ΥπΑΑΤ: Δόθηκε νέα παράταση για τοποθέτηση ΔΠΕΑ στα Παλαιά Τρακτερ μέχρι 31/12/23

Με τροποποιητική Υπουργική Απόφαση από το ΥπΑΑΤ , που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 12.4.2023, τα τρακτέρ που έχουν ταξινομηθεί ή απογραφεί πριν τι...


Με τροποποιητική Υπουργική Απόφαση από το ΥπΑΑΤ , που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 12.4.2023, τα τρακτέρ που έχουν ταξινομηθεί ή απογραφεί πριν τις 21.5.1998 και δεν φέρουν διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής εγκεκριμένου τύπου, υποχρεούνται όπως εφοδιαστούν με αυτή μέχρι και την 31.12.2023.

Αναλυτικότερα πρόκειται για την με αριθμό Γ3Β/460/107056 Υπουργική Απόφαση, η οποία τροποποιεί την υπό στοιχεία οικ. 11337/Γ3Β/2365/27.5.2009 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων» (Β' 1146), ως εξής:

Άρθρο 1

Η υπό στοιχεία οικ. 11337/Γ3Β/2365/27.5.2009 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. β του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Οι γεωργικοί ελκυστήρες που έχουν ταξινομηθεί ή απογραφεί πριν τις 21.5.1998 και δεν φέρουν διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής εγκεκριμένου τύπου, υποχρεούνται όπως εφοδιαστούν με αυτή μέχρι και την 31.12.2023.

Οι διατάξεις προστασίας έναντι ανατροπής εγκρίνονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. Β του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 11338/ Γ4/2366/27.5.2009 (Β' 1156) υπουργικής απόφασης».


Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Σχόλια