Ενημέρωση για για τις άδειες νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το 2023

Για τις άδειες νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το 2023 ενημερώνει τους παραγωγούς η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κ...


Για τις άδειες νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το 2023 ενημερώνει τους παραγωγούς η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι και την 1η Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά τονίζεται: «Σύμφωνα με την Υ.Α. 2933/327864/19-11-2021 (ΦΕΚ 5422/22-11-2021) κατά το έτος 2023 θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις στις 31 Ιουλίου 2022.

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδειες νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά από την 1η Νοεμβρίου μέχρι και την 1η Δεκεμβρίου 2022 μέσω της ιστοσελίδας του ΥπΑΑΤ (Ψηφιακές υπηρεσίες-Αίτηση αδειών φύτευσης αμπέλου (http://e-services.minagric.gr) και με τηλεφωνική υποστήριξη στο τετραψήφιο τηλέφωνο 1540. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ' αυτήν επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα, ακέραιος αριθμός και με ένα δεκαδικό ψηφίο) και όλες οι συντεταγμένες των κορυφών σε ΕΓΣΑ 87 (Χ,Ψ) της περιμετρικής αποτύπωσης κάθε αγροτεμαχίου για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του. Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται. Εφόσον στο/α αγροτεμάχιο/α της αίτησης υφίσταται καλλιέργεια, ο παραγωγός αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκρίζωσής της πριν την υλοποίηση της χορηγηθείσας άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου.
Ως μέγιστο όριο αιτούμενης έκτασης για άδεια νέας φύτευσης ορίζεται το όριο των 100 στρεμμάτων και δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το ένα στρέμμα. Οι εν λόγω εκτάσεις δύνανται να είναι ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες (διάρκειας άνω των 7 ετών). Δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) στην αίτηση: Φωτοτυπία ταυτότητας (δύο όψεις). Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος.

Τίτλοι ιδιοκτησίας. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια: Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα, αποδοχή κληρονομιάς, αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων, κτήση με προσκύρωση, με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας, κληρονομητήριο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις Ε9 (με υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία του Ε9 είναι αληθή και ακριβή).

Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια: Συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή χρησιδάνεια.

 

πηγή: eleftheriaonline.gr

 

Σχόλια