Προεδρικό Διάταγμα 85/2022 : Η ΟΣΥΑΠΕ για το προσοντολόγιο - κλαδολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων & τα ζητήματα που προκύπτουν

Η ΟΣΥΑΠΕ για το προσοντολόγιο - κλαδολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων και τα ζητήματα που προκύπτουν Με το προεδρικό διάταγμα 85/2022 (Προσοντολ...
Η ΟΣΥΑΠΕ για το προσοντολόγιο - κλαδολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων και τα ζητήματα που προκύπτουν

Με το προεδρικό διάταγμα 85/2022 (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο) η κυβέρνηση της Ν.Δ. προχώρησε στον καθορισμό των προσόντων διορισμού και ένταξης σε κλάδους στους φορείς του Δημοσίου, προβάλλοντας την γνωστή επιχειρηματολογία ότι «γίνεται προσπάθεια να μπει τάξη σε ένα χαώδες τοπίο»!!!

Η αρνητική αντιμετώπιση διάφορων κλάδων, η υποβάθμιση σε μισθό και εξέλιξη έφεραν στο προσκήνιο μια σειρά υπαρκτές αντιφάσεις που διέπουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, την εξίσωση των πτυχιούχων ιδιωτικών πανεπιστημίων – κολλεγίων, όπως επίσης και την διαφορετική μισθολογική αντιμετώπιση που υπάρχει ανάμεσα σε φορείς του δημοσίου (και με το νέο Π.Δ.) για πτυχία ίδιου ακαδημαϊκού επιπέδου.

Οι δικαιολογημένες και δίκαιες κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, αλλά και άλλων κλάδων έφεραν στην επιφάνεια και τα ζητήματα της ισοτιμίας αποφοίτων ανώτερων σχολών (στη συνολική στελέχωση περίπου 10% το 2020), αλλά και αυτών της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (στη συνολική στελέχωση περίπου 7,4% το 2020).

Η κυβέρνηση με το ΠΔ 85/2022 σκόπιμα δεν τηρεί ούτε τις δικές της προβλέψεις που προκύπτουν από το λεγόμενο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων με το οποίο καθορίζεται το πλαίσιο γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στα 8 επίπεδα.

Οι διαφορές μισθού και εξέλιξης στις 4 κατηγορίες (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ & ΠΕ) κατάταξης στο δημόσιο, που γίνεται με βάση τα επίπεδα αυτά, οξύνουν το ζήτημα.

Οι μεγαλύτερες αντιφάσεις εντοπίζονται ανάμεσα στους αποφοίτους των επιπέδων 5 και 6 όπου υπάρχει ανομοιομορφία στην ένταξή τους στην κατηγορία Τ.Ε. ή Δ.Ε. Έτσι ενώ στην εκπαίδευση σήμερα στην κατηγορία Π.Ε. εντάσσονται όλοι οι απόφοιτοι των Πανεπιστημίων και των πρώην ΤΕΙ, δεν ισχύει το ίδιο σε άλλα Υπουργεία, που οι απόφοιτοι ΤΕΙ συνεχίζουν και θεωρούνται Τ.Ε.

Με το νέο Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο:

  • Διατηρείται η διαφορετική αντιμετώπιση (μισθολογική, βαθμολογική, εξέλιξης) κλάδων που κάνουν την ίδια δουλειά.
  • Μεγαλώνει η κατηγοριοποίηση αρκετών κλάδων, αφού πλέον υφίστανται κατηγορίες ΤΕ και ΠΕ κλάδων που κάνουν την ίδια δουλειά και εκ των πραγμάτων τα επαγγελματικά τους δικαιώματα δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν (πχ Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Φυσικοθεραπευτές κ.α.).
  • Αντιμετωπίζονται ως ΔΕ απόφοιτοι σχολών που ανήκουν στην μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  • Καταργείται και υποβιβάζεται σε ΔΕ η κατηγορία ΤΕ εργοδηγών, στην οποία είχαν ενταχθεί αρκετοί κλάδοι, που κατείχαν κάποια ιδιαίτερη τεχνική εξειδίκευση από αντίστοιχες σχολές.
  • Δημιουργούνται διαφορετικές ειδικότητες με τα ίδια τυπικά προσόντα (πχ στα πτυχία πληροφορικής, γεωπονικό κ.α.), που μόνο δυσλειτουργίες θα δημιουργήσουν στις υπηρεσίες.
  • Δεν αποτυπώνονται ειδικότητες όπως οι Γιατροί Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, που υπηρετούν σε φορείς του δημοσίου.

Με βάση αυτά και δηλώνοντας ότι δεν θα ανεχτούμε καμιά αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος απαιτούμε:

  • Να τροποποιηθεί το Π.Δ. 85/2022.
  • Να δοθεί δυνατότητα απόκτησης ισοτιμίας των αποφοίτων των ΤΕΙ (βασισμένη πχ στην σχετική προϋπηρεσία, την επαγγελματική εμπειρία κλπ) και ένταξή τους στην ενιαία κατηγορία αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Π.Ε. για όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως έχει γίνει στο παρελθόν σε αρκετούς κλάδους και χώρους του δημοσίου.
  • Χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε όλους τους αποφοίτους.
  • Όχι στην ένταξη στην ΔΕ κατηγορία των αποφοίτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αναγνώριση (μισθολογική – βαθμολογική) στους κατέχοντες μεταλυκειακά διπλώματα-πτυχία σχολών που ακαδημαϊκά εντάσσονται στο επίπεδο 5.
Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σχόλια