Κινητικότητα: Υποβολή αιτήσεων για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και για απόσπαση

Εγκρίθηκαν τα αιτήματα των φορέων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση, στο πλαίσιο του Β ́ Κύκ...


Εγκρίθηκαν τα αιτήματα των φορέων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση, στο πλαίσιο του Β ́ Κύκλου έτους 2022 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

Κατόπιν των ανωτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, και με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και για απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών, εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσιοποίηση των θέσεων και ειδικότερα από τις 5 έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2022.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr. Στη συνέχεια, οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτουν.

Κατόπιν, ο υπάλληλος επιλέγει «Εξουσιοδότηση» και μεταφέρεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, όπου μπορεί να δει τις διαθέσιμες θέσεις του τρέχοντος κύκλου κινητικότητας και να υποβάλει αίτηση για την θέση/σεις που τον ενδιαφέρουν για μετάταξη ή απόσπαση μέσω του ΕΣΚ. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρ. 42 του ν. 4674/2020, οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα (10) συνολικά θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ` ανώτατο όριο. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α ́ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Ο υπάλληλος επιλέγοντας το πεδίο «Μετάβαση στις Θέσεις του Κύκλου Κινητικότητας» μπορεί να δει τις θέσεις που προκηρύσσονται, στο πλαίσιο του Β ́ Κύκλου Κινητικότητας 2022. Παρέχεται η δυνατότητα από την εφαρμογή αναζήτησης των θέσεων με κριτήρια:
  • τον κωδικό της θέσης
  • τον φορέα της θέσης
  • την οργανική μονάδα της θέσης
  • τη γεωγραφική θέση της μονάδας/θέσης (δήμο)
  • τον τύπο μετακίνησης (μετάταξη/ απόσπαση)
  • την εργασιακή σχέση
  • την κατηγορία εκπαίδευσης
  • τον κλάδο
  • το γενικό περίγραμμα

Στη συνέχεια, μέσω της επιλογής «Νέα Αίτηση» μπορεί ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση για την πλήρωση μιας ή περισσοτέρων κενών θέσεων με μετάταξη ή/και προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένης ηλεκτρονικής φόρμας, όπου η εφαρμογή προσυμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία από την καρτέλα του υπαλλήλου, όπως αυτή τηρείται από την Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του Φορέα του. Επιλέγοντας το πεδίο «Προσθήκη Θέσης» μπορεί να προστεθεί η θέση/θέσεις που επιθυμεί.

Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης και μεταγενέστερης ολοκλήρωσης/υποβολής της. Μετά την οριστική υποβολή, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης και εκτύπωσης του αποδεικτικού υποβολής από τον υπάλληλο. Ο υπάλληλος μπορεί, εφόσον η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν έχει παρέλθει, να προχωρήσει στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.
Αν τα στοιχεία του υπαλλήλου στο Μητρώο δεν είναι ενημερωμένα, θα πρέπει να γίνει επικοινωνία του ενδιαφερομένου υπαλλήλου με την Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, στην οποία υπάγεται, για την επικαιροποίησή τους. Επισημαίνεται ότι για την ενέργεια αυτή αποκλειστικά αρμόδια είναι η Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού της Υπηρεσίας, στην οποία ανήκει οργανικά ο υπάλληλος. Η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα αλλά και δυνατότητα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με το εν λόγω θέμα.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της απογραφής, στη διαδρομή: Κινητικότητα / Οδηγίες Χρήσης (http://www.apografi.gov.gr/manuals.html).

Για την ορθή εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου του ΕΣΚ, η Υπηρεσία μας έχει εκδώσει σχετικές εγκύκλιες οδηγίες, οι οποίες είναι αναρτημένες στη σχετική ιστοσελίδα της Απογραφής- Κινητικότητα, στον σύνδεσμο http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_thesmiko.html.

Προς περαιτέρω διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων υπενθυμίζονται και διευκρινίζονται εκ νέου τα εξής:

1. Οι υπάλληλοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ ορίζονται στις διατάξεις του άρ. 3 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει. Για τους ως άνω υπαλλήλους ισχύουν οι κάτωθι εξαιρέσεις- ειδικές διατάξεις: 1.1. Άρθρο 35, παρ. 1 του Ν. 4735/2020: Το πάσης φύσεως προσωπικό των Δήμων Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Σερβίων και Βελβεντού, εξαιρείται από τη διαδικασία συμμετοχής του στους κύκλους κινητικότητας του ΕΣΚ του ν. 4440/2016 (Α ́ 224) μέχρι την πλήρωση των προβλεπόμενων κενών οργανικών θέσεων των παγίων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, όλων ανεξαιρέτως των κλάδων εκάστου των ως άνω Δήμων, σε ποσοστό 90%. (άρθρο 35 Ν.4735/2020,ΦΕΚ Α ́197).

1.2. Αρ. 74 του Ν. 4674/2020: «Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύμφωνα με την ειδική διαδικασία του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, σε θέσεις υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α` βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται σε αυτούς, δεν αποσπώνται, μετακινούνται ή μετατάσσονται, εάν δεν παρέλθουν επτά (7) τουλάχιστον έτη από τον διορισμό ή την πρόσληψή τους. Εξαιρούνται οι αποσπάσεις για λόγους υγείας και συνυπηρέτησης, καθώς και οι αμοιβαίες μετατάξεις, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 και το άρθρο 10 του ν. 4440/2016. Το παρόν άρθρο καταλαμβάνει και υπαλλήλους που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύμφωνα με την υπ` αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ». (βλ. αναλυτικά την με ΑΔΑ: 6ΑΚΧ46ΜΤΛ6-ΘΗΒ εγκύκλιο της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠ.ΕΣ.).

1.3. Αρ. 66 του Ν. 4722/2020: «Το πάσης φύσεως προσωπικό όλων ανεξαιρέτως των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής, συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και των στρατιωτικών νοσοκομείων, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, εξαιρείται από τη συμμετοχή σε κύκλους κινητικότητας του ΕΣΚ του ν. 4440/2016 για όσο χρόνο διαρκεί η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο χρόνο απαιτούνται τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας αυτής. Η ως άνω εξαίρεση αίρεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας».

1.4. Αρ. 36 παρ. 1 του Ν. 4778/2021, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του αρ. 73 του Ν. 4997/2022: «1. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, απαγορεύεται η μετάταξη ή απόσπαση ή οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση, ανεξαρτήτως διαδικασίας ή φορέα υποδοχής, υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) μέχρι την 31η.12.2023. Η παραπάνω απαγόρευση δεν ισχύει για μετατάξεις, αποσπάσεις ή μετακινήσεις μέχρι δέκα (10) υπαλλήλων του e- Ε.Φ.Κ.Α. προς το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών δύναται να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου.».

1.5. Αρ. 19 του Ν. 4659/2020, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του αρ. 73 του Ν. 4997/2022:

«Για την έκδοση απόφασης μετάταξης ή απόσπασης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) υπαλλήλων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013, απαιτείται, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου ισχύει, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, και για το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών του π.δ. 265/1979 (Α’ 74), το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών του α.ν. 726/1937 (Α’ 228), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του άρθρου 6 του ν. 3106/2003 (Α’ 30), το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης της παρ. 1.Ι. του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 (Α’ 216), το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4302/2014 (Α’ 225) και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) του ν. 4520/2018 (Α’ 30). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών δύναται να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό διάστημα του πρώτου και δεύτερου εδαφίου.».

1.6. Άρ. 18 του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ Α 134/31.07.2021): «1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» εξαιρείται από τη δυνατότητα απόσπασης, μετάταξης και μετακίνησης καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλον Φορέα του Δημόσιου Τομέα για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η εξαίρεση του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει αποφάσεις μετάταξης που είχαν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και την 31η Αυγούστου 2021 ή εκκρεμείς αποφάσεις μετάταξης που είχαν αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και λάβει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης (ΚΑΔ) έως την ως άνω ημερομηνία.».

2. Εκτός των προαναφερθέντων εξαιρέσεων- ειδικών ρυθμίσεων, υπενθυμίζονται οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή υπαλλήλων στο ΕΣΚ, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρ. 4 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει:

2.1. Αρ. 4 Ν. 4440/2016:
«1. ( ...)

2. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ είναι:
«α) Η συμπλήρωση διετίας από τον διορισμό ή, εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής. Αν η υποχρέωση παραμονής αφορά νομό, νησί ή παραμεθόριο περιοχή (άρθρο 17 παράγραφος 8 περίπτωση ιδ) του ν. 2190/1994) είναι δυνατή η συμμετοχή του υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής για μετάταξη ή απόσπαση σε υπηρεσίες εντός των ορίων της περιοχής, όπου υφίσταται η δέσμευση, εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής. (...)

β) Η συμπλήρωση διετίας: αα) από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης και ββ) από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας απόσπασης. Από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση εξαιρούνται όσοι αποσπώνται ή μετατάσσονται σε υπηρεσία απομακρυσμένης - παραμεθόριας περιοχής και ορεινού - νησιωτικού Ο.Τ.Α. α` βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 8, καθώς και όσοι μετατάσσονται αμοιβαία και όσοι αποσπώνται για συνυπηρέτηση ή αποσπώνται για λόγους υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος.

3. Δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής για προκηρυσσόμενες θέσεις μέσω του ΕΣΚ έχουν επίσης:

α) οι υπάλληλοι του οικείου φορέα, αποκλειστικά για μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία εφόσον έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλες αντίστοιχες διατάξεις περί μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία, β) οι υπάλληλοι που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος σε υπηρεσίες απομακρυσμένων-παραμεθόριων περιοχών με δέσμευση δεκαετούς παραμονής και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη υποχρεωτικής παραμονής. Ειδικά οι υπάλληλοι της περίπτωσης β` που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη υποχρεωτικής παραμονής έχουν δικαίωμα συμμετοχής για τις διαδικασίες επιλογής σε θέσεις εντός της απομακρυσμένης - παραμεθορίου περιοχής».


2.2. Επισημαίνεται ότι ο υπολογισμός α) της συμπλήρωσης διετίας, ή της συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής, από τον διορισμό και β) η συμπλήρωση διετίας από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης, καθώς και από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας απόσπασης, εκκινεί από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

3. Σε περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου μέσω του ΕΣΚ δεν αλλάζει η εργασιακή του σχέση (αρ. 2 παρ. 5 του ν. 4440/2016). Ως εκ τούτου όσοι ενδιαφέρονται να μεταταχθούν μέσω του ΕΣΚ καλούνται να επιλέξουν θέσεις με την ίδια εργασιακή σχέση με αυτή που κατέχουν. Κατ ́ εξαίρεση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του αρ. 7 του ν. 4440/2016 είναι δυνατή η επιλογή θέσεων δημοσίου δικαίου – μόνιμου προσωπικού από υπαλλήλους ΙΔΑΧ, αλλά η επιλογή τους είναι δυνατή μόνο εφόσον για προκηρυσσόμενη θέση μόνιμου προσωπικού δεν υποβληθούν αιτήσεις από μόνιμους υπαλλήλους ή οι αιτούντες μόνιμοι υπάλληλοι δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, οπότε δύναται να επιλεγεί υπάλληλος με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, ο οποίος κρίνεται κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης αυτής από το αρμόδιο τριμελές όργανο αξιολόγησης. Ο υπάλληλος με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ που επιλέγεται, μετατάσσεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.

4. Σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του υπαλλήλου μετά από μετάταξη υπενθυμίζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 71 του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ., ν. 3528/2007) σύμφωνα με τις οποίες «2. Ο υπάλληλος μετατάσσεται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, εφόσον στην υπηρεσία υποδοχής εφαρμόζεται το ίδιο βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς με την υπηρεσία προέλευσης, άλλως κατατάσσεται βάσει των διατάξεων που διέπουν τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων του φορέα υποδοχής. Σε ό,τι αφορά στην μισθολογική προώθηση του υπαλλήλου λόγω κτήσης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, αυτοί λαμβάνονται υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη του υπαλλήλου, κατόπιν αναγνώρισης της συνάφειας αυτών βάσει των ισχυουσών μισθολογικών διατάξεων. Σε περίπτωση μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στον βαθμό με τον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στον βαθμό της θέσης, στην οποία μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν».

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ειδικά σε ό,τι αφορά τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που κατέχουν οι υποψήφιοι, ότι βάσει των διατάξεων του ν. 4354/2015 και των προαναφερομένων διατάξεων του αρ. 71 του Υ.Κ., απαιτείται εκ νέου η κρίση της συνάφειας αυτών από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας υποδοχής αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μετάταξης, κατά το μέρος που οι τίτλοι αυτοί δεν αποτελούν τυπικό προσόν για τη συγκεκριμένη θέση, οπότε και αποτελούν κριτήριο για το παραδεκτό της αίτησης υποψηφιότητας. Σε ό,τι αφορά τη βαθμολογική προώθηση λόγω κτήσεως μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος, υπενθυμίζεται ότι βάσει των διατάξεων των αρ. 80 και επ. του Υ. Κ. δεν απαιτείται κρίση συνάφειας, αλλά αρκεί η κατοχή του τίτλου ή διπλώματος αυτού και η προσκόμισή του στην Υπηρεσία.

5. Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1055/οικ.11913/20.7.22 Απόφαση (ΦΕΚ 3945/Β/2022) του Υπουργού Εσωτερικών, αίρεται, για κάθε κύκλο κινητικότητας που εκκινεί μετά τη δημοσίευση αυτής, η εξαίρεση του προσωπικού που ανήκει οργανικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις από τις διαδικασίες συμμετοχής του στους κύκλους κινητικότητας που διενεργούνται με τις διατάξεις του ΕΣΚ. Ως εκ τούτου οι υπάλληλοι- μόνιμοι και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων δύνανται από τον τρέχοντα αυτό κύκλο (Β ́ κύκλο 2022) να μετέχουν παραδεκτώς στις διαδικασίες κινητικότητας.

6. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ. 7 του Ν. 4440/2016, αν υπάλληλος παραβεί την υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας εντός της κατά περίπτωση προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας ή η απόφαση μετακίνησης ανακληθεί, κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου, για λόγους που δεν αφορούν τη νομιμότητα της πράξης, δεν επιτρέπεται να αποσπαστεί ή να μεταταχθεί με γενικές ή ειδικές διατάξεις πριν την πάροδο διετίας από το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, με εξαίρεση τους λόγους υγείας της παρ. 5 του ιδίου άρθρου και νόμου.

Με αφορμή τη δημοσίευση του ν. 4972/2022 και όσον αφορά στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 3 «Έκταση εφαρμογής» του ν. 4440/2016 «1. Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας ...» και λαμβανομένων υπόψη των εξαιρέσεων από το ΕΣΚ που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο:
«1. Στο ΕΣΚ υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β` βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),
εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) μετά τη δημοσίευση του Ν. 4972/2022 (ΦΕΚ
181Α ́/23.9.2022).

Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ υπάγονται οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.».

- Επίσης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρ. 3 «Πεδίο εφαρμογής» του ν. 4972/2022:

«1. Στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β ́ εντάσσεται κάθε ανώνυμη εταιρεία, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει άμεσα και κατά απόλυτη πλειοψηφία στο ελληνικό Δημόσιο, καθώς και οι θυγατρικές τους. Το Κεφάλαιο Β ́ δεν εφαρμόζεται: α) ..., γ) στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.) και τις θυγατρικές της, ...».
......

«3. Στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Δ ́ υπάγονται οι λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 197 του ν. 4389/2016 (Α ́94), οι οποίες δεν έχουν μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο ...».

- Περαιτέρω, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ ́ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» άρ. 35 παρ. 4 του ν. 4972/2022: «4. Οι λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α ́ 224). Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.».

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Υπάλληλοι των θυγατρικών εταιρειών της Ε.Ε.ΣΥ.Π. ΑΕ, ιδίως ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ δεν υπάγονται πλέον στις διατάξεις του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, και συνεπώς δεν δύνανται να μετατάσσονται ή να αποσπώνται είτε στο πλαίσιο των κύκλων κινητικότητας είτε για σοβαρούς λόγους υγείας (άρ. 7 παρ. 5) ή λόγω συνυπηρέτησης (άρ. 11) ή μέσω αμοιβαίας μετάταξης (άρ. 10).

2. Όσες αιτήσεις υποβάλλονται στο πλαίσιο των ανωτέρω διαδικασιών και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4972/2022, δηλ. μετά τις 23.9.2022, θα απορρίπτονται αρμοδίως.

3. Αιτήματα ανανέωσης απόσπασης για σοβαρούς λόγους υγείας ή λόγω συνυπηρέτησης, τα οποία έχουν υποβληθεί μετά τις 23.9.2022, θα απορρίπτονται αρμοδίως.

4. Αποσπάσεις που λήγουν μετά τις 23.9.2022 δεν ανανεώνονται.

5. Αποσπάσεις που έχουν ανανεωθεί μετά τις 23.9.2022, ανακαλούνται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η αίτηση ανανέωσης έχει κατατεθεί προ της ημερομηνίας αυτής.

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας δεν δύναται και δεν έχει αρμοδιότητα να υποκαθιστά τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού. Επιπλέον, η Υπηρεσία μας δεν διαθέτει, ούτε έχει πρόσβαση στα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγηθεί σε λανθασμένες απαντήσεις. Κατά συνέπεια, ερωτήματα μεμονωμένων υπαλλήλων που αποστέλλονται απευθείας στην Υπηρεσία μας, δεν θα απαντώνται. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν και να απευθύνονται στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού ή Προσωπικού της Υπηρεσίας τους, η οποία, εφόσον αδυνατεί βάσει των οικείων διατάξεων και των σχετικών εγκύκλιων οδηγιών της Υπηρεσίας μας να επιληφθεί του θέματος, υποβάλλει έγγραφο ερώτημα στην Υπηρεσία μας, θέτοντας αναλυτικά υπόψη μας τα πραγματικά στοιχεία και περιστατικά της υπόθεσης και διατυπώνοντας την άποψή της, προκειμένου να απαντήσουμε αρμοδίως.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους φορείς αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να λάβουν αμελλητί γνώση οι υπάλληλοι.

Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών, προκειμένου να λάβουν αμελλητί γνώση οι υπάλληλοι.


πηγή: esos.gr

Σχόλια