινών στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό τα ανώτατα επιτρεπτά όρια για το σύνολο των διοξινών σε βοοειδή, προβατοειδή και αιγοειδή ορίζονται στα 4,0 pg/g λίπους (από 4,5 pg/g στον προηγούμενο Κανονισμό), στα πουλερικά 3,0 pg/g λίπους (από 4,0 pg/g), στους χοίρους 1,25 pg/g λίπους (από 1,5 pg/g) κλ.π.

Ο νέος Κανονισμός αρχίζει να ισχύει από τις 15 Νοεμβρίου 2022 και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2023.

πηγή: MeatNews.gr

Σχόλια