Τα αιτήματα της ΕΕΤΕΜ Αχαΐας στη Ν. Κεραμέως

Η Διοικούσα Επιτροπή του Νομαρχιακού Τμήματος Αχαΐας της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, ζητά να δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω θέματα: Επαγγελματικά Δικαιώματα ...


Η Διοικούσα Επιτροπή του Νομαρχιακού Τμήματος Αχαΐας της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, ζητά να δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω θέματα: Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι

Διεκδικούμε την άμεση έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που εκκρεμούν, με νομοθετική ρύθμιση, ως την μόνη αξιόπιστη λύση, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση σχεδίου νόμου που έχει προτείνει η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και έχει κατατεθεί στη Βουλή ως βάση συζήτησης με συνομιλητές το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο πρέπει να αποκτήσει την αρμοδιότητα έκδοσης των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων ξανά.

Η εν λόγω πρόταση νόμου περιλαμβάνει επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες τεκμηριώθηκαν και εγκρίθηκαν από τα αρμόδια θεσμικά όργανα των αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι βάσει των διδασκόμενων μαθημάτων και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως άλλωστε αποδεικνύει και η σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Στην πρόταση της, η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ περιέλαβε νομοθετικές πρόνοιες για τον επιμελητηριακό ρόλο και την διαδικασία αδειοδότησης των Μηχανικών Τ.Ε.Ι, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους ανάγκες του κάθε επαγγέλματος όπως και τις ιδιαιτερότητες της ισχύουσας νομοθεσίας για τα τεχνικά επαγγέλματα στην Ελλάδα.

Βασικός στόχος: η έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων που αντιστοιχούν σε σπουδές Μηχανικών ανώτατης εκπαίδευσης και οδηγούν σε αυτόνομη άσκηση επαγγέλματος.

Επιτροπή και ομάδες έργου του ν.4610/2019

Σχετικά με την Επιτροπή και τις ομάδες έργου του άρθρου 257 του ν.4610/2019 διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις για το αν θα αποφασίσουν ορθά και δίκαια, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση τόσο της Επιτροπής όσο και των ομάδων έργου. Αντίθετα, με βάση το κατά πόσο θίγονται τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του Τ.Ε.Ε, αναμένεται:

Α) Είτε να μην καταλήξουν σε διατύπωση προτάσεων. Υπενθυμίζουμε ότι η Επιτροπή και οι ομάδες έργου του άρθρου 257 του ν.4610/2019 αυτές δεν έχουν ξεκινήσει την λειτουργία τους αν και είχε παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την σύσταση τους.

Β) Είτε να περιορίσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι, όπως ακριβώς έγινε και με την εισήγηση της Επιτροπής του ν...../17 (της λεγόμενης και “Επιτροπή Γαβρόγλου”), η οποία σύμφωνα με Καθηγητές των Τ.Ε.Ι πρόκειται για μια εισήγηση “που μας πηγαίνει 50 χρόνια πίσω”.

Αντιστοίχιση των Πτυχίων Μηχανικών Τ.Ε.Ι με τα νέα 5ετη Τμήματα Μηχανικών Πανεπιστημίων

Αφού προηγηθεί η έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων για όλους τους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι, τα επόμενα βήματα πρέπει να είναι:

Α) Η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίων στα οποία είτε καθυστερεί η διαδικασία αντιστοίχησης τους με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών είτε αυτή δεν είναι εφικτή και στη συνέχεια.

Β) Η θέσπιση από το Υπουργείο Παιδείας μίας σαφούς και ρεαλιστικής διαδικασίας αντιστοίχησης των Τμημάτων Μηχανικών των Τ.Ε.Ι. μετά αντίστοιχα τμημάτων Σχολών Μηχανικών των πανεπιστημίων σε συνεννόηση με την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών όσο και η επαγγελματική εμπειρία.

Ζητάμε να ενημερωθούμε για τις προθέσεις της Υπουργού Παιδείας επι του ανωτέρω θέματος.

Απαιτείται η άμεση συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, προκειμένου το Υπουργείο να έχει μία πιο ολοκληρωμένη άποψη για τα θέματα των Μηχανικών Τ.Ε.Ι που θα οδηγήσει στο να βρεθεί μια Δίκαια λύση στο χρόνιο πρόβλημα των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

Σχόλια