Μειωμένος ΕΦΚ για την παρασκευή ούζου, τσίπουρου & τσικουδιά με τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών

Με τροπολογία που κατατέθηκε σε νέο νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι ο μειωμένος συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλ...


Με τροπολογία που κατατέθηκε σε νέο νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι ο μειωμένος συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης εφαρμόζεται για την παρασκευή ούζου, τσίπουρου και τσικουδιάς με άμβικες ασυνεχούς λειτουργίας.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων ούζου, τσίπουρου και τσικουδιάς, προϊόντα στα οποία, βάσει του άρθρου 79 του ν. 2960/2001, επιβάλλεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 53 του ιδίου νόμου.


Η αιτιολογική

Αναλυτικότερα, πρόκειται για το άρθρο 3 της εν λόγω τροπολογίας και σύμφωνα με την αιτιολογική της έκθεση με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 2960/2001 (Α' 265), προκειμένου να υπάρχει σαφής ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας με την περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 23 της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2020/1151 του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 2020.

Ουσιαστικά αποτυπώνεται σε διάταξη νόμου η πρακτική που ακολουθείται στην Ελλάδα επί μακράν για την παραγωγή των εν λόγω αλκοολούχων προϊόντων με άμβικες ασυνεχούς λειτουργίας, όπως αυτή περιγράφεται στο πλαίσιο της προαναφερθείσας Οδηγίας.

Περαιτέρω, καταργείται η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 3 για την έκδοση κανονιστικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων {νυν Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.) ως ανενεργή, καθώς ουδέποτε εκδόθηκε σχετική απόφαση. Περαιτέρω, δεν διαπιστώνεται αναγκαιότητα ρύθμισης των σχετικών με την παρ. 3 ζητημάτων, καθώς ισχύουν οι γενικές διατάξεις α) του ν. 2969/2001, για τα αποστακτικά μηχανήματα παραγωγής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και β) του άρθρου 110 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, με το οποίο ρυθμίζονται οριζοντίως τα ζητήματα βεβαίωσης και είσπραξης Ειδικού Φόρου αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών.

Η Οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο της χώρας με τα άρθρα 79 έως και 93 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265). Μετά την αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων της ως άνω οδηγίας με την οδηγία (ΕΕ) 2020/1151 του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 2020 και ειδικότερα της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 23 αυτής, με τις οποίες παρέχεται στη χώρα μας η δυνατότητα εφαρμογής μειωμένων συντελεστών σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, στις οποίες εμπίπτουν το ούζο, το τσίπουρο και η τσικουδιά, απαιτείται η τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 2960/2001, προκειμένου να υπάρχει πλήρης ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις του αναθεωρημένου αυτού άρθρου της οδηγίας, όσον αφορά στη χρήση των αποστακτικών μηχανημάτων για την παρασκευή των ως άνω προϊόντων.

Η καταργούμενη εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 3 της προτεινόμενης διάταξης για την έκδοση κανονιστικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (νυν Διοικητής Α.Α.Δ.Ε.) κρίνεται σκόπιμο να διαγράφει ως ανενεργή, καθώς ουδέποτε εκδόθηκε σχετική απόφαση, ενώ δεν καταλείπεται πεδίο προς ρύθμιση, καθώς, ζητήματα σχετικά με τα αποστακτικά μηχανήματα αλλά και τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου καλύπτονται από άλλες γενικότερες διατάξεις.


Η προτεινόμενη διάταξη

Αναλυτικά, η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως εξής:

Άρθρο 3

Διευκρίνιση ως προς την παραγωγή ούζου, τσίπουρου και τσικουδιάς με άμβικες ασυνεχούς λειτουργίας - Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 81 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Η παρ. 3 του άρθρου 81 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Εφαρμόζεται συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής αλκοόλης, μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%), έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή: α) στην αιθυλική αλκοόλη για την παρασκευή ούζου. Στο ούζο, η αιθυλική αλκοόλη ή μέρος αυτής έχει αρωματιστεί με απόσταξη σε παραδοσιακούς χάλκινους άμβικες ασυνεχούς λειτουργίας με χωρητικότητα έως χίλια (1.000) λίτρα.

β) στο τσίπουρο ή στην τσικουδιά. Η παραγωγή του τσίπουρου ή της τσικουδιάς πραγματοποιείται με απόσταξη σε παραδοσιακούς άμβικες ασυνεχούς λειτουργίας.

Ο μειωμένος συντελεστής καθορίζεται σε χίλια διακόσια είκοσι πέντε (1.225) ευρώ, ανά εκατόλιτρο, άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.».

Συνοδευτικά αρχεία


πηγή:  agro24.gr


Σχόλια