Τελιγιορίδου – Αραχωβίτης: Ερώτηση για τη μείωση του ποσοστού ενίσχυσης από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας για το υποέργο 5 «Γενετική βελτίωση ζώων»

Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου και η Ερώτηση της Ολυμπίας Τελιγιορίδου και του Σταύρου Αραχωβίτη με θέμα: Μείωση του ποσοστού ενίσχυσης από τ...


Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου και η Ερώτηση της Ολυμπίας Τελιγιορίδου και του Σταύρου Αραχωβίτη με θέμα: Μείωση του ποσοστού ενίσχυσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το υποέργο 5 «Γενετική βελτίωση ζώων».

Ερώτηση προς το ΥΠΑΑΤ κατέθεσαν η Αν. Τομεάρχης και ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ολυμπία Τελιγιορίδου και Σταύρος Αραχωβίτης, σχετικά με τη μείωση του ποσοστού ενίσχυσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το υποέργο 5 «Γενετική βελτίωση ζώων», από 100% που προβλέπεται σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 702/2014 της Επιτροπής, σε 80%.

Στην Υπουργική Απόφαση Α.Π.: 165/7-04-2022, με την οποία το ΥΠΑΑΤ προσκαλεί τους δυνητικά δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων εκτός από την ανωτέρω μείωση προβλέπεται και η τεκμηρίωση της ιδίας συμμετοχής με ταμειακά διαθέσιμα ή δανεισμό και όχι με τεκμαρτές δαπάνες των επιχειρήσεων, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Εύλογα, λοιπόν, γεννούνται ερωτήματα τόσο για τη μείωση του ποσοστού ενίσχυσης από το ΤΑΑ κατά 20%, όσο και για τον τρόπο τεκμηρίωσης της ιδίας συμμετοχής με χρηματικά διαθέσιμα ή δανειοδότηση. Την ώρα που η παρατεταμένη οικονομική, υγειονομική και ενεργειακή κρίση, η επισιτιστική ανασφάλεια και οι συνέπειες του πολέμου έχουν πλήξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τα ταμειακά τους διαθέσιμα να είναι περιορισμένα και την εξεύρεση πόρων μέσω δανειοδότησης να είναι δύσκολη αλλά και χρονοβόρα, μια τέτοια απόφαση αποτρέπει κάθε πρωτοβουλία και προσπάθεια επένδυσης και επιστημονικής εξέλιξης για τη συντριπτική πλειοψηφία των οργανώσεων των παραγωγών και τη συμμετοχή των ερευνητικών φορέων.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2022


ΕΡΩΤΗΣΗ- Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: Μείωση του ποσοστού ενίσχυσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το υποέργο 5 «Γενετική βελτίωση ζώων»

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, ως Φορέας Υλοποίησης δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) Ελλάδα 2.0, εξέδωσε την Υπουργική Απόφαση Α.Π.: 165/7-04-2022, με την οποία προσκαλεί τους δυνητικά δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων στο υποέργο 5 «Γενετική βελτίωση ζώων».

Η πρόσκληση ακολουθεί τον Κανονισμό ΕΕ 702/2014 της Επιτροπής, στον οποίο ρητά αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Άρθρο 21 «Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» σημείο 8: η ένταση ενίσχυσης περιορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών

2. Άρθρο 24 «Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης των γεωργικών προϊόντων» σημείο 8: η ένταση ενίσχυσης περιορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών

3. Άρθρο 27 «Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα» α) ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 100% του διοικητικού κόστους για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών μητρώων ζώων και β) ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 70% του κόστους των δοκιμών που διενεργούνται από τρίτους ή για λογαριασμό τους με σκοπό τον προσδιορισμός της γενετικής ποιότητας ή της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με εξαίρεση τους ελέγχους που διενεργεί ο ιδιοκτήτης του ζωικού κεφαλαίου και τους συνήθεις ελέγχους ποιότητας του γάλακτος

4. Άρθρο 31 «Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας» σημείο 7: η ένταση ενίσχυσης περιορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Ταυτόχρονα, όμως, στην πρόσκληση και συγκεκριμένα στην παράγραφο 4.3 «Ένταση Ενίσχυσης», αναφέρεται ότι η ένταση ενίσχυσης (ποσοστά ενίσχυσης) ανά κατηγορία ενισχύσεων διαμορφώνεται ως εξής:

α) Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης (άρθρο 21, του Καν. 702/2014): 80%

β) Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων (άρθρο 24, του Καν. 702/2014): 80%

γ) Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα (άρθρο 27, του Καν. 702/2014): 80% του διοικητικού κόστους για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων και 70% για δαπάνες που αφορούν σε ελέγχους αποδόσεων. Εφόσον η ίδια δαπάνη χρησιμοποιείται και για τα γενεαλογικά βιβλία και για τους ελέγχους αποδόσεων το ποσοστό ενίσχυσης είναι 80%

δ) Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας (άρθρο 31 του Καν. 702/2014): 80%.

Παράλληλα, στο ενοποιημένο κείμενο της πρόσκλησης αναφέρεται:

1. Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, ότι η «ιδιωτική συμμετοχή που αποτελείται από την ιδία συμμετοχή ή/και την εξωτερική χρηματοδότηση, κατά μόνας και συνδυαστικά», τεκμηριώνεται μεταξύ άλλων «με βεβαίωση μέσου υπολοίπου, των εταιρικών λογαριασμών ή/και του τραπεζικού λογαριασμού των μετόχων / εταίρων, του τελευταίου μηνός πριν την υποβολή της αίτησης ένταξης ενίσχυσης, με σκοπό την απόδειξη της διαθεσιμότητας των ιδίων πόρων για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής», και με την «i. Πρόθεση δανειοδότησης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέλος του συστήματος ΔΙΑΣ ή ii. Έγκριση με τραπεζικό δανεισμό, από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέλος του συστήματος ΔΙΑΣ, με ρητή πρόβλεψη ότι το δάνειο συνάπτεται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ή iii. Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της Α.Ε. (Δ.Σ. ή Γ.Σ.) για την έκδοση ομολογιακού δανείου και βεβαίωση γνωστοποίησής της στο ΓΕΜΗ».

2. Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις, η τεκμηρίωση της ιδίας συμμετοχής προβλέπει: «i. Πρόθεση δανειοδότησης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέλος του συστήματος ΔΙΑΣ για οποιοδήποτε από τα μέλη/εταίρους/μέτοχους της υπό σύσταση εταιρείας ή ii. Βεβαίωση μέσου υπολοίπου, τραπεζικού λογαριασμού της εταιρίας ή των μετόχων / εταίρων, τελευταίου μηνός πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, με σκοπό την απόδειξη της διαθεσιμότητας των ιδίων πόρων για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής».

Εύλογα, λοιπόν, γεννούνται ερωτήματα τόσο για τη μείωση του ποσοστού ενίσχυσης από το ΤΑΑ κατά 20%, όσο και για τον τρόπο τεκμηρίωσης της ιδίας συμμετοχής με χρηματικά διαθέσιμα ή δανειοδότηση.

Επειδή, σε παλιότερες προσκλήσεις (όταν υπήρχε ιδία συμμετοχή), η ιδία συμμετοχή καλύπτονταν από τις τεκμαρτές δαπάνες όπως είναι τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων, η απόσβεση εξοπλισμού και οι δαπάνες για τις αμοιβές του προσωπικού και δεν απαιτούνταν τεκμηριώσεις ρευστότητας,

Επειδή, η πρακτική αυτή αποκλείει τις συμπράξεις ερευνητικών φορέων και οργανώσεων των ίδιων των επενδυτών, αποτρέποντας κάθε προσπάθεια γενετικής βελτίωσης των ελληνικών φυλών,

Επειδή, η παρατεταμένη οικονομική, υγειονομική και ενεργειακή κρίση, η επισιτιστική ανασφάλεια και οι συνέπειες του πολέμου έχουν πλήξει τους παραγωγικούς φορείς της χώρας που χρειάζονται ενίσχυση και όχι αποδυνάμωση,

Επειδή, είναι χρέος της πολιτείας να στηρίξει κάθε πρωτοβουλία και προσπάθεια επένδυσης και επιστημονικής εξέλιξης,

Επειδή, τα ταμειακά διαθέσιμα για τις ΜΜΕ είναι περιορισμένα και η εξεύρεση πόρων μέσω δανειοδότησης είναι δύσκολη αλλά και χρονοβόρα,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Γιατί στην πρόσκληση η ένταση ενίσχυσης (ποσοστά ενίσχυσης) ανά κατηγορία ενισχύσεων διαμορφώνεται στο 80% και όχι στο 100%, όπως προβλέπει ο Καν. 702/2014;

2. Γιατί το 20% της ιδίας συμμετοχής τεκμηριώνεται με ταμειακά διαθέσιμα ή δανεισμό και όχι με τεκμαρτές δαπάνες των επιχειρήσεων, όπως ίσχυε μέχρι τώρα;


Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Τελιγιορίδου Ολυμπία
Αραχωβίτης Σταύρος

Σχόλια