Οι ευρωβουλευτές για τη γεωργία ζητούν δίκαιους όρους & ειδική χρηματοδότηση για τις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι ευρωβουλευτές για τη γεωργία ζητούν δίκαιους όρους για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Άμεσες και δίκαιες πολιτικές και χρηματοδότηση για ...


Οι ευρωβουλευτές για τη γεωργία ζητούν δίκαιους όρους για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Άμεσες και δίκαιες πολιτικές και χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές κοινότητες ζητούν οι ευρωβουλευτές γεωργίας με ψήφισμά τους για «Ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ – Προς ισχυρότερες, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές έως το 2040», το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

Στο ψήφισμα (εγκρίθηκε με 36 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 10 αποχές) οι ευρωβουλευτές τονίζουν τον βασικό ρόλο των αγροτικών περιοχών και ζητούν άμεσα μέτρα, τα οποία να είναι προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες και να επικεντρώνονται στην ενδυνάμωση των αγροτικών κοινοτήτων, στη βελτίωση της συνδεσιμότητας, στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση της πρόσβασης σε θέσεις εργασίας.

Οι προκλήσεις

Οι κρίσεις που σχετίζονται με τον κοροναϊό και τον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία έχουν καταδείξει τη σημασία των αγροτικών περιοχών για την επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη, υπενθυμίζουν οι ευρωβουλευτές και τονίζουν περαιτέρω τον ρόλο, που διαδραματίζουν οι αγροτικές περιοχές στη διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς, στην προώθηση της διατήρησης της φύσης ή στην παροχή τοπίων για αναψυχή. Ωστόσο, αυτές οι περιοχές αντιμετωπίζουν δημογραφική παρακμή, φτώχεια, έλλειψη ευκαιριών εργασίας και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης, καθώς και κακή συνδεσιμότητα. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Γεωργίας ζητά δημόσιες επενδύσεις για τη διασφάλιση της ίσης πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές καθώς και έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό υποδομών όσον αφορά τόσο τις μεταφορές όσο και την ευρυζωνική κάλυψη. Από αυτή την άποψη, η έκθεση που εγκρίθηκε υπογραμμίζει τις νέες ευκαιρίες για τις αγροτικές περιοχές που προσφέρει η εκτεταμένη χρήση της τηλεργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας κοροναϊού.
Χρηματοδότηση από τα κονδύλια της ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν την ανάγκη για συνέργειες των κονδυλίων και των πολιτικών της ΕΕ και ζητούν την ορθή εφαρμογή της αγροτικής εδαφικής διάστασης κατά τα τρέχοντα πολυετή προγράμματα δημοσιονομικών πλαισίων. Καλούν την Επιτροπή να αναπτύξει έναν μηχανισμό αξιολόγησης και παρακολούθησης της συνεισφοράς κάθε ταμείου της ΕΕ στις αγροτικές περιοχές.

Για το μέλλον, οι ευρωβουλευτές προτείνουν ειδική χρηματοδότηση στις αγροτικές περιοχές. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει μια μελέτη σχετικά με τη δυνατότητα διάθεσης μεριδίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής σε αγροτικές περιοχές.


Σχόλια