«Χάρτες εξέλιξης» για την πορεία 20 επαγγελμάτων

Της Λένας Κισσάβου Ενας πολύτιμος οδηγός για την πορεία εξέλιξης είκοσι επαγγελμάτων στη χώρα μας, με καταγραφή των δικαιωμάτων, της εργασία...


Της Λένας Κισσάβου

Ενας πολύτιμος οδηγός για την πορεία εξέλιξης είκοσι επαγγελμάτων στη χώρα μας, με καταγραφή των δικαιωμάτων, της εργασίας, των δεδομένων του παραγωγικού περιβάλλοντός τους και στοιχείων για τις απαιτήσεις του μέλλοντος και την προσαρμογή τους σε αυτό, έχει δημιουργηθεί μέσω της δράσης «Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών επαγγελμάτων» από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Για πρώτη φορά στη χώρα μας δημιουργήθηκαν «Οδικοί Χάρτες Προσαρμογής Επαγγελμάτων» -όπως χαρακτηριστικά ονομάζονται -και αφορούν σε πρώτη φάση είκοσι επαγγέλματα, με έμφαση σε τεχνικά επαγγέλματα, που εντάσσονται στον τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, της αγροδιατροφής, όπως και επαγγέλματα που έχουν πεδίο εφαρμογής σε νέες τεχνολογίες και τάσεις.
Μερικά από αυτά είναι: 

Εγκαταστάτης-συντηρητής καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων, ζαχαροπλάστης, ψυκτικός, αλουμινοσιδηροκατασκευαστής, τεχνίτης υαλοπινάκων, μηχανικός ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων, αισθητικός, υδραυλικός, υπεύθυνος διαχείρισης ιστοσελίδων, ψηφιακών πλατφορμών και «social media» κ.ά.

Η προϊσταμένη του παραρτήματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, κ. Βιβή Καγκελάρη, αναφέρει στην «Ε», ότι «Οι «Οδικοί Χάρτες» αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για τους αντίστοιχους επαγγελματικούς κλάδους, όπου καταγράφονται τάσεις της αγοράς, προκειμένου να προνοήσουν και να προλάβουν για τον κλάδο τους τις αλλαγές, καθώς και να προσαρμοστούν σε νέες δεξιότητες». Συμπληρώνει δε, ότι κατ’ επέκταση, κάθε κλάδος ανάλογα με τις τάσεις εξέλιξής του, θα μπορεί να αιτηθεί ειδικά προγράμματα κατάρτισης νέων δεξιοτήτων των επαγγελματιών, προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα της σύγχρονης εποχής.

Η κ. Βιβή Καγκελάρη, πιο αναλυτικά για τη δράση αναφέρει: «το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία συγκρότησης ενός μηχανισμού για τη συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών που αναμένεται να επηρεάσουν συγκεκριμένα επαγγέλματα στο άμεσο μέλλον. Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να καλύψει ένα κενό στρατηγικής πληροφόρησης σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και ειδικότερα όσον αφορά την έγκαιρη

αναγνώριση τάσεων, εξελίξεων και μεταβολών στο ευρύτερο επιχειρηματικό, θεσμικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, μέσα από ένα σύστημα παρακολούθησης, τεκμηρίωσης και αναλυτικής επεξεργασίας.

Ο παραπάνω μηχανισμός υλοποιείται μέσα από τη δράση με τίτλο

«Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών επαγγελμάτων». Βασικό παραγόμενο της δράσης αποτελεί η εκπόνηση Οδικών Χαρτών Προσαρμογής Επαγγελμάτων που αναπτύχθηκαν στη λογική σύντομων και ευανάγνωστων εκδόσεων και απευθύνονται σε πλήθος διαφορετικών αποδεκτών, όπως επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, επιχειρήσεις, φορείς εκπροσώπησης επιχειρήσεων (Ομοσπονδίες, Σωματεία κ.ο.κ.), αλλά και φορείς σχεδιασμού πολιτικών, φορείς εκπαίδευσης/κατάρτισης κ.ά.». Ενδεικτικά παραθέτουμε «Οδικούς Χάρτες» από ορισμένα επαγγέλματα, με πληροφοριακά στοιχεία, όπως αυτά καταγράφονται:

ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

«Το επάγγελμα του μεσίτη ακινήτων αναμένεται να έχει προοπτικές απασχόλησης τα επόμενα έτη, λόγω της διασύνδεσής του με τον κλάδο της ακίνητης περιουσίας. Εφόσον ξεπεραστεί οριστικά η δεκαετής οικονομική κρίση και αντιμετωπιστούν επιτυχώς τα προβλήματα της ελληνικής κτηματαγοράς, προβλέπεται ότι θα υπάρχει σημαντική ανάπτυξη του επαγγέλματος, καθώς η ζήτηση για ακίνητα έχει αναθερμανθεί, τόσο από πελάτες του εσωτερικού όσο και από το εξωτερικό. 

Στην κατεύθυνση αυτή, προκλήσεις και ταυτόχρονα ευκαιρίες για τα επόμενα έτη αποτελούν η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για τον περιορισμό της παράνομης μεσιτείας (παραμεσιτείας) και η πιστοποίηση του επαγγέλματος. Ο αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου είναι περίπου 2.500 και οι εργαζόμενοι σε αυτές είναι περίπου 4.400. 

Εάν αφαιρέσουμε και τους ιδιοκτήτες- μεσίτες (1 για κάθε επιχείρηση), τότε ο αριθμός των απασχολούμενων-μισθωτών ή εν γένει «βοηθών εκπλήρωσης. Εντολής 6» στον κλάδο ανέρχεται περίπου στις 1.900». Ο Οδικός Χάρτης, του «Μεσίτη Ακινήτων», εκπονήθηκε από τον επιστημονικό συνεργάτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Τερζάκη Σταύρο.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

«Τα τελευταία έτη, η απασχόλησή του παρουσιάζει μια σταθερά αυξητική τάση, η οποία συνοδεύεται και από μια αύξηση των εσόδων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το συγκεκριμένο επάγγελμα αφορά στην παροχή υπηρεσιών που ενισχύουν την ψηφιακή παρουσία εταιρειών, οργανισμών και επαγγελματιών με έμφαση στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing).

Η δραστηριότητα αυτή εμφανίζει υψηλή ζήτηση, τόσο στα οργανογράμματα των επιχειρήσεων όσο και στο πλήθος των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Παρ’ όλη τη σημαντικότητά του δεν διέπεται από κάποιο συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την άσκησή του.

Ισχυρή τάση η οποία αναμένεται να το επηρεάσει θετικά είναι η εκρηκτική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ταυτόχρονα, διαφαίνεται η ανάγκη για μεγαλύτερη εξειδίκευση, διαφοροποίηση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ενώ παρατηρείται μια αύξηση του ανταγωνισμού από άλλους κλάδους, όπως είναι εκείνοι των τηλεπικοινωνιών και των τραπεζών».

Ο Οδικός Χάρτης που αφορά στο επάγγελμα του «Υπευθύνου διαχείρισης ιστοσελίδων, ψηφιακών πλατφορμών & social media», εκπονήθηκε από τον επιστημονικό συνεργάτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Στέφανο Οικονομίδη.


ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

«Το επάγγελμα του υδραυλικού είναι σύνθετο και με ευρύ αντικείμενο εργασιών, σχετικό με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις και άρρηκτα συνδεδεμένο με τον κατασκευαστικό κλάδο.

Παρά το ανανεωμένο ρυθμιστικό θεσμικό πλαίσιο και τις εναλλακτικές διαδρομές για είσοδο στο επάγγελμα, παρατηρείται μείωση των νέων επαγγελματιών.

Στη βάση αυτή, η στρατηγική ενίσχυσης του επαγγέλματος οφείλει να περιλαμβάνει τη διεύρυνση συνεργιών/ συνεργασιών μεταξύ επαγγελματιών, τον σχεδιασμό και οργάνωση πιστοποιημένων προγραμμάτων κατάρτισης και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (πλατφόρμες διασύνδεσης πελατών-επαγγελματιών)

Μετά την οικονομική κρίση, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων, η τριετία 2016-2018 έδειξε αστάθεια με μείωση απασχόλησης για το επάγγελμα, με το ποσοστό αυτοαπασχόλησης να κυμαίνεται στο 49-60%. Την ίδια περίοδο, ο αριθμός των επιχειρήσεων μειώθηκε ελαφρώς, ενώ ο κύκλος εργασιών επίσημα παρουσίασε αύξηση.

Σε επίπεδο Ε.Ε. η Ελλάδα μοιάζει να εφαρμόζει μοντέλο Ιταλίας (ρεκόρ πλήθους επιχειρήσεων με λίγους εργαζόμενους η καθεμία), παρά Γερμανίας (υψηλοί κύκλοι εργασιών με λιγότερες επιχειρήσεις με πολλούς εργαζόμενους καθεμία)». Ο Οδικός Χάρτης, που αφορά στο επάγγελμα του «Υδραυλικού», εκπονήθηκε από τον επιστημονικό συνεργάτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Ιωάννη Κοντό.

ΕΠΙΠΛΟΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

«Στην πράξη το επάγγελμα του «Επιπλοξυλουργού» καλύπτει τα επαγγέλματα του «Επιπλοποιού» και του «Ξυλουργού» σχεδόν σε όλες τις δραστηριότητες. Με βάση τα στατιστικά δεδομένα, στην Ελλάδα καταγράφηκε μείωση του αριθμού των απασχολούμενων στον κλάδο με ταυτόχρονη αύξηση της αυτοαπασχόλησης, ενώ ο αριθμός των επιχειρήσεων και ο κύκλος εργασιών τους σημείωσαν μικρές αυξομειώσεις. 

Στην Ευρώπη, αντίθετα παρατηρούνται αυξήσεις σε επίπεδο απασχόλησης και επιχειρηματικής δραστηριότητας». 

Ο Οδικός Χάρτης, που αφορά στο επάγγελμα του «Επιπλοξυλουργού», εκπονήθηκε από την επιστημονική συνεργάτιδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κα Δάφνη Φώτη.

Σχόλια