Πετρέλαιο ή ηλεκτρισμός – Η κατανάλωση ενέργειας σε Ε.Ε. & Ελλάδα

Κατά 6% μειωμένη ήταν η συνολική κατανάλωση ενέργειας στην Ε.Ε. το 2020 σε σχέση με το 2019 λόγω κυρίως των μέτρων κατά της πανδημίας. Ωστόσ...


Κατά 6% μειωμένη ήταν η συνολική κατανάλωση ενέργειας στην Ε.Ε. το 2020 σε σχέση με το 2019 λόγω κυρίως των μέτρων κατά της πανδημίας.

Ωστόσο, μικρή αύξηση (+1%) παρατηρήθηκε στην ενέργεια που καταναλώθηκε στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας. Οι δύο αυτοί τομείς της οικονομίας αντιπροσώπευαν το 3% της συνολικής ενέργειας που καταναλώθηκε στην ΕΕ το 2020.

Σε επίπεδο κρατών μελών, το μεγαλύτερο μερίδιο (9%) της συνολικής ενέργειας κατανάλωσε η Ολλανδία, η οποία εξαρτάται κυρίως από την παραγωγή θερμοκηπιακών προϊόντων, ακολουθούμενη από την Πολωνία και τη Λετονία (6%). Τα μικρότερα μερίδια αναφέρθηκαν στο Λουξεμβούργο, τη Σλοβακία και τη Μάλτα (όλα 1%).


Στην ΕΕ, η πλειονότητα (56%) της συνολικής άμεσης κατανάλωσης ενέργειας στη γεωργία – δασοκομία το 2020 προέρχεται από πετρέλαιο και πετρελαιοειδή (εξαιρουμένων των βιοκαυσίμων). Το ποσοστό αυτό ήταν πολύ υψηλότερο από ό,τι στην οικονομία στο σύνολό της (35%).Το πετρέλαιο ήταν ο κύριος τύπος καυσίμου που χρησιμοποιούσε ο γεωργικός και δασικός τομέας στα περισσότερα κράτη μέλη. Ωστόσο, υπήρχαν ορισμένες αξιοσημείωτες εξαιρέσεις.

Στην Ολλανδία, το πετρέλαιο και πετρελαιοειδή αντιπροσώπευαν μόνο το 10,6% της συνολικής κατανάλωσης με την πλειονότητα να προέρχεται από φυσικό αέριο (53,5%) και το 24,3% από ηλεκτρική ενέργεια.

Στην Ελλάδα, σχεδόν τα τρία τέταρτα (74 %) προέρχονται από ηλεκτρική ενέργεια.

Στη Σουηδία και την Αυστρία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα βιοκαύσιμα αντιπροσώπευαν περίπου το ένα τρίτο (37,1 % και 31,1 %, αντίστοιχα).

Να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο μεταξύ 2000 και 2020, μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., η κατανάλωση ενέργειας ανά εκτάριο μειώθηκε περισσότερο στην Ελλάδα (- 64,2 %) και αυξήθηκε σημαντικά στην Ουγγαρία (+ 54,2 %).


Σχόλια