Δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε Μικρομεσαίες Αγροτικές Επιχειρήσεις θα δίνει το επόμενο διάστημα το «Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας».

Παροχή συγχρηματοδοτούμενων δανείων επενδυτικού χαρακτήρα με ευνοϊκούς όρους προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγρο...


Παροχή συγχρηματοδοτούμενων δανείων επενδυτικού χαρακτήρα με ευνοϊκούς όρους προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων θα δίνει το επόμενο διάστημα το «Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας».

Οι συνολικοί πόροι που θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του Ταμείου φτάνουν τα 21.500.000 ευρώ προερχόμενοι από το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από αυτά τα 15 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την παροχή χρηματοδοτήσεων για τη δράση που αφορά σε επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Δράση 4.1.4) και τα υπόλοιπα 6,5 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση δράσεων για επενδύσεις σε μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό (Δράση 4.2.4.)

Το συνολικό ποσό θα διατεθεί στο λογαριασμό του Ταμείου σε 4 ισόποσες δόσεις, εφόσον έχει επιτευχθεί η δέσμευση συγκεκριμένων προκαθορισμένων ποσοστών για τη χορήγηση δανείων.

Πηγές της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων έκαναν λόγο «για ένα πρόγραμμα που είναι πολύ καλά επεξεργασμένο» ενώ όπως είπαν «θα υπάρχει η δυνατότητα για μηδενική επιτοκιακή επιβάρυνση για τα δυο πρώτα χρόνια».

Η ΕΑΤ έχει εκδώσει ήδη την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμών που επιθυμούν θα συμμετέχουν στο Ταμείο, με την τελική επιλογή να αναμένεται να γνωστοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου.

Τα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια θα χορηγηθούν μέσω επιλεγμένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, τα οποία θα λειτουργήσουν ως Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (ΕΧΟ).
Ο καθένας από αυτούς θα αναλάβει να δημιουργήσει ένα νέο χαρτοφυλάκιο δανείων προς επιχειρήσεις, με τα κεφάλαια του Ταμείου και τα προσφερόμενα προς συνεπένδυση κεφάλαια του ιδίου του ΕΧΟ.

Η υποδοχή των αιτήσεων χρηματοδότησης, η πιστοληπτική αξιολόγηση των δανείων και ο έλεγχος της κατ΄ αρχήν επιλεξιμότητας, η σύναψη δανείων και η παρακολούθησή τους θα υλοποιηθούν από τον ΕΧΟ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Επιχειρησιακή Συμφωνία και τις εσωτερικές διαδικασίες του τελευταίου.

Πώς θα γίνει η χρηματοδότηση


Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν μέσω του νέου «Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» θα λάβουν μικρά δάνεια επιμερισμένου κινδύνου με ελάχιστο ύψος χρηματοδότησης τα 3.000 ευρώ και μέγιστο ύψος χρηματοδότησης τα 25.000 ευρώ. Ειδικότερα, οι πόροι του Ταμείου θα διατεθούν:
  • για τη χρηματοδότηση κατά 50% κάθε δανείου (η οποία και θα είναι άτοκη),
  • την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του Ταμείου εκ μέρους της ΕΑΤ,
  • την επιδότηση επιτοκίου που χρεώνει ο ΕΧΟ για τα πρώτα 2 χρόνια, εφόσον ο τελικός αποδέκτης δεν παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 90 ημερών,
  • καθώς και τη δυνατότητα επιχορήγησης έως 300Euro για την παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης.
Η διάρκεια της χρηματοδότησης ανέρχεται από 24 έως και 60 μήνες (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος), με την περίοδο χάριτος έως και 24 μήνες.

Προβλέπεται παράλληλα και η δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής. Καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης της τελευταίας δόσης δανείου είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Ο εν δυνάμει υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει αρχικά το αίτημα χρηματοδότησης στο πληροφοριακό σύστημα των κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και στη συνέχεια αίτημα χρηματοδότησης στον ΕΧΟ της επιλογής του.

Για τη δράση που αφορά σε επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Δράση 4.1.4) οι τελικοί αποδέκτες πρέπει να είναι είτε επαγγελματίες αγρότες (για τα φυσικά πρόσωπα να είναι επικεφαλής της αγροτικής εκμετάλλευσης ενώ για τα νομικά πρόσωπα να έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργία), είτε νέοι αγρότες, είτε οντότητες που χαρακτηρίζονται ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρησης, είτε τέλος συλλογικοί αγροτικοί φορείς (γεωργικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανισμοί παραγωγών καθώς και ενώσεις οργανισμών παραγωγών).

Με εξαίρεση τις ΚοινΣΕπ και τους συλλογικούς αγροτικούς φορείς, οι υποψήφιοι τελικοί αποδέκτες θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση για καταβολή άμεσων ενισχύσεων από το ΕΓΤΕ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1307/2013, ενώ ακόμη θα πρέπει το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσής τους να είναι μεγαλύτερο των 8.000 ευρώ.

Οι συμβάσεις τελικού αποδέκτη μπορούν να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις/δαπάνες, οι οποίες είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τον Κανονισμού ΕΓΤΑΑ και τις εκτελεστικές πράξεις αυτού.

Πηγή: ertnews.gr

Σχόλια