Εκδόθηκε η ΚΥΑ σε ΦΕΚ - Έρχονται ενισχύσεις de minimis για σουλτανίνα & κορινθιακή σταφίδα

Έρχονται ενισχύσεις για σουλτανίνα και κορινθιακή σταφίδα -Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσει Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις χορήγησης κρατ...


Έρχονται ενισχύσεις για σουλτανίνα και κορινθιακή σταφίδα -Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσει
Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις χορήγησης κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), για μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με σουλτανίνα και κορινθιακή σταφίδα, καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης είναι:

Α) Ανώνυμες εταιρικές συμπράξεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας σουλτανίνας σταφίδας και

Β) εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις κορινθιακής σταφίδας, οι οποίες διατηρούσαν μεγάλα αποθέματα σταφίδας τα οποία δεν είναι δυνατό να διακινηθούν στην αγορά λόγω μεγάλης υποβάθμισης της ποιότητας του προϊόντος.

Παράλληλα, δεν δύνανται να χορηγηθούν ενισχύσεις:Το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά.

Όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσης της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

Για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς τα κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με εξαγωγικές δραστηριότητες.

Που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιμοποίησης εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων.

Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα (δηλ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους και μη επιλέξιμους προς ενίσχυση τομείς) υποχρεούνται σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ


πηγή:in.gr

Σχόλια