Σε ΦΕΚ ο νέος ενεργειακός νόμος του ΥΠΕΝ με το πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών για αγρότες, νοικοκυριά & επιχειρήσεις

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος ενεργειακός νόμος του ΥΠΕΝ, που περιλαμβάνει ρύθμιση για την ενεργοποίηση του προγράμματος εγκατάστασης 250.000 φ...


Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος ενεργειακός νόμος του ΥΠΕΝ, που περιλαμβάνει ρύθμιση για την ενεργοποίηση του προγράμματος εγκατάστασης 250.000 φωτοβολταϊκών στέγης σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον νέο νόμο με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις». Στο νέο νόμο του ΥΠΕΝ (4986/2022 Τεύχος Πρώτο, αριθμός φύλλου 204 της 28ης Οκτωβρίου 2022) προβλέπονται ρυθμίσεις για τους καταναλωτές ενέργειας σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία διατάξεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και εποπτεία της αγορά ενέργειας ενώ περιλαμβάνονται Δασικές, πολεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις, και νέες ρυθμίσεις για την εκπαίδευση.

Ειδικότερα στο άρθρο 68 του νέου νόμου περιλαμβάνεται η ρύθμιση, που δίνει τη δυνατότητα προκήρυξης προγραμμάτων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης από αυτοπαραγωγούς, καθώς και ηλιοθερμικών συστημάτων, σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις ενώ προστίθενται στο πρόγραμμα και οι εγκαταστάσεις νομικών προσώπων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. Η νέα διάταξη παραπέμπει σε έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης από το ΥΠΕΝ, μέσω της οποίας θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης του νέου προγράμματος.

Αναλυτικά το εν λόγω άρθρο έχει ως εξής:


Άρθρο 68

Προγράμματα εγκατάστασης ηλιοθερμικών συστημάτων, φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης – Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να προκηρύσσονται προγράμματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης από αυτοπαραγωγούς, ηλιοθερμικών συστημάτων σε οικιακές εγκαταστάσεις (νοικοκυριά), στον πρωτογενή (αγρότες) και δευτερογενή – τριτογενή (λοιπές χρήσεις) τομέα, καθώς επίσης και σε εγκαταστάσεις νομικών προσώπων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, με χρηματοδότηση ιδίως από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

2. Με την ανωτέρω απόφαση δύναται να καθορίζεται η χρονική διάρκεια και οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι των προγραμμάτων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα ποσοστά επιδότησης, η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης ανά παροχή κατανάλωσης, το είδος των αυτοπαραγωγών (αυτοπαραγωγοί με ή χωρίς εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή αυτοπαραγωγοί οι οποίοι δύναται να εγχέουν ή όχι ενέργεια στο Δίκτυο), οι διαδι- κασίες για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο, το ύψος αποζημίωσης τυχόν περίσσειας ενέργειας που διοχετεύεται στο δίκτυο, το μέγεθος των ηλιοθερμικών συστημάτων ανά εγκατάσταση, οι προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη συμμετοχή σε κάθε πρόγραμμα, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων μέσω κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων, ο τρόπος κατάταξης και αξιολόγησης των δικαιούχων, οι προθεσμίες υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι προϋποθέσεις απένταξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ως άνω προγραμμάτων. Για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων λαμβάνονται ιδίως υπόψη τα περιθώρια υποδοχής ισχύος σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ανά υποσταθμό, η δυνατότητα απορρόφησης και η ασφάλεια της λειτουργίας του δικτύου και του συστήματος.

3. Με την απόφαση της παρ. 1, και υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των ειδικότερων διατάξεων που διέπουν τη χρηματοδότηση έργων από τις ανωτέρω πηγές, δύναται να ορίζεται ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης των ως άνω προγραμμάτων.

Επίσης, δύναται να προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του φορέα του πρώτου εδαφίου, το ποσοστό για την κάλυψη των διαχειριστικών του εξόδων επί του προϋπολογισμού εκάστου προγράμματος, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το ενάμισι τοις εκατό (1,5%), επί του προϋπολογισμού του σχετικού προγράμματος, η πηγή και η διαδικασία χρηματοδότησης των δικαιούχων, και κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την ανάληψη και εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του.

Συνοδευτικά αρχεία


Σχόλια